PL EN RU


Pracownicy Centrum

 

Marta Postuła

 

Prof zw. dr hab. Marta Postuła jest dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości WZ UW, kieruje także Pracownią Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie o specjalizacji Organizacja i Zarządzanie z wiodącym przedmiotem ekonomia w Prywatnej Wyższej Szkole Bussinesu i Administracji w Warszawie. Od 1999 roku pracuje w Ministerstwie Finansów przechodząc kolejne szczeble urzędnicze, poprzez doradcę wiceministra finansów do stanowiska Dyrektora Departamentu Reformy Finansów Publicznych. Podstawowy zakres doświadczeń zawodowych związany jest z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych w Polsce i na świecie, procesami budżetowymi i efektywnością wydatków publicznych.

W 2007 r. obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozprawę doktorską „Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji i integracji gospodarczej”. W przygotowaniu rozprawy studia literaturowe zostały wsparte osobistym doświadczeniem zawodowym. Celem pracy była analiza skuteczności strategii reform fiskalnych w Polsce i określenie uwarunkowań systemu fiskalnego wspierającego długookresowy rozwój społeczno-gospodarczego. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w oparciu o przygotowaną publikacje „ „Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa”.

Jest autorką i współredaktorem publikacji książkowych z dziedziny finansów publicznych oraz autorką ponad 50 innych publikacji naukowych. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych.

Bierze udział w pracach grupie roboczej Senior Budget Officials przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), była również przedstawicielem Polski w grupie roboczej ds. jakości finansów publicznych.

 

Od września 2016 roku kieruje Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW.

 

Beata Glinka

 

Prof. zw. dr hab. Beata Glinka jest wicedyrektorem Centrum Przedsiębiorczości WZ UW, Prodziekanem ds. Nauki i Relacji Wydziału Zarządzania (2016-2020) oraz kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania.


Jest absolwentką Wydziału Zarządzania UW, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki przedsiębiorczości. Prowadzi badania na temat kontekstu przedsiębiorczości, przedsiębiorczości imigrantów, projektowania i rozwoju organizacji. Za swoje badania była wielokrotnie nagradzana (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i Fundację Fulbrighta). Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Beata Glinka angażuje się w promowanie przedsiębiorczości także poprzez współpracę z innymi jednostkami (naukowymi, otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami), działalność wydawniczą oraz organizację, w ramach Centrum, corocznej międzynarodowej konferencji Przedsiębiorczość w XXI wieku.


Poza Uniwersytetem Warszawskim prowadziła zajęcia na wielu zagranicznych uczelniach (m.in. USA, Rosja, Hiszpania, Węgry).

 

Założyciel i kierownik Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW w latach 2014 - 2016 roku.

 

Agnieszka Brzozowska

 

Dr Agnieszka Brzozowska jest wicedyrektorem Centrum Przedsiębiorczości WZ UW, Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości WZ UW.

 

Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim a także studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW. Ukończyła dwie specjalizacje Psychologia Ekonomiczna oraz Wspieranie Rozwoju Osobowości. Tematem jej rozprawy doktorskiej była przedsiębiorczość Wietnamczyków w Polsce. Jej zainteresowania naukowe to: przedsiębiorczość imigrantów, międzykulturowość w przedsiębiorczości, rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych, zarządzania małą firmą, psychologia pozytywna.

 

Marzena Starnawska

 

Dr Marzena Starnawska jest zatrudniona na stanowisku adiunkta naukowego w Centrum Przedsiębiorczości WZ UW.


Jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego a pracę doktorską obroniła na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki przedsiębiorczości, przedsiębiorczości społecznej. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Marzena angażuje się w badania naukowe i rozwój potencjału naukowego CP, upowszechnianie przedsiębiorczości i współpracy Centrum z innymi jednostkami (naukowymi, otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami), oraz współorganizację, w ramach Centrum, międzynarodowej konferencji Przedsiębiorczość w XXI wieku. Współpracuje również przy różnych projektach rozwijanych przez centrum.
Prowadziła i prowadzi zajęcia w różnych ośrodkach naukowych (m.in. Niemcy, Czechy, Finlandia, Wielka Brytania), jest jednym z redaktorów czasopism zagranicznych z impact factorem, indeksowanych w Scopus i dawnym Web of Science . Bardzo aktywnie uczestniczy w pracach Rady Programowej konferencji EURAM oraz IMES. Jest członkiem sieci badawczej EMES oraz grupy badawczej AntiPoverty Working Group PRME.

 

 

Współpracownicy Centrum

 

Aleksander Chrostowski

 

Dr Aleksander Chrostowski pracuje w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW.

 

Był stypendystą Uniwersytetu Urbana-Champaign  (USA - 1997). Jest  autorem i współautorem siedmiu książek  i kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym, a przede wszystkim popularyzujących naukę w krajowych periodykach. Brał udział w programach telewizyjnych stacji TVN CNBS i TVN BIZNES w roli eksperta, omawiającego zagadnienia ułatwiające prowadzenie i zarządzanie działalnością gospodarczą ( 2010 - 2015). Został promotorem ponad trzystu projektów doradczych realizowanych na studiach MBA i  ponad trzydziestu projektów doradczych dla firm (1991 -2015). Obecnie zajmuje się  sposobami i  metodologią  doradztwa naukowego  (action research), w obszarze zarządzania strategicznego, oraz uczeniem się organizacji.

 

Joanna Chlebiej

 

Doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentka Psychologii na Uniwersytecie SWPS. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunkach Zarządzanie oraz Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół branży farmaceutycznej, a zwłaszcza działań marketingowych dozwolonych dla podmiotów z tej branży. Interesują ją również kwestie związane z przedsiębiorczością, a także ze zdrowiem psychicznym przedsiębiorców.

 

Teresa Czerwińska

 

 

Prof. nzw. dr hab. Teresa Czerwińska, Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Minister Finansów w rządzie Premiera Mateusza Morawieckiego

 

Jej zainteresowania naukowe oraz aktywność w charakterze eksperta w praktyce gospodarczej koncentrują się w obsarze zarządzania finansami i ryzykiem podmiotów gospodarczych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych w zakresie inwestycji, ubezpieczeń oraz zarządzania finansami i analizy ryzyka instytucji finansowych. Jest sekretarzem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Aktywnie promuje nurt zarzadzania finansami zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności. Jest członkiem zespołu ds społecznej odpowiedzialności powołanego przy Ministerstwie Gospodarki oraz ekspertem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W ramach dorocznych Kongersów Rynku Kapitałowego (we współpracy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych) promuje badania nad rynkiem kapitałowym.

 

Marcin Darecki

 

 

Mgr Marcin Darecki absolwent Wydziału Zarządzania i obecnie także doktorant w Zakładzie Teorii i Metod Organizacji Wydziału Zarządzania UW.

 

Jego zainteresowania badawcze związane są głównie z zarzadzaniem projektami, procesami, wiedzą, innowacjami oraz ogólnie rozumianą optymalizacją funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednocześnie jest aktywnym projekt managerem, konsultantem oraz przedsiębiorcą.

 

Katarzyna Dziewanowska

 

Dr hab. Katarzyna Dziewanowska jest absolwentką Wydziału Zarządzania UW.

 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z budowaniem relacji i lojalności klientów, kreowaniem doświadczeń konsumentów oraz z procesem współtworzenia wartości. Obecnie prowadzi badania na temat zastosowania marketingu doświadczeń i jego wpływu na zachowania konsumentów i efekty po stronie przedsiębiorstw oraz na temat współtworzenia wartości w edukacji wyższej.

 

Przemysław Hensel

 

Dr hab. Przemysław Hensel, prof. UW – zajmuje się badaniami administracji publicznej oraz teorią instytucjonalną.

 

Na wydziale Zarządzania UW prowadzi zajęcia dotyczące diagnozy organizacji, reformowania organizacji sektora publicznego oraz zarządzania procesami. Jest autorem wielu publikacji, m.in. książek „Urzędnicy i przedsiębiorcy. Kulturowe bariery współpracy” (2012, wraz z B.Glinką), „Diagnoza organizacji (2011), „Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego” (2008). Współredaguje kwartalnik naukowy „Problemy Zarządzania. Był również stypendystą Fulbrighta na uniwersytecie Stanford.

 

Maciej Klonowski

 

Mgr Maciej Klonowski - absolwent International Business Program na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta LeMoyne College w Syracuse oraz beneficjent programu Socrates-Erasmus na Universita Degli Studi di Trieste. 

 

Maciej Klonowski to praktyk w dziedzinie marketingu. Polsce oraz na rynkach międzynarodowych odpowiedzialny był za wizerunek takich marek jak Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light oraz Carlo Rossi, Apothic i André. Wielokrotnie był prelegent na międzynarodowych konferencjach w obszarze marketingu marek alkoholowych. Dodatkowo, ukończył szkolenia akredytowane przez Project Management Institute (PMI) poszerzając swoje kompetencje z zakresu zarządzania projektami.

 

Paweł Kłobukowski

Dr Paweł Kłobukowski jest doktorantem w Zakładzie Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości Wydziały Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Od 2014 r. prowadzi zajęcia w Centrum Nowych Technologii UW. Zainteresowania naukowe dotyczą przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego, start-upów i modeli biznesowych.  Laureat II nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekonomii Fundacji PAFERE.

 

Julita Majczyk

 

Dr Julita Majczyk jest pracownikiem Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Koordynator projektów w Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu od lutego 2015 roku do stycznia 2016. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz University of the West of Scotland Business School. Studiowała również na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie teraz prowadzi zajęcia z zarządzania procesami, negocjacji oraz negocjacji w konsultingu. Dla Uniwersytetu Otwartego UW opracowała i prowadziła szkolenia z zakresu przywództwa. Dotychczas badała instytucje finansowe generujące ryzyko systemowe w sektorze bankowym. Obecnie zajmuje się stylami sprawowania władzy, wizerunkiem liderów biznesu, przywództwem sytuacyjnym i motywowaniem zespołów.

 

Anna Pawłowska

 

Dr hab. Anna Pawłowska jest absolwentką Wydziału Psychologii i Wydziału Zarządzania UW.

 

Obecnie adiunkt na Wydziale Zarządzania UW, w Katedrze Psychologii i Socjologii Zarządzania. Kierownik badań w ponadnarodowym projekcie dotyczącym rynku pracy oraz kierownik merytoryczny studiów podyplomowych finansowanych ze środków UE. Współpracowała z międzynarodową firmą doradztwa personalnego. Autorka publikacji polskich oraz zagranicznych na temat przedsiębiorczości.

Obszary współpracy:

  • Ocena efektywności systemu motywacyjnego pracowników
  • Diagnoza kompetencji pracowników, np. orientacja na klienta, orientacja biznesowa
  • Tworzenie systemu ocen pracowniczych
  • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenia:

  • Rozwój kompetencji przedsiębiorczych
  • Trening kreatywności
  • Komunikacja interpersonalna
  • Współpraca w zespole

 

Agnieszka Postuła

 

Dr Agnieszka Postuła jest adiunktem w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW.

 

Zajmuje się antropologią organizacji, prowadzi badania terenowe dotyczące komunikacji, ról społeczno-zawodowych, a obecnie edukacji menedżerskiej. Jednocześnie jej zainteresowania obejmują szkolenia z zakresu budowania zespołu, pracy grupowej, komunikacji interpersonalnej, a w szczególności negocjacji, co wykorzystuje w swojej pracy trenerskiej. Od kilku lat jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektem na WZ UW.

 

Igor Postuła

 

Dr hab. Igor Postuła jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, kierownikiem Zakładu Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zajmuje się problematyką ładu korporacyjnego, prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz prawnych aspektów własnej działalności gospodarczej. Jako visiting professor prowadził wykłady także na Politechnice w Braganzie w Portugalii, Uniwersytecie Rey Juan Carlos w Madrycie oraz Uniwersytecie Pablo de Olavide w Sewilli. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Igor Postuła jest także radcą prawnym specjalizującym się w prawie gospodarczym.

 

Tomasz Rosiak

 

Dr Tomasz Rosiak adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

 

Zajmuje się internacjonalizacją działalności przedsiębiorstw, strategiami ekspansji międzynarodowej oraz analityką rynków. Obecnie prowadzi badania z zakresu modeli biznesowych oraz międzynarodowych łańcuchów dostaw. Równolegle do kariery akademickiej pracuje jako doradca biznesowy. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, reorganizacji procesów biznesowych oraz struktur. Jego doświadczenie konsultingowe obejmuje zarówno firmy państwowe jak i prywatne, produkcyjne oraz usługowe.

 

Aleksandra Wąsowska

 

Dr Aleksandra Wąsowska jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Do jej zainteresowań naukowych należą procesy decyzyjne w korporacjach międzynarodowych, strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z rynków wschodzących oraz psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości międzynarodowej. Obecnie prowadzi projekt badawczy dotyczący globalnych startupów wywodzących się z Polski. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa strategicznego i audytu.

 

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników