PL EN RU


doc. dr Artur Adamczyk

 

 

Pracownik naukowy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta rządu greckiego na Uniwersytecie Arytotelesa w Salonikach, wykładowca na kilku uniwersytetach europejskich. Zainteresowania badawcze koncentrują się na analizie systemu instytucjonalnego i procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej oraz szeroko rozumianej polityce śródziemnomorskiej UE. Autor tekstów poświęconych polityce regionalnej i wykorzystaniu funduszy strukturalnych w Grecji. Współredaktor (z dr J. Borkowskim) książki pt: Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w UE, Warszawa 2005. Uczetsnik i ekspert kilku projektów naukowo-badawczych realizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.  

dr hab. Adam A. Ambroziak

 

 

Prof. SGH – członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej; specjalista w zakresie polityki rynku wewnętrznego UE, polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE; kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania, Podyplomowych Studiów Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej; autor ponad 100 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego.

dr Artur Bartoszewicz

 

 

Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa; Multilevel governance, w tym polityki i strategie oraz integracja ładu administracyjno-regulacyjnego; Rozwój regionalny i rozwój miast; Europejska polityka spójności i fundusze UE; Zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE;  Analizy ekonomiczno-finansowe projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej; Finanse publiczne, budżet państwa i budżet UE; Nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej: budżet zadaniowy (performance budgeting), kontrola zarządcza, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesowe, zarządzanie projektami, ocena efektywnośc i skuteczności osiągania celów.

prof. dr hab. Witold Chmielarz

 

 

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Systemów Informatycznych Zarządzania, WZ UW. Główny obszar zainteresowań to zarządzanie projektami i e-biznes. Opublikował ponad 150 artykułów oraz książek. Jest twórcą metody konwersji (oceny jakości serwisów internetowych) oraz konfrontacyjnej metody projektowania wzorcowego. Jego praktyczne doświadczenia zawiera sześć lat pracy w Spółdzielni Doradztwa Organizacyjno-Ekonomicznego "Ekspert" (systemy informatyczne dla przemysłu mięsnego i urzędów wojewódzkich), trzy lata praktyki w firmach komputerowych na stanowisku projektanta, kierownika projektu i konsultanta w zakresie systemów informatycznych dla banków oraz MŚP. Przez kolejne lata był ekspertem wdrażania systemów zintegrowanych oraz systemów handlu i bankowości elektronicznej.

dr Adam Chmielewski

 

 

Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, ceniony wykładowca i konsultant firm. Doświadczenie praktyczne zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i bankach. Zainteresowania naukowe związane z tematyką rachunku kosztów i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Biegły rewident, członek Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA.

Umiejętności eksperckie: ocena polityki rachunkowości i systemów księgowych, badanie sprawozdań finansowych, analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw, budżetowanie i analiza odchyleń budżetowych, projektowanie systemu rachunkowości zarządczej i zarządczego rachunku kosztów, planowanie i analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

dr hab. Krzysztof Cybulski

 

 

Dr hab. Krzysztof Cybulski jest od 1978 roku zatrudniony w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie na stanowisku adiunkta zdobył bogate doświadczenie dydaktyczne.

Od połowy lat 90 - tych Dr Cybulski prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i konsultingową na rzecz polskich oraz zagranicznych firm działających na rynku polskim z zakresu zarządzania oraz projektowania systemów sprzedaży i dystrybucji w tym unikalne zajęcia realizowane dla kadry kierowniczej działów sprzedaży prowadzone w formie tzw. warsztatów menedżerskich.  Jest on również autorem książek oraz szeregu artykułów z zarządzania personelem sprzedaży oraz prac doradczych z tego zakresu.

Krąg pozanaukowych zainteresowań doktora Cybulskiego obejmuje historię współczesną oraz biblistykę.

1 2 3 4 5
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników