PL EN RU

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania UW


Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu Terytorialnego

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania, Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania, zaprasza do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Program kursu jest dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259).

 

Program zajęć przygotowujących do egzaminu, który zostanie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów:

 

Program kursu:

 1. Prawo gospodarcze publiczne
 2. Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych
 3. Prawo pracy
 4. Prawo rynku kapitałowego
 5. Podstawy ekonomii
 6. Podstawy zarządzania
 7. Finanse przedsiębiorstw
 8. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych
 9. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie
 10. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego

 

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów - praktyków,  urzędów centralnych, uczelni wyższych, kancelarii prawniczych oraz instytucji finansowych, dzięki czemu uczestnicy uzyskają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

 

Planowane daty zjazdów

 • 9 – 10 marca 2019
 • 23 – 24 marca 2019
 • 30 – 31 marca 2019
 • 06 – 07 kwietnia 2019
 • 18 – 19 maja 2019 (powtórzenie materiału, konsultacje)

 


Opis kursu:

 • Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, w Warszawie oraz w siedzibie Międzynarodowego Centrum Zarządzania WZ UW, ul. Nowy Świat 4, w Warszawie.
 • Kurs realizowany będzie w czasie 10. dni zajęć; 100 godzin lekcyjnych kursu + 4 godzin powtórzenia i konsultacji
 • Zajęcia są oferowane w systemie weekendowym, to jest w soboty i niedziele - od godz. 9.00
 • Cena uczestnictwa w kursie: 3000 zł brutto
 • Cena obejmuje wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe oraz świadectwo ukończenia kursu. 
 • Cena nie obejmuje zakwaterowania oraz opłaty egzaminacyjnej, dotyczącej państwowego egzaminu na członka organów nadzorczych.

 

Wpłaty za kurs powinny być wniesione na nr  konta Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania UW:
41 1240 6263 1111 0010 6150 1662 z dopiskiem – „Rady Nadzorcze” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika kursu.

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza (do pobrania tutaj) oraz dowodu wpłaty na konto należy w terminie do końca lutego 2019 r.:

 • wysłać drogą elektroniczną na adres: fundacja@wz.uw.edu.pl
 • lub wysłać faxem na nr: 22 55 34 001
 • lub złożyć osobiście na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004.

Wszelkie zapytania dotyczące kursu prosimy kierować na mail: fundacja@wz.uw.edu.pl lub telefonicznie na numer 22/ 55 34 190

 

więcej
Studium "Menedżer Contact Center"

FUNDACJA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
(CENTRUM EDUKACJI FUNDACJI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA) ORAZ POLSKIE STOWARZYSZENIE MARKETINGU SMB


STUDIUM "MENEDŻER CONTACT CENTER"

Termin rekrutacji: do 20 października 2018 r.

Miejsce składania dokumentów: 

WZ UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004
pon.-pt.: 10.00 - 16.00
tel.: 022 55 34 190
mail: zgloszenie@wz.uw.edu.pl

Informacji na temat Studium udziela:

Paweł Wielkopolan

email: pawel.wielkopolan@smb.pl

tel. 793-607-121

 

Natalia Gmerek
email: ngmerek@wz.uw.edu.pl 

 

 

Data rozpoczęcia zajęć: listopad 2018
Czas trwania: 2 semestry
Terminy zajęć:  zjazdy odbywają się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

 

Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

Limit miejsc:  liczba miejsc ograniczona

Czesne: Czesne: 8000 zł za 2 semestry (8200 zł płatne w 2 ratach lub 8400 zł płatne w 4 ratach)

 

Dzięki współpracy Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB z Fundacją na Rzecz Wydziału Zarządzania UW udało nam się pozyskać dofinansowanie Studium w kwocie 2000 pln
Zgłoś się do 20 Października, żeby skorzystać z dofinansowania!
 
W związku z przyznanym dofinansowaniem, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie Studium, kwota opłacona przez uczestnika lub zgłaszającą go firmę nie będzie zwracana.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Opis Studium

Program Studium powstał przy ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.

 

Głównym celem Studium jest przekazanie jego uczestnikom wszechstronnej wiedzy i umiejętności korzystania z praktycznych narzędzi służących do profesjonalnego organizowania i zarządzania pracą jednostek contact center. Ukończenie Studium zapewnia kompleksowe przygotowanie do pracy w charakterze menedżera zespołów contact center.

Zajęcia w ramach Studium koncentrują się na praktycznych aspektach zarządzania strukturami operacyjnymi różnego szczebla. Wykłady obejmują szeroki i kompletny zakres zagadnień istotnych dla praktycznego zarządzania contact center w zakresie wszystkich funkcji biznesowych, jakie aktualnie takie jednostki realizują na rynku (zaczynając od prostych działań telemarketingowych, a kończąc na zaawansowanych funkcjach obsługi klientów za pośrednictwem social media oraz procesów wspierających typowych dla centrów usług wspólnych).

 

Wykładowcy Studium to kadra naukowa UW, eksperci z branży, w tym praktycy oraz autorzy podręczników dotyczących zarządzania contact center, którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenia zarówno z rynku krajowego, jak i z rynków zagranicznych.

 

Program studiów obejmuje następująca zagadnienia:

 

 1. Wprowadzenie do marketingu bezpośredniego i CC
 • Charakterystyka branży marketingu bezpośredniego
 • Kanały nowoczesnego marketingu
 • Geneza i formy zastosowania  polityki CX i CEM (customer experience i customer experience management)
 • Wykorzystanie Internetu i social media w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Charakterystyka i specyfika rynku CC – analiza obecnej sytuacji branży cc w Polsce i na świecie
 • Specyfika zarządzania strukturami CC wspierającymi działalność firmy (in-house) oraz komercyjnymi (outsourcing) – benchmarki do wykorzystania
 • Case studies ciekawych projektów z wykorzystaniem zasobów CC

 

 1. Zarządzanie strukturami CC
 • Wymagane funkcje zarządcze, praktyka budowy struktur organizacyjnych jednostek CC
 • Współpraca wewnętrzna, w tym relacje z działami zewnętrznymi wobec CC
 • Standardy rynkowe zarządzania CC, systemy jakości i certyfikacji
 • Standardy tworzenia i utrzymania lokalizacji CC
 • Zarządzanie finansami w CC, podstawowe P&L projektu i całości CC
 • Ekonomika a celowość działań w projektach CC, ROI

 

 1. Technologia w służbie CC
 • Rola i znaczenie kluczowych technologii telekomunikacyjnych w organizacjach CC
 • Narzędzia wspomagające zarządzanie operacyjną działalnością CC
 • Bazy wiedzy i narzędzia wspierające zarządzanie jakością w CC
 • Bazy klientów, technologie CRM oraz CX/CEM

 

 1. Zarządzanie projektami i procesami w CC
 • Metodyki zarządzania projektami przydatne w działalności CC
 • Techniki mapowania procesów CC i procesów biznesowych
 • Zarządzanie wybranymi procesami:
  • Pozyskiwanie baz danych
  • Budowa scenariuszy rozmowy
  • Planowanie pracy
  • Tworzenie systemów i planów ciągłości działania

 

 1. Monitorowanie działalności CC
 • Standardy kluczowych wskaźników w CC – omówienie i wybór odpowiednich wskaźników ze względu na specyfikę realizowanych projektów
 • Raportowanie w CC – analiza schematu tworzenia raportów, wraz z wyborem poszczególnych jego elementów z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych projektów
 • Analiza raportów, umiejętne czytanie danych i wyciąganie wniosków

 

 1. Budowanie kompetencji menedżera
 • Przywództwo – kluczowe kompetencje lidera w CC
 • Zarządzanie czasem
 • Etyka w biznesie CC
 • Negocjacje
 • Etykieta biznesu
 • Największe wyzwania menedżera CC

 

 1. Zarządzanie zespołem
 • Kluczowe kompetencje pracownika CC – analiza koniecznych umiejętności w zależności od stopnia zaszeregowania
 • Style zarządzania, teorie zarządzania zasobami ludzkimi, wybór narzędzi przydatnych w CC
 • Teorie motywacji, budowa systemów motywacyjnych i lojalnościowych pracowników
 • Standardy oceny pracy i zasady udzielania informacji zwrotnych
 • Budowa systemów szkoleniowych, nowoczesne formy edukacji korporacyjnej
 • Działania PR i marketing wewnętrzny organizacji

 

 1. Aspekty prawne i bezpieczeństwo działalności CC
 • Kluczowe elementy systemu prawa istotne dla działalności CC (wybrane zagadnienia prawa konsumenckiego, telekomunikacyjnego, cywilnego, ochrona danych osobowych)
 • Prawo pracy w CC
 • Standardy bezpieczeństwa danych w projektach CC,
 • Standardy etyczne i rozwiązania samoregulacyjne w branży CC

 

 1. Outsourcing usług cc
 • Analiza rynku outsourcing cc w Polsce – ujęcie dostawców oraz klientów branży
 • Zasady przygotowywania przedsięwzięć outsourcingowych, BPO
 • Standardy i najlepsze praktyki rozpoczynania projektów outsourcingowych – wymiar operacyjny oraz formalny
 • Standardy i najlepsze praktyki współpracy między dostawcą a klientem zlecającym w projektach CC


Ponadto w ramach Studium zorganizowane zostaną spotkania i panele dyskusyjne z przedstawicielami różnych sektorów branży, podczas których ich uczestnicy będą mogli nie tylko zaczerpnąć praktycznej wiedzy, ale również nawiązać bezpośrednie kontakty.

 

 

Sylwetka absolwenta

Studium skierowane jest do osób, które chcą w sposób profesjonalny zarządzać w wymiarze operacyjnym jednostkami typu call/contact center. Ukończenie Studium będzie także niezwykle  przydatne dla osób, które planują rozwój swojej kariery w zakresie zarządzania działaniami związanymi ze zdalną obsługą klienta i wsparciem sprzedaży (np. odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością sklepów internetowych).

 

Program Studium obejmuje szeroki zakres wiedzy teoretycznej z obszaru zarządzania, a także zapewnia możliwość praktycznego dostosowania istniejących narzędzi do specyfiki działalności CC. Przekazywana wiedza pozwoli usystematyzować i poszerzyć kompetencje z obszaru zarządzania operacyjnego CC także wszystkim tym, którzy już zajmują się organizacją i zarządzaniem jednostkami CC.

W szczególności zajęciami powinni zainteresować się menedżerowie struktur call/contact center oraz działów i biur obsługi klienta.

 

 

więcej
Studium "Event Management"

FUNDACJA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
(CENTRUM EDUKACJI FUNDACJI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA) ORAZ STOWARZYSZENIE BRANŻY EVENTOWEJ

VII EDYCJA STUDIUM EVENT MANAGEMENT 

Termin rekrutacji: do 10 listopada 2018 r.

Miejsce składania dokumentów: 

WZ UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004
pon.-pt.: 10.00 - 16.00
tel.: 022 55 34 190
mail: zgloszenie@wz.uw.edu.pl

Informacji na temat Studium udziela:
Natalia Gmerek
email: ngmerek@wz.uw.edu.pl 

 

 

Data rozpoczęcia zajęć: listopad 2018
Ilość godzin: 168 (2 semestry) 
Terminy zajęć:  zjazdy odbywają się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
 

Terminy zjazdów: zostaną podane w późniejszym terminie 

Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

Limit miejsc:  40 osób

Czesne: 6000 zł za 2 semestry (6200 zł płatne w 2 ratach lub 6400 zł płatne w 4 ratach)

 

Wymagane dokumenty:

Nie jest wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

Opis studium:

Program studium powstał we ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania i Stowarzyszenia Branży Eventowej. Podstawowym celem studium jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej event managementu (zarządzania projektami eventowymi). Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Wykłady prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą. 

 

Program studiów obejmuje następująca zagadnienia:

 • Charakterystyka branży eventowej     
 • Reguły marketingu i komunikacja marketingowa
 • PR i sponsoring    
 • Internet i social media w eventach
 • Przywództwo
 • Sztuka prezentacji
 • Psychologia eventów
 • Warsztaty organizacji wydarzeń
 • Zarządzanie projektami
 • CSR w eventach
 • Incentive travel jako narzędzie wsparcia sprzedaży
 • Experiental marketing i case study eventów
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Rynek turystyki biznesowej
 • Utrzymanie lojalności klientów
 • Podstawy prawa w eventach
 • Event marketing
 • Event w strategii marki
 • Event jako narzędzie sprzedaży
 • Charakterystyka i rodzaje eventów
 • ROI w eventach
 • Zasady wyboru lokacji na event
 • Organizacja cateringu
 • Brief
 • Kreacja w projektach eventowych
 • Przygotowanie oferty w eventach
 • Planowanie i produkcja eventowa
 • Rozliczanie i podsumowanie eventu
 • Prawo autorskie i ZAIKS
 • Media w eventach
 • Narzędzia komunikacji w eventach
 • Scenografia eventowa
 • Nowe technologie w eventach
 • Teambuilding
 • Narzędzia do organizacji wydarzeń
 • Savoir vivre przy stole
 • Umowy oraz kwestie pracownicze
 • Plastyka eventu
 • Scenotechnika
 • Multimedia
 • Oświetlenie sceniczne
 • Efekt WOW na eventach
 • Kurs pierwszej pomocyPonadto zorganizowane zostaną liczne spotkania i panele dyskusyjne z przedstawicielami różnych sektorów branży, podczas których uczestnicy studium będą mogli nie tylko zaczerpnąć praktycznej wiedzy, ale również nawiązać bezpośrednie kontakty.

 

Sylwetka absolwenta

Studium skierowane jest zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciały by usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęciami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

więcej
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników