PL EN RU

Studia Doktoranckie


Rekrutacja 2018/2019

            

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

                                           

 zostały 2 wolne miejsca

                                                       

szczegóły:

http://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/DOK2018/programme/ZD-ZARZ/?from=field:DS020203

 

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2018 r - inauguracja roku już w październiku - szczegóły wkrótce na planie zajęć

 

 

Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

Studia Doktoranckie
Forma studiów:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania: 4 lata (8 semestrów)

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne: 10
 • Studia niestacjonarne: 10


Kierunek/specjalność studiów:

 1. w zakresie nauk o zarządzaniu
 2. w zakresie ekonomii
 3. w zakresie finansów

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy uzyskali stopień magistra lub równorzędny.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia Doktoranckie rejestrują się w Internetowej Rejestracji Kandydatów pod adresem: https://irk.oferta.uw.edu.pl


Termin rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów:

 • studia stacjonarne: od 15 lipca do 13 września 2018 r.
 • studia niestacjonarne: od 15 lipca do 13 września 2018 r.

       Druga tura rekrutacji zostanie uruchomiona pod warunkiem nie wykorzystania wolnych miejsc w I turze

 

Dokumenty przyjmowane są:

 • studia stacjonarne: do 13. września 2018 r. (rozmowa kwalifikacyjna 22. września 2018 r.) oraz rekrutacja uzupełniająca: do 15. listopada 2018 r. (rozmowa kwalifikacyjna 25. listopada 2018 r.)
 • studia niestacjonarne: do 13. września 2018 r. (rozmowa kwalifikacyjna 22. września 2018 r.) oraz rekrutacja uzupełniająca: do 15. listopada 2018 r. (rozmowa kwalifikacyjna 25. listopada 2018 r.)

w Sekretariacie Studiów Doktoranckich  Wydziału Zarządzania ul. Szturmowa 1/3, pok. C230 (II piętro, budynek C), tel. 22/ 55 34 003

Na złożenie dokumentów proszę się umawiać mailowo (sd@wz.uw.edu.pl) lub telefonicznie (22-55-34-003)

 

 

 

Opis postępowania rekrutacyjnego - studia stacjonarne:

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną poszczególnym elementom oceny kandydata. Kandydaci przyjmowani są wg kolejności z listy rankingowej, pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 75% punktów.

 

Kryteria punktacji:

 1. Przydatność dydaktyczna kandydata dla WZ UW - 10 pkt.
 2. Zgodność zainteresowań naukowych kandydata z profilem badawczym zakładu/katedry na WZ UW - pkt. 20
 3. Aktywność naukowa i publikacyjna kandydata - pkt. 15
 4. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem dotyczącej zaproponowanego tematu badawczego (oceniana będzie m.in. precyzja wypowiedzi, znajomość literatury, motywacja, umiejętność prowadzania rozmowy w języku angielskim) -  pkt. 30
 5. Znajomość języków obcych - pkt. 5
 6. Rekomendacje ( w tym pochodzące od potencjalnego opiekuna na WZ UW) - pkt. 20

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia będą odbywały się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3 w Warszawie:

         I termin: 22 września 2018 r.

        II termin (rekrutacja uzupełniająca): 25 listopada 2018 r.
Godzinę rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci ustalają w Sekretariacie Studiów Doktoranckich osobiście lub telefonicznie pod nr. tel. 22/ 55 34 003 (informacja taka może również być przesłana drogą mailową).

Ogłoszenie wyników odbędzie się na indywidualnym koncie Kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na tablicy informacyjnej dla uczestników Studiów Doktoranckich w siedzibie Wydziału Zarządzania UW przy pokoju C230.

Studia rozpoczynają się w październiku 2018 r. lub w lutym 2019 r w zależności od przebiegu rekrutacji.

 

Opis postępowania rekrutacyjnego - studia niestacjonarne:

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną poszczególnym elementom oceny kandydata. Kandydaci przyjmowani są wg stworzonej na podstawie punktów listy rankingowej, pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 65% punktów.

 

Kryteria punktacji: 

 

 1. Aktywność naukowa i publikacyjna kandydata -  15 pkt
 2. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej zainteresowań badawczych kandydata  (oceniana będzie m.in. precyzja wypowiedzi , znajomość literatury naukowej, motywacja, umiejętność prowadzania rozmowy w języku angielskim) -  30 pkt.
 3. Doświadczenia zawodowe przydatne w pisaniu rozprawy doktorskiej  - 30 pkt.
 4. Znajomość języków obcych - 5 pkt.
 5. Rekomendacje - 20 pkt.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia będą odbywały się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3 w Warszawie:

        I termin: 22 września 2018 r.

        II termin (rekrutacja uzupełniająca): 25 listopada 2018 r.

 
Godzinę rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci ustalają w Sekretariacie Studiów Doktoranckich osobiście lub telefonicznie pod nr. tel. 22/ 55 34 003.

Ogłoszenie wyników odbędzie się na indywidualnym koncie Kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na tablicy informacyjnej dla uczestników Studiów Doktoranckich w siedzibie Wydziału Zarządzania UW przy pokoju C230.

Studia rozpoczynają się w październiku 2018 r. lub w lutym 2019r.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny, uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. 
  Uwaga: w przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta.

 • Życiorys

 • Trzy kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm)

 • Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – suplement do dyplomu lub poświadczoną przez uczelnię wydającą dokument,  kserokopię indeksu

 • Informacja o znajomości języków obcych: posiadane certyfikaty językowe 

 • Opis zainteresowań naukowych kandydata

 • Informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach

 • Rekomendacje pracowników naukowych o przydatności kandydata do pracy naukowej, w tym co najmniej jedna od samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Zarządzania UW

 • Wstępna propozycja tematu badawczego uzgodniona z potencjalnym opiekunem naukowym  (studia stacjonarne)

 • Deklaracja płatności za studia (studia niestacjonarne)

 • Informacja o doświadczeniu zawodowym przydatnym w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (studia niestacjonarne)

 • Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski (tłumacz przysięgły) w przypadku dyplomów w języku innym niż język polski: dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny, uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, suplement do dyplomu

 

W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w pierwszym terminie rekrutacji, istnieje możliwość ogłoszenia dodatkowego terminu rekrutacji, nie później niż do końca listopada 2018 roku.

 

 

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA

 

Płatność 
za cały rok z góry

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

I rata

6800 zł

do 20
października 2018 r.

3500 zł

do 20 
października 2018 r.

1000 zł

do 20 
października 2018 r.

Pozostała część czesnego

 

 

II RATA - 3.500 zł

do 5 marca 2019 r.

RATY II-VIII

900 zł

do 5-tego każdego miesiąca

(od listopada 2018 r. do maja 2019 r.)
 

 KOSZT ROKU

6.800 zł

7.000 zł

7.300 zł

Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny numer konta nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.dak.uw.edu.pl

 

 

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.
 2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
 3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez kandydatów na studia doktoranckie:

 

1.1 Czy będzie można aplikować za rok?

 

Nie – uchwalona przez Sejm 3.07.2018 ustawa wymusza powołanie ogólnouniwersyteckich szkół doktorskich (na UW będą prawdopodobnie trzy takie szkoły), więc wydziałowe studia doktoranckie będą WYGASZANE. To już ostatni rok rekrutacji na studia doktoranckie Wydziału Zarządzania. W przyszłym roku doktoranci będą aplikować do szkół doktorskich. Nie będzie wtedy możliwości łączenia pracy zawodowej ze studiami - za to wszyscy doktoranci dostaną stypendia doktoranckie (przewiduje się także zmniejszenie liczby doktorantów o 2/3).

 

1.2 Jaka jest różnica między stacjonarnymi i niestacjonarnymi studiami doktoranckimi?

 

Nie ma różnicy w wymaganiach merytorycznych i jakości rozpraw doktorskich między absolwentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Różnice są ilościowe!

Studia stacjonarne są dla doktorantów, którzy po obronie chcą dalej podążać ścieżką naukową. Dlatego oczekujemy, że będą w pełni uczestniczyć w pracy WZ także w ciągu tygodnia.

Doktoranci stacjonarni mają 3 razy więcej godzin praktyk dydaktycznych niż niestacjonarni, dlatego nie płacą oni czesnego. Najlepsi mogą dostać stypendia, ale wtedy liczba godzin praktyk rośnie 9-krotnie w stosunku do doktorantów niestacjonarnych.

Od kandydatów na studiach stacjonarne oczekujemy doświadczenia we współpracy z potencjalnym opiekunem naukowym (pracownikiem WZ[1]), który musi sformułować szczegółową opinię na temat kandydata na podstawie realizowanych przez aplikanta zadań - co oznacza, że trzeba się do niego zgłosić CO NAJMNIEJ na miesiąc przed rozmową rekrutacyjną ( proszę pamiętać, że są wakacje i pracownicy naukowi mogą nie być łatwo dostępni).

Kandydaci na studia niestacjonarne nie muszą wskazywać potencjalnego opiekuna – więcej mają cały rok na dokonanie tego wyboru.

 

1.3 Czy wiadomo w jakich dniach będą odbywały się zajęcia?

Zajęcia kursowe organizowane są wspólnie dla obu trybów studiów w weekendy (program przedmiotów do zaliczenia na poszczególnych latach jest na stronie studiów doktoranckich). Dni zjazdów zostaną ogłoszone publicznie tak szybko jak otrzymamy informacje od działu planowania o dostępności sal.

 

1.4 Kiedy odbywają się rozmowy kwalifikacyjne?

 

Rozmowy kwalifikacyjne na oba typy studiów odbywają się 22 września. Punktacja zależy od trybu studiów, na które kandydat aplikuje. Na studiach niestacjonarnych można uzyskać aż 30% za doświadczenie zawodowe, od kandydatów na studia stacjonarne nie oczekujemy doświadczenia zawodowego. Proszę przeczytać dokładnie uchwałę rekrutacyjną.

 

1.5 Po co został wyznaczony termin drugiej tury rekrutacji?

 

Może się zdarzyć, że 22 września przez sito rekrutacyjne przejdzie zbyt mała liczba kandydatów aby uruchomić zajęcia. Wtedy będzie druga tura w listopadzie i zajęcia rozpoczną się w lutym 2019 (bez względu na liczbę kandydatów).

 

1.6 Czy muszę znać język angielski?

 

TAK! Język angielski jest międzynarodowym językiem nauki, więc część zajęć na studiach będzie prowadzona przez obcokrajowców lub polscy wykładowcy będą prowadzić zajęcia po angielsku ze względu na obecność obcokrajowców na sali (visiting scholars).

 

1.7 Gdzie szukać potencjalnych opiekunów naukowych:

 

Potencjalnych opiekunów naukowych można szukać:
 
oraz bezpośrednio wśród samodzielnych pracowników naukowych:

 

Nie jest pobierana opłata za proces rekrutacji.

Dokumenty z systemu IRK należy wypełnić, wydrukować i przynieść do sekretariatu studiów doktoranckich po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

 

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników