PL EN RU

Studia Doktoranckie


Rekrutacja 2017/2018

Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

Studia Doktoranckie
Forma studiów:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania: 4 lata (8 semestrów)

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne: 20 (Liczba planowanych stypendiów doktoranckich: 10)
 • Studia niestacjonarne: 20


Kierunek/specjalność studiów:

 1. w zakresie nauk o zarządzaniu
 2. w zakresie ekonomii
 3. w zakresie finansów

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy uzyskali stopień magistra lub równorzędny.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia Doktoranckie rejestrują się w Internetowej Rejestracji Kandydatów pod adresem: https://irk.oferta.uw.edu.pl


Termin rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów:

 • studia stacjonarne: od 15 czerwca do 1 września 2017 r.
 • studia niestacjonarne: od 15 czerwca do 23 września 2017 r.

       Druga tura rekrutacji zostanie uruchomiona pod warunkiem nie wykorzystania wolnych miejsc w I turze

 

Dokumenty przyjmowane są:

 • studia stacjonarne: od 15. czerwca do 23. czerwca 2017 r. (rozmowa kwalifikacyjna 1. lipca 2017 r.) oraz rekrutacja uzupełniająca: do 1. września 2017 r. (rozmowa kwalifikacyjna 16. września 2017 r.)
 • studia niestacjonarne: od 15. czerwca do 1. września 2017 r. (rozmowa kwalifikacyjna 16. września 2017 r.) oraz rekrutacja uzupełniająca: do 23. września 2017 r. (rozmowa kwalifikacyjna 30. września 2017 r.)

w Sekretariacie Studiów Doktoranckich  Wydziału Zarządzania ul. Szturmowa 1/3, pok. C230 (II piętro, budynek C), tel. 22/ 55 34 003
 

 

Opis postępowania rekrutacyjnego - studia stacjonarne:

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną poszczególnym elementom oceny kandydata. Kandydaci przyjmowani są wg kolejności z listy rankingowej, pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 80% punktów.

 

Kryteria punktacji:

 1. Przydatność dydaktyczna kandydata dla WZ UW - 10 pkt.
 2. Zgodność zainteresowań naukowych kandydata z profilem badawczym zakładu/katedry na WZ UW - pkt. 30
 3. Aktywność naukowa i publikacyjna kandydata - pkt. 15
 4. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem dotyczącej zaproponowanego tematu badawczego (oceniana będzie m.in. precyzja wypowiedzi, znajomość literatury, motywacja, umiejętność prowadzania rozmowy w języku angielskim) -  pkt. 20
 5. Średnia ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich, obliczona zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów, określonymi w Regulaminie Studiów na 6. Uniwersytecie Warszawskim - pkt. 10
 6. Znajomość języków obcych - pkt. 5
 7. Rekomendacje ( w tym pochodzące od potencjalnego opiekuna na WZ UW) - pkt. 10

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia będą odbywały się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3 w Warszawie:

         I termin: 1 lipca 2017 r.

        II termin: 16 września 2017 r.
Godzinę rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci ustalają w Sekretariacie Studiów Doktoranckich osobiście lub telefonicznie pod nr. tel. 22/ 55 34 003.

Ogłoszenie wyników odbędzie się na indywidualnym koncie Kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na tablicy informacyjnej dla uczestników Studiów Doktoranckich w siedzibie Wydziału Zarządzania UW przy pokoju C230.

Studia rozpoczynają się w październiku 2017 r.

 

Opis postępowania rekrutacyjnego - studia niestacjonarne:

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną poszczególnym elementom oceny kandydata. Kandydaci przyjmowani są wg stworzonej na podstawie punktów listy rankingowej, pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 70% punktów.

 

Kryteria punktacji: 

 1. Aktywność naukowa i publikacyjna kandydata -  15 pkt.
 2. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej zainteresowań badawczych kandydata  (oceniana będzie m.in. precyzja wypowiedzi , znajomość literatury naukowej, motywacja, umiejętność prowadzania rozmowy w języku angielskim) -  30 pkt.
 3. Doświadczenia zawodowe przydatne w pisaniu rozprawy doktorskiej  - 30 pkt.
 4. Średnia ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich, obliczona zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów, określonymi w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim – 10 pkt.
 5. Znajomość języków obcych - 5 pkt.
 6. Rekomendacje - 10 pkt.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia będą odbywały się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3 w Warszawie:

       I termin: 16 września 2017 r.

      II termin: 30 września 2017 r. 
Godzinę rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci ustalają w Sekretariacie Studiów Doktoranckich osobiście lub telefonicznie pod nr. tel. 22/ 55 34 003.

Ogłoszenie wyników odbędzie się na indywidualnym koncie Kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na tablicy informacyjnej dla uczestników Studiów Doktoranckich w siedzibie Wydziału Zarządzania UW przy pokoju C230.

Studia rozpoczynają się w październiku 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny, uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. 
  Uwaga: w przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta.

 • Życiorys

 • Trzy kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm)

 • Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – suplement do dyplomu lub poświadczoną przez uczelnię wydającą dokument,  kserokopię indeksu

 • Informację o znajomości języków obcych: posiadane certyfikaty językowe 

 • Opis zainteresowań naukowych kandydata

 • Informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach

 • Rekomendacje pracowników naukowych o przydatności kandydata do pracy naukowej

 • Wstępna propozycja tematu badawczego uzgodniona z potencjalnym opiekunem naukowym z Wydziału Zarządzania UW (studia stacjonarne)

 • Deklaracja płatności za studia (studia niestacjonarne)

 • Informacja o doświadczeniu zawodowym przydatnym w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (studia niestacjonarne)

 

W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w pierwszym terminie rekrutacji, istnieje możliwość ogłoszenia dodatkowego terminu rekrutacji, nie później niż do końca października 2017 roku.

 

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA

 

Płatność 
za cały rok z góry

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

I rata

6800 zł

do 20
października 2017 r.

3500 zł

do 20 
października 2017 r.

1000 zł

do 20 
października 2017 r.

Pozostała część czesnego

 

 

II RATA - 3.500 zł

do 5 marca 2018 r.

RATY II-VIII

900 zł

do 5-tego każdego miesiąca

(od listopada 2017 r. do maja 2018 r.)
 

 KOSZT ROKU

6.800 zł

7.000 zł

7.300 zł

Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny numer konta nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.dak.uw.edu.pl

 

 

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.
 2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
 3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników