PL EN RU


doc. dr Piotr Sokół

 

 

dr nauk ekonomicznych; docent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w  Zakładzie Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania; specjalność: prawo finansowe i podatkowe; ekspert Senatu RP, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wykładowca na kursach dla członków rad nadzorczych, doradców inwestycyjnych, maklerów, syndyków; w latach 2005-2012 prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2012-2016 kierownik studiów magisterskich oraz pełnomocnik Dziekana WZ UW ds. praktyk studenckich; członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 województwa mazowieckiego, kierownik i zarządzający wielu projektów finansowanych ze środków UE.   

dr Grzegorz Tchorek

 

 

Pracownik naukowy Wydziału Zarzadzania UW.

Doświadczenie badawcze w naukowych i komercyjnych projektach badawczych dotyczących zagadnień:

- makroekonomicznych, związanych z przepływami kapitału, handlu zagranicznego, bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, rynkami finansowymi;

- mikroekonomicznych, związanych z konkurencyjnością, innowacyjnością przedsiębiorstwa i umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw;

- polityki rozwoju lokalnego związanych z funkcjonowaniem instytucji otoczenia biznesu (klastrów, parków naukowo-technicznych).  

dr hab. Mariusz Trojanowski

 

 

Adiunkt w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania UW. W latach 2005-2009 Dyrektor Strategiczny w agencji Momentum Worldwide (Grupa McCann Erikson Polska). Autor i współautor różnych projektów marketingowo-sprzedażowych. Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu ludzi biznesu i ich firm w osiąganiu przez nich swoich celów. Uczestniczył w programie edukacyjnym dla nauczycieli biznesu w Harvard Business School, USA. Uczestnik stypendium Uniwersytetu RUCA w Antwerpii, w czasie którego współpracował z Direct Marketing Research Center w Gandawie. Opublikował kilkadziesiąt artykułów na temat marketingu i sprzedaży. Autor książek „Marketing bezpośredni. Istota, zarządzanie, instrumenty” oraz książki „Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej".

dr hab. Krzysztof Walczak

 

 

dr hab. nauk prawnych. Specjalizuje się w problematyce systemów wynagrodzeń, rekrutacji, indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz restrukturyzacji zatrudnienia. Wspólnik i konsultant w firmie Orłowski Patulski Walczak zajmującej się doradztwem i szkoleniami z zakresu prawa pracy.  Oprócz wykładów  na uczelniach wyższych prowadzi szkolenia dla sędziów oraz dla inspektorów pracy. Członek Rady Programowej PSZK. W przeszłości  pracownik MPiPS zajmujący się  dostosowaniem polskiego ustawodawstwa pracy do norm prawa międzynarodowego. Reprezentował Polskę w pracach komitetów Rady Europy oraz MOP. Odbył praktykę w Komisji Europejskiej. Pracował też w międzynarodowej kancelarii TGC oraz w firmie doradczej Hay Group jako management consultant.  

dr Małgorzata Winter

 

 

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, o znaczącym dorobku naukowym w zakresie teorii i praktyki rachunkowości i finansów, także wykładowca i szkoleniowiec na kursach dla praktyków. Kierownik Podyplomowego Studium Menedżerskiego w zakresie Audytu i Kontroli Wewnętrznej, prowadzonego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Biegły rewident. Członek organu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w kadencji 2015-2019 - Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości i finansów, a także opinii wydawanych w oparciu o powołanie przez Sądy Rejonowe, Okręgowe i Apelacyjne jako biegłego sądowego, w sprawach karnych i cywilnych, z obszaru prawa gospodarczego.

dr Rafał Zbyrowski

 

 

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego specjalizujący się w badaniach ilościowych rynku i prognozowaniu sprzedaży z wykorzystaniem pakietów SPSS, EViews, Statistica, Gretl, Stata, Excel. Twórca i realizator wielu kursów szkoleniowych prowadzonych między innymi w środowisku Ms Excel (tutor UOUW, COME, WIB). Autor kilkunastu publikacji naukowych związanych z budową i praktycznym wykorzystaniem modeli ekonometrycznych w analizach biznesowych. Analityk posiadający w swym dorobku wiele projektów badawczych z zakresu zarządzania i optymalizacji działań sprzedażowych. W firmie Sales Support Systematics zajmuje się analizą statystyczną w praktyce, która koresponduje z realnymi pytaniami biznesowymi klientów firmy.

1 2 3 4 5
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników