PL EN RU


dr Tomasz Krawczyk

 

 

Specjalność: ekonometria finansowa, rynki kapitałowe, modelowanie ryzyka w projektach inwestycyjnych. Autor książek: „Modelowanie ryzyka inwestycyjnego", „Metoda Monte Carlo w procesie inwestycyjnym", „Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych”. Oferuje następujące usługi eksperckie: symulacje Monte Carlo w obszarze biznes planu, sprawozdań finansowych oraz w ocenie efektywności procesów inwestycyjnych, budowa metodologii zarządzania ryzykiem innowacyjnych firm w oparciu o symulacje Monte Carlo i ekonometryczne modele szeregów czasowych, budowa opcji realnych dla projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z sektora wysokich technologii, funduszy VC, banków inwestycyjnych, budowa modeli prognostycznych dla biznesu i administracji publicznej.

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

 

 

Profesor zwyczajny, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2012-2016 Prorektor ds. badań naukowych i współpracy UW, w latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Zarządzania UW. Oficer Orderu Palm Akademickich Rządu Francuskiego. W ramach swojej działalności naukowej (poza UW) Visiting Professor na wielu znakomitych uczelniach, jak Cambridge w Wielkiej Brytanii, Urbana-Champaign w Stanach Zjednoczonych, czy Grenoble Ecole de Management we Francji. Członek  Komitetu Doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego. Kierownik wielu grantów międzynarodowych i krajowych, m.in. grantu NATO na Ukrainie, w rezultacie którego powstała infrastruktura komputerowa łącząca Uniwersytety w Kijowie, Mohylewie i we Lwowie; Grantu Unii Europejskiej i Rządu Korei Południowej umożliwiającego prowadzenie wspólnych badań w Europie i w Korei. Jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu ekonomii, finansów i bankowości, z których znaczna część opublikowana została w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

mgr Katarzyna Papież-Pawełczak

 

 

Znajomość tematyki zarządzania badaniami naukowymi, komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy nauki z gospodarką, finansowania innowacji oraz transferu technologii, nadzór nad procesami tworzenia oraz późniejszym funkcjonowaniem spółek typu start-up, zarządzanie projektami w tym B+R; Staż i szkolenia w Berkeley University w Kalifornii w ramach programu TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization; Manager Innowacyjności Podyplomowe Polsko-Amerykańskie Studia Komercjalizacji Nauki i Technologii na licencji University of Texas AT Austin; Prezes Zarządu Spółki Celowej Uniwersytetu Śląskiego; Wykładowca; Ekspert w NCBiR PO IR 4.1.4 „Szybka ścieżka”, „Demonstrator”; Ekspert w RPO woj. Kujawsko-Pomorskiego w  projekcie VOUCHER BADAWCZY.

dr hab. Anna Pawłowska

 

 

Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze Psychologii i Socjologii Zarządzania. Kierownik badań w ponadnarodowych projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Autorka badań i publikacji polskich oraz zagranicznych na temat przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi i zatrudnialności. Podstawowe obszary eksperckie to: strategia personalna, system motywacyjny oraz diagnoza kompetencji pracowników, np. orientacja na klienta, orientacja biznesowa. Asesor w centrach oceny pracowniczej według metodologii Hay Group. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, administracji państwowej oraz samorządowej w realizacji przedsięwzięć projektowych.

doc. dr Robert Pietrusiński

 

 

Prawnik oraz dr nauk ekonomicznych ze specjalnością nauk o zarządzaniu. Ekspert w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Specjalista w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności przez spółki, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie. Doradca zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalista zagadnień ładu korporacyjnego; wzajemnych relacji władz spółek kapitałowych. Wspólnik kancelarii prawnej. Wykładowca prawa handlowego i gospodarczego.

doc. dr Andrzej Rutkowski

 

 

Docent na Wydziale Zarządzania UW. Absolwent UW i Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji (m.in.): Zarządzanie finansami PWE, Warszawa 2016 (wyd. IV zm.). Współautor kilkudziesięciu prac zbiorowych, m.in. z zakresu: finansów przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, zarządzania wartością, restrukturyzacji finansowej, wycen jednostek gospodarczych. Autor wielu prac doradczych z zakresu restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw, projektowania przedsięwzięć rozwojowych, wycen przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych, tytułów prasowych. Recenzent innowacyjnych projektów inwestycyjnych finansowych ze środków unijnych. Konsultant w zakresie finansów wielu firm doradczych, kancelarii prawnych. Był wieloletnim członkiem rady nadzorczej dużej spółki farmaceutycznej.

1 2 3 4 5
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników