PL EN RU

Sekcja Spraw Socjalnych Studentów

Rok akademicki 2018/2019

 

Ważne informacje   można odnależć  na stronie: www.oks.uw.edu.pl.

 

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

  INFORMACJA  DOTYCZY  WYDZIAŁU  ZARZĄDZANIA  UW   każdy Wydział na UW   posiada własną KOMISJĘ  STYPENDIALNĄ  

 

 Studenci Wydziału Zarządzania  -   w razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: komisjastypendialnawzuw@gmail.com

 

oraz telefoniczny 22 553 40 16  (proszę dzwonić tylko w czasie dyżuru)

WNIOSKI O STYPENDIUM, SOCJALNE, SPECJALNE, ZAPOMOGI STUDENT W KOMPLECIE SKŁADA W KOMISJI STYPENDIALNEJ      /informacje dotyczą tylko Wydziału Zarządzania UW/

    Komisja Stypendialna dla Studentów na Wydziale Zarządzania UW

          znajduje się w budynku B poniżej parteru  pokój   BP-14

należy zejść jak do szatni pokój za Samorządem Studentów WZ UW

 

 Dyżury Komisji Stypendialnej na Wydziale Zarządzania BĘDĄ PODANE PO 20 SIERPNIA 2019r.

                                 

                            w lipcu i sierpniu 2019 r.

 Zapraszamy do kontaktu poprzez email: komisjastypendialnawzuw@gmail.com. Również od 23 lipca do 20 sierpnia zapraszamy na dyżur Komisji w każdy czwartek w godz. 16.30-18.00. Zaprszamy szczególnie studentów którzy zamierzają złożyć wnioski o miejsce w domu studenta.

 

Wydział Zarządzania UW

Sekcja  Spraw Socjalnych - pokój C223    W dniach 23 LIPIEC 2019 r.  do  20 SIERPIEŃ  2019 r.  URLOP
Poniedziałek - Piątek 09.00 - 15.00

tel. 22 553 41 84

 

UWAGA!

Osoby, które są zobowiązane dostarczyć komisji wywiad środowiskowy z MOPS/GOPS i mają problemy z jego uzyskaniem proszone są o zgłoszenie się do Komisji Stypendialnej -> mailowo lub osobiście w celu otzymania specjalnego pisma, które należy okazać w w/w instytucji.

 

Stypendia na rok akademicki 2018/2019

 

 

Prosimy o zapoznanie się z wersją ujednoliconą Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej na UW:

 

http://oks.uw.edu.pl/files/RPM_ujednolicony%2818.07.2016%29.pdf

Zarządzenie. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego   do stypendium  oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2018/2019: będzie podane na początku roku akademickiego 2018/2019


http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3862/M.2016.349.Post.8.pdf

 

Wnioski o stypenium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta, stypendium specjalne dla osób niespełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium Rektora do wypełnienia będą dostępne w USOSweb od 01.10.2018r.

 

 

Przypominamy, że istotna jest data złożenia wygenerowanego w USOSweb, wydrukowanego i podpisanego wniosku. 

Stypendia socjalne i specjalne: 10 października 2018r.
Ww. stypendia przyznawane są na rok akademicki, ale okres ich wypłacania zależy od daty złożenia wniosku. Złożenie wniosku do 10. dnia miesiąca uprawnia do otrzymania świadczenia również za ten miesiąc.

Stypendia Rektora: 15 października 2018r.

Regulaminową datą składania wniosków o stypendium Rektora jest 15 października,

Zgodnie z art. 184 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8 ustawy, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie 184 ust. 5 ustawy. Stosownie do art. 184 ust. 9 ustawy student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 5, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej. W praktyce oznacza to, że student, któremu przyznano stypendium rektora (lub socjalne, lub specjalne, lub zapomogę) traci do niego prawo z ostatnim dniem miesiąca w którym: 1) został skreślony z listy studentów na kierunku, na którym miał przyznane stypendium; 2) ukończył studia na kierunku, na którym miał przyznane stypendium; 3) uzyskał tytuł zawodowy magistra lub równorzędny (np. jeśli student miał przyznane stypendium na kierunku A, a tytuł magistra uzyskał na kierunku B, traci prawo do stypendium na kierunku A); 4) ukończył studia I stopnia w sytuacji, gdy miał przyznane stypendium na studiach I stopnia (np. jeśli student miał przyznane stypendium na studiach I stopnia na kierunku A i ukończył studia I stopnia na kierunku B, traci prawo do stypendium na kierunku A); 5) upłynęły trzy lata od momentu rozpoczęcia przez studenta w kolejności pierwszych podjętych studiów (które prowadzą do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego) po pierwszym ukończonym kierunku studiów.

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników