PL EN RU


Pracownicy Centrum

 

Marta Postuła

 

Prof. zw. dr hab. Marta Postuła jest dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości WZ UW, oraz kierownikiem Katedry Finansów i rachunkowości WZ UW, członek Komisji Senackiej ds. Finansowych UW w kadencji 2020-2024, współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego, jest członkiem zespołu badawczego TIGER. Ponadto jest pracownikiem jednej z instytucji finansowej, w której zajmuje się wraz zespołem poszukiwaniem źródeł finansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorców.
Zainteresowania naukowe prof. Postuły koncentrują się wokół tematyki finansów. Prowadzi badania na temat kontekstu możliwości pozyskania finansowania, finansów publicznych, projektowania i rozwoju źródeł finansowania przedsiębiorców.
Marta Postuła jest autorką i współredaktorka publikacji książkowych z dziedziny finansów oraz innych publikacji naukowych. Uczestniczy w  licznych krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów naukowych. Była przedstawicielką Polski w grupie ds. jakości finansów publicznych przy Komisji Europejskiej.  Uczestniczy w pracach grupy roboczej Senior Budget Officials przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 

Beata Glinka

 

Prof. zw. dr hab. Beata Glinka jest wicedyrektorem Centrum Przedsiębiorczości WZ UW, Pełnomocnikiem JM Rektora UW do spraw Rozwoju Przedsiębiorczości oraz kierownikiem Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania WZ UW.

Założycielka Centrum Przedsiębiorczości, którego pracami kierowała w latach 2014-2016.


Jest absolwentką Wydziału Zarządzania UW, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki przedsiębiorczości. Prowadzi badania na temat kontekstu przedsiębiorczości, przedsiębiorczości imigrantów, projektowania i rozwoju organizacji. Za swoje badania była wielokrotnie nagradzana (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i Fundację Fulbrighta). Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Beata Glinka angażuje się w promowanie przedsiębiorczości także poprzez współpracę z innymi jednostkami (naukowymi, otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami), działalność wydawniczą oraz organizację, w ramach Centrum, corocznej międzynarodowej konferencji Przedsiębiorczość w XXI wieku.


Poza Uniwersytetem Warszawskim prowadziła zajęcia na wielu zagranicznych uczelniach (m.in. USA, Rosja, Hiszpania, Węgry).

 

Agnieszka Brzozowska

 

Dr Agnieszka Brzozowska jest wicedyrektorem Centrum Przedsiębiorczości WZ UW, Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości WZ UW.

 

Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim a także studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW. Ukończyła dwie specjalizacje Psychologia Ekonomiczna oraz Wspieranie Rozwoju Osobowości. Tematem jej rozprawy doktorskiej była przedsiębiorczość Wietnamczyków w Polsce. Jej zainteresowania naukowe to: przedsiębiorczość imigrantów, międzykulturowość w przedsiębiorczości, rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych, zarządzania małą firmą, psychologia pozytywna.

 

Marzena Starnawska

 

Dr Marzena Starnawska jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania UW.


Jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego a pracę doktorską obroniła na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki przedsiębiorczości, przedsiębiorczości społecznej. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Marzena angażuje się w badania naukowe i rozwój potencjału naukowego CP, upowszechnianie przedsiębiorczości i współpracy Centrum z innymi jednostkami (naukowymi, otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami), oraz współorganizację, w ramach Centrum, międzynarodowej konferencji Przedsiębiorczość w XXI wieku. Współpracuje również przy różnych projektach rozwijanych przez centrum.
Prowadziła i prowadzi zajęcia w różnych ośrodkach naukowych (m.in. Niemcy, Czechy, Finlandia, Wielka Brytania), jest jednym z redaktorów czasopism zagranicznych z impact factorem, indeksowanych w Scopus i dawnym Web of Science . Bardzo aktywnie uczestniczy w pracach Rady Programowej konferencji EURAM oraz IMES. Jest członkiem sieci badawczej EMES oraz grupy badawczej AntiPoverty Working Group PRME.

 

Magdalena Bujak

 

 

Mgr Magdalena Bujak - absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność archiwistyczna oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej, specjalność Pedagogiczna i Menadżer Informacji w Instytucie Infomacji Naukowej i Studiów Biblilogicznych, Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego od 2006 r.

 

Współpracownicy Centrum

 

Joanna Chlebiej

 

 

Mgr Joanna Chlebiej - doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunkach Zarządzanie oraz Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół marketingu, przedsiębiorczości i negocjacji a zwłaszcza zastosowania oraz roli psychologii w marketingu, przedsiębiorczości i negocjacjach.

 

Przemysław Dubel

 

 

Dr inż. Przemysław Dubel - adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Pełnomocnik Rektora ds. projektów strategicznych, Dyrektor Centrum Projektów i Ekspertyz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Od 2004 roku zarządzający projektami inwestycyjnymi, doradczymi, szkoleniowymi i międzynarodowymi realizowanymi dla szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych a także administracji publicznej. W swojej działalności naukowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania rozwojem regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem wpływu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na dynamizację rynku europejskiego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych tym zagadnieniom. Jest również autorem wielu ekspertyz oraz aktywnym konsultantem i trenerem. 

 

Katarzyna Dziewanowska

 

 

Dr hab. Katarzyna Dziewanowska, prof. ucz. Dyrektor ds. współpracy międzynarodowej.

 

Absolwentka i pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, zaś jej działalność badawcza koncentruje się na zagadnieniach związanych z zachowaniami konsumentów, marketingiem doświadczeń, wartością oraz szkolnictwem wyższym. Uczestniczka licznych zagranicznych staży badawczych i dydaktycznych w Europie, Azji i USA, a także visiting scholar na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (2017) oraz Northumbria University w Newcastle, Wielka Brytania (od 2017). Koordynatora i uczestniczka projektów badawczych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym finansowanych przez MEiN, NCN, KE. Autorka książek i publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.

 

Przemysław Hensel

 

Prof. dr hab. Przemysław Hensel, prof. UW – zajmuje się badaniami administracji publicznej oraz teorią instytucjonalną.

 

Na wydziale Zarządzania UW prowadzi zajęcia dotyczące diagnozy organizacji, reformowania organizacji sektora publicznego oraz zarządzania procesami. Jest autorem wielu publikacji, m.in. książek „Urzędnicy i przedsiębiorcy. Kulturowe bariery współpracy” (2012, wraz z B.Glinką), „Diagnoza organizacji (2011), „Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego” (2008). Współredaguje kwartalnik naukowy „Problemy Zarządzania. Był również stypendystą Fulbrighta na uniwersytecie Stanford.

 

Maciej Klonowski

 

Mgr Maciej Klonowski - absolwent International Business Program na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta LeMoyne College w Syracuse oraz beneficjent programu Socrates-Erasmus na Universita Degli Studi di Trieste. 

 

Maciej Klonowski to praktyk w dziedzinie marketingu. Polsce oraz na rynkach międzynarodowych odpowiedzialny był za wizerunek takich marek jak Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light oraz Carlo Rossi, Apothic i André. Wielokrotnie był prelegent na międzynarodowych konferencjach w obszarze marketingu marek alkoholowych. Dodatkowo, ukończył szkolenia akredytowane przez Project Management Institute (PMI) poszerzając swoje kompetencje z zakresu zarządzania projektami.

 

Paweł Kłobukowski

Dr Paweł Kłobukowski jest doktorantem w Zakładzie Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości Wydziały Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Od 2014 r. prowadzi zajęcia w Centrum Nowych Technologii UW. Zainteresowania naukowe dotyczą przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego, start-upów i modeli biznesowych.  Laureat II nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekonomii Fundacji PAFERE.

 

Julita Majczyk

 

Dr Julita Majczyk jest pracownikiem Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Koordynator projektów w Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu od lutego 2015 roku do stycznia 2016. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz University of the West of Scotland Business School. Studiowała również na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie teraz prowadzi zajęcia z zarządzania procesami, negocjacji oraz negocjacji w konsultingu. Dla Uniwersytetu Otwartego UW opracowała i prowadziła szkolenia z zakresu przywództwa. Dotychczas badała instytucje finansowe generujące ryzyko systemowe w sektorze bankowym. Obecnie zajmuje się stylami sprawowania władzy, wizerunkiem liderów biznesu, przywództwem sytuacyjnym i motywowaniem zespołów.

 

Katarzyna Niewińska

 

 

Dr Katarzyna Niewińska - adiunkt w Katedrze Systemów Finansowych Gospodarki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar badań naukowych związany jest z tematyką: funduszy Venture Capital, źródłami finansowania spółek z obszaru FinTech, zarządzaniem ryzykiem rynkowym oraz zarządzaniem portfelem. W 2018 stworzyła pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe FinTech.

 

Anna Pawłowska

 

Dr hab. Anna Pawłowska jest absolwentką Wydziału Psychologii i Wydziału Zarządzania UW.

 

Obecnie adiunkt na Wydziale Zarządzania UW, w Katedrze Psychologii i Socjologii Zarządzania. Kierownik badań w ponadnarodowym projekcie dotyczącym rynku pracy oraz kierownik merytoryczny studiów podyplomowych finansowanych ze środków UE. Współpracowała z międzynarodową firmą doradztwa personalnego. Autorka publikacji polskich oraz zagranicznych na temat przedsiębiorczości.

Obszary współpracy:

  • Ocena efektywności systemu motywacyjnego pracowników
  • Diagnoza kompetencji pracowników, np. orientacja na klienta, orientacja biznesowa
  • Tworzenie systemu ocen pracowniczych
  • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenia:

  • Rozwój kompetencji przedsiębiorczych
  • Trening kreatywności
  • Komunikacja interpersonalna
  • Współpraca w zespole

 

Agnieszka Postuła

 

Dr hab. Agnieszka Postuła  - adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią organizacji i prowadzi badania terenowe w takich obszarach jak: komunikacja, profesje, role społeczno-zawodowe, kultura, edukacja menedżerska. Jednocześnie jej zainteresowania obejmują szkolenia z zakresu budowania zespołu, pracy grupowej, komunikacji interpersonalnej i negocjacji, co wykorzystuje w swojej pracy trenerskiej i doradczej. Publikuje w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Dotychczas prowadziła zajęcia z negocjacji (biznesowych, międzynarodowych), teorii organizacji i zarządzania, antropologii organizacji, metodologii badań jakościowych w organizacjach, budowania zespołu oraz zarządzania międzykulturowego od studiów licencjackich po MBA. Na Wydziale Zarządzania UW jest kierownikiem merytorycznym Podyplomowych Studiów Menedżerskich „Negocjacje w biznesie” oraz „Zarządzanie Projektem”. Z Centrum Przedsiębiorczości WZ UW współpracuje od początku jego powstania.

 

Igor Postuła

 

Dr hab. Igor Postuła, prof. ucz. - doktor habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan ds. rozwoju, kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, kierownik Pracowni Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania,  na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Igor Postuła jest także radcą prawnym specjalizującym się w prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w radzie nadzorczej i zarządzie spółki kapitałowej.

Zajmuje się problematyką ładu korporacyjnego, prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie zamówień publicznych oraz prawnych aspektów działalności gospodarczej. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej z zakresu prawa gospodarczego.

Jako visiting professor prowadził wykłady na Politechnice w Braganzie w Portugalii, Uniwersytecie Rey Juan Carlos w Madrycie, Uniwersytecie Pablo de Olavide w Sewilli. Instituto Politecnico de Lisboa oraz University College Ghent/ Hogeschool Gent w Belgii.

Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych.

Tomasz Rosiak

 

Dr Tomasz Rosiak adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

 

Zajmuje się internacjonalizacją działalności przedsiębiorstw, strategiami ekspansji międzynarodowej oraz analityką rynków. Obecnie prowadzi badania z zakresu modeli biznesowych oraz międzynarodowych łańcuchów dostaw. Równolegle do kariery akademickiej pracuje jako doradca biznesowy. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, reorganizacji procesów biznesowych oraz struktur. Jego doświadczenie konsultingowe obejmuje zarówno firmy państwowe jak i prywatne, produkcyjne oraz usługowe.

 

Aleksandra Wąsowska

 

Dr hab. Aleksandra Wąsowska jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Do jej zainteresowań naukowych należą procesy decyzyjne w korporacjach międzynarodowych, strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z rynków wschodzących oraz psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości międzynarodowej. Obecnie prowadzi projekt badawczy dotyczący globalnych startupów wywodzących się z Polski. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa strategicznego i audytu.

 

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników