PL EN RU

Sekcja Spraw Socjalnych Studentów

Rok akademicki 2018/2019

Uwaga!

W związku z rozpoczęciem wnioskowania o akademiki - wszystkie informacje odnośnie terminów składania wniosków znajdują się w zakładce   AKADEMIKI

Przypominamy, że wnioski składamy w pokoju C223.    ZE WZGLĘDU NA URLP  W DNIACH  13,14 SIERPNIA 2018 r.

 oraz 20 SIERPNIA 2018 WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ w pokju 223 od godziny  10-tej   do 14-tej

 

Dyżury Komisji Stypendilnej w związku w wakacjami ulegają zawieszeniu. Wszystkie pytania prosimy kierować na skrzynkę mailową.

 ważne informacje   można odnależć  na stronie: www.oks.uw.edu.pl.

 

Harmonogram pracy Komisji Stypeniadlnej w semestrze zimowym 2018/2019 oraz ważne informacje dotyczące stypendiów. będzie podany w póżniejszym terminie

 

UWAGA!

Osoby, które są zobowiązane dostarczyć komisji wywiad środowiskowy z MOPS/GOPS i mają problemy z jego uzyskaniem proszone są o zgłoszenie się do Komisji Stypendialnej -> mailowo lub osobiście w celu otzymania specjalnego pisma, które należy okazać w w/w instytucji.

 

Biuro Spraw Socjalnych - pokój C223    W DNIACH  13.08.2018 R - 20.08.2018    URLOP
Poniedziałek - Piątek 09.00 - 14.00

tel. 22 553 41 84

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: komisjastypendialnawzuw@gmail.com

oraz telefoniczny

tel. 22 553 41 84 - Biuro Spraw Socjalnych

tel. 22 553 40 16 - Komisja Stypendialna ( czynny głównie podczas dyżurów)

 

Stypendia na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z wersją ujednoliconą Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej na UW:

 

http://oks.uw.edu.pl/files/RPM_ujednolicony%2818.07.2016%29.pdf

Zarządzenie. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego   do stypendium  oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2018/2019: będzie podane na początku roku akademickiego 2018/2019


http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3862/M.2016.349.Post.8.pdf

 

Wnioski o stypenium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta, stypendium specjalne dla osób niespełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium Rektora do wypełnienia będą dostępne w USOSweb od 01.10.2018r.

 

 

Przypominamy, że istotna jest data złożenia wygenerowanego w USOSweb, wydrukowanego i podpisanego wniosku. 

Stypendia socjalne i specjalne: 10 października 2018r.
Ww. stypendia przyznawane są na rok akademicki, ale okres ich wypłacania zależy od daty złożenia wniosku. Złożenie wniosku do 10. dnia miesiąca uprawnia do otrzymania świadczenia również za ten miesiąc.

Stypendia Rektora: 15 października 2018r.

Regulaminową datą składania wniosków o stypendium Rektora jest 15 października,

Zgodnie z art. 184 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8 ustawy, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie 184 ust. 5 ustawy. Stosownie do art. 184 ust. 9 ustawy student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 5, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej. W praktyce oznacza to, że student, któremu przyznano stypendium rektora (lub socjalne, lub specjalne, lub zapomogę) traci do niego prawo z ostatnim dniem miesiąca w którym: 1) został skreślony z listy studentów na kierunku, na którym miał przyznane stypendium; 2) ukończył studia na kierunku, na którym miał przyznane stypendium; 3) uzyskał tytuł zawodowy magistra lub równorzędny (np. jeśli student miał przyznane stypendium na kierunku A, a tytuł magistra uzyskał na kierunku B, traci prawo do stypendium na kierunku A); 4) ukończył studia I stopnia w sytuacji, gdy miał przyznane stypendium na studiach I stopnia (np. jeśli student miał przyznane stypendium na studiach I stopnia na kierunku A i ukończył studia I stopnia na kierunku B, traci prawo do stypendium na kierunku A); 5) upłynęły trzy lata od momentu rozpoczęcia przez studenta w kolejności pierwszych podjętych studiów (które prowadzą do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego) po pierwszym ukończonym kierunku studiów.

Kredyty studenckie

Kredyty dla studentów na zasadach preferencyjnych

 

Zaświadczenie do kredytu można uzyskać na Wydziale Zarządzania UW
ul. Szturmowa 1/3 
budynek C pok. 223

tel. /22/ 553 41 84

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2016-2017.html

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w procedurze udzielania kredytów studenckich:

  • Nowy termin składania wniosków o przyznanie kredytu oraz skrócenie terminu podpisania umów. W bieżącym roku wnioski będzie można składać w okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. (zamiast do 15 listopada). Zmianie uległ również ostateczny termin zawierania umów o kredyt. Został on skrócony z 31 marca do 31 grudnia 2016 r.
  • Możliwość składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. O kredyt mogą ubiegać się – poza studentami i doktorantami – również kandydaci na studia, którzy rozpoczną je od października 2016 r. Bank będzie mógł rozpatrywać wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia, a zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.
  • Ustalenie maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. W roku akademickim 2016/2017 wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu wynosi 2500 zł/osobę w rodzinie, co pozwoli na zawieranie umów kredytu po weryfikacji przez banki wnioskodawcy pod kątem zabezpieczenia spłaty kredytu. W kolejnych latach maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie będzie stanowiła kwotę ustaloną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie złożonych w poprzednim roku akademickim wniosków.
  • Uelastycznienie wysokości rat kredytu. W roku akademickim 2016/2017 student lub doktorant uzyska możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu: 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) i 400 zł (rata obniżona).
  • Możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. Kredytobiorca będzie mógł złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.

 

Strona Odwoławczej Komisji Stypednialnej posiada bogaty Niezbędnik, na stronie Biura Spraw Studenckich znajdziecie informacje nie tylko dotyczace Sekcji Socjalnej, ale również dotyczące toku studiów (np. jak wyliczać średnią ocen).

Strona Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów UW: 
http://www.oks.uw.edu.pl/ 
 

Strona Biura Spraw Studenckich UW, do Sekcji Socjalnej
http://www.bss.uw.edu.pl/

Podstawa prawna

Komisja Stypendialna Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego działa na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. Składa się ze studentów, pracownika naukowego oraz pracownika administracyjnego – pani Teresy Redman. 

Masz pytanie? Przyjdź na dyżur, zadzwoń, napisz maila! Zachęcamy również do lektury ww. Regulaminu. Ten i inne akty prawne znajdziesz w zakładce Akty prawne na stronie www.oks.uw.edu.pl.

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników