PL EN RU

Studia Doktoranckie


Rekrutacja 2017/2018

Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

Studia Doktoranckie
Forma studiów:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania: 4 lata (8 semestrów)

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne: 20 (Liczba planowanych stypendiów doktoranckich: 10)
 • Studia niestacjonarne: 20


Kierunek/specjalność studiów:

 1. w zakresie nauk o zarządzaniu
 2. w zakresie ekonomii
 3. w zakresie finansów

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy uzyskali stopień magistra lub równorzędny.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia Doktoranckie rejestrują się w Internetowej Rejestracji Kandydatów pod adresem: https://irk.oferta.uw.edu.pl


Termin rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów:

 • studia stacjonarne: od 15 czerwca do 1 września 2017 r.
 • studia niestacjonarne: od 15 czerwca do 23 września 2017 r.

       Druga tura rekrutacji zostanie uruchomiona pod warunkiem nie wykorzystania wolnych miejsc w I turze

 

Dokumenty przyjmowane są:

 • studia stacjonarne: od 15. czerwca do 23. czerwca 2017 r. (rozmowa kwalifikacyjna 1. lipca 2017 r.) oraz rekrutacja uzupełniająca: do 1. września 2017 r. (rozmowa kwalifikacyjna 16. września 2017 r.)
 • studia niestacjonarne: od 15. czerwca do 1. września 2017 r. (rozmowa kwalifikacyjna 16. września 2017 r.) oraz rekrutacja uzupełniająca: do 23. września 2017 r. (rozmowa kwalifikacyjna 30. września 2017 r.)

w Sekretariacie Studiów Doktoranckich  Wydziału Zarządzania ul. Szturmowa 1/3, pok. C230 (II piętro, budynek C), tel. 22/ 55 34 003
 

 

Opis postępowania rekrutacyjnego - studia stacjonarne:

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną poszczególnym elementom oceny kandydata. Kandydaci przyjmowani są wg kolejności z listy rankingowej, pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 80% punktów.

 

Kryteria punktacji:

 1. Przydatność dydaktyczna kandydata dla WZ UW - 10 pkt.
 2. Zgodność zainteresowań naukowych kandydata z profilem badawczym zakładu/katedry na WZ UW - pkt. 30
 3. Aktywność naukowa i publikacyjna kandydata - pkt. 15
 4. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem dotyczącej zaproponowanego tematu badawczego (oceniana będzie m.in. precyzja wypowiedzi, znajomość literatury, motywacja, umiejętność prowadzania rozmowy w języku angielskim) -  pkt. 20
 5. Średnia ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich, obliczona zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów, określonymi w Regulaminie Studiów na 6. Uniwersytecie Warszawskim - pkt. 10
 6. Znajomość języków obcych - pkt. 5
 7. Rekomendacje ( w tym pochodzące od potencjalnego opiekuna na WZ UW) - pkt. 10

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia będą odbywały się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3 w Warszawie:

         I termin: 1 lipca 2017 r.

        II termin: 16 września 2017 r.
Godzinę rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci ustalają w Sekretariacie Studiów Doktoranckich osobiście lub telefonicznie pod nr. tel. 22/ 55 34 003.

Ogłoszenie wyników odbędzie się na indywidualnym koncie Kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na tablicy informacyjnej dla uczestników Studiów Doktoranckich w siedzibie Wydziału Zarządzania UW przy pokoju C230.

Studia rozpoczynają się w październiku 2017 r.

 

Opis postępowania rekrutacyjnego - studia niestacjonarne:

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną poszczególnym elementom oceny kandydata. Kandydaci przyjmowani są wg stworzonej na podstawie punktów listy rankingowej, pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 70% punktów.

 

Kryteria punktacji: 

 1. Aktywność naukowa i publikacyjna kandydata -  15 pkt.
 2. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej zainteresowań badawczych kandydata  (oceniana będzie m.in. precyzja wypowiedzi , znajomość literatury naukowej, motywacja, umiejętność prowadzania rozmowy w języku angielskim) -  30 pkt.
 3. Doświadczenia zawodowe przydatne w pisaniu rozprawy doktorskiej  - 30 pkt.
 4. Średnia ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich, obliczona zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów, określonymi w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim – 10 pkt.
 5. Znajomość języków obcych - 5 pkt.
 6. Rekomendacje - 10 pkt.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia będą odbywały się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3 w Warszawie:

       I termin: 16 września 2017 r.

      II termin: 30 września 2017 r. 
Godzinę rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci ustalają w Sekretariacie Studiów Doktoranckich osobiście lub telefonicznie pod nr. tel. 22/ 55 34 003.

Ogłoszenie wyników odbędzie się na indywidualnym koncie Kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na tablicy informacyjnej dla uczestników Studiów Doktoranckich w siedzibie Wydziału Zarządzania UW przy pokoju C230.

Studia rozpoczynają się w październiku 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny, uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. 
  Uwaga: w przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta.

 • Życiorys

 • Trzy kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm)

 • Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – suplement do dyplomu lub poświadczoną przez uczelnię wydającą dokument,  kserokopię indeksu

 • Informację o znajomości języków obcych: posiadane certyfikaty językowe 

 • Opis zainteresowań naukowych kandydata

 • Informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach

 • Rekomendacje pracowników naukowych o przydatności kandydata do pracy naukowej

 • Wstępna propozycja tematu badawczego uzgodniona z potencjalnym opiekunem naukowym z Wydziału Zarządzania UW (studia stacjonarne)

 • Deklaracja płatności za studia (studia niestacjonarne)

 • Informacja o doświadczeniu zawodowym przydatnym w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (studia niestacjonarne)

 

W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w pierwszym terminie rekrutacji, istnieje możliwość ogłoszenia dodatkowego terminu rekrutacji, nie później niż do końca października 2017 roku.

 

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA

 

Płatność 
za cały rok z góry

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

I rata

6800 zł

do 20
października 2017 r.

3500 zł

do 20 
października 2017 r.

1000 zł

do 20 
października 2017 r.

Pozostała część czesnego

 

 

II RATA - 3.500 zł

do 5 marca 2018 r.

RATY II-VIII

900 zł

do 5-tego każdego miesiąca

(od listopada 2017 r. do maja 2018 r.)
 

 KOSZT ROKU

6.800 zł

7.000 zł

7.300 zł

Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny numer konta nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.dak.uw.edu.pl

 

 

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.
 2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
 3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników