PL EN RU

Studia Doktoranckie


 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2017/2018      

 

 

Opis studiów

 

Forma studiów:

 • stacjonarne (dzienne)

Czas trwania:

 • 4 lata (8 semestrów)

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne: 24

Język:

 • Angielski

Studia doktoranckie: "Wielokulturowe zarządzanie w erze globalizacji", finansowane z grantu NCBiR, bezpłatne, prowadzone w języku angielskim. W trakcie studiów doktoranci realizują program, którego następstwem jest zdobycie interdyscyplinarnego przygotowania do dalszej pracy naukowej i dydaktycznej.

 

 

 

 

Obszary badawcze

Studenci będą pracowali w jedym z trzech zespołów badawczych :

 

 • A. Zarządzanie w kulturowym kontekście (dr hab. Przemysław Hensel, prof. UW, prof. dr hab. Beata Glinka)
 • B. Zarządzanie potencjałem ludzkim w erze globalizacji (prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska)
 • C. Analiza porównawcza problemów zarządzania finansami na poziomie mikro i makro w różnych krajach/kulturach (dr hab. Marta Postuła, dr hab. Renata Karkowska)

 

Udział w jednym z tych czterech seminariów nie wyklucza, że rozprawa doktorska będzie pisana pod kierunkiem innego pracownika naukowego.

 

 

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny dokumentów. Niezbędny jest zapis w systemie IRK.

Opis postępowania rekrutacyjnego:

 

 • Krok 1: WSTĘPNA AKCEPTACJA

Należy skontaktować się i zostać zaakceptowanym przez jednego z samodzielnych pracowników naukowych prowadzących jedno z 3 seminariów doktoranckich w języku angielskim (lista powyżej – sekcja „Obszary Badawcze”).

 

Wybranemu Opiekunowi Naukowemu należy przedstawić CV i podać dwa nazwiska osób mogących rekomendować kandydata. W przypadku, gdy rekomendujący jest spoza Wydziału Zarządzania – proszę podać: kim rekomendujący jest, na jakiej podstawie może rekomendować (promotor, wspólne badania, etc…), telefon, adres e-mail.
 

 • Krok 2: REJESTRACJA w IRK

Zarejestrowanie się w systemie IRK : irk.oferta.uw.edu.pl

 

 • Krok 3 : ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną poszczególnym elementom oceny Kandydata. Kandydaci przyjmowani są wg. stworzonej na podstawie punktów listy rankingowej, pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 80% punktów:

 

L.p.

Elementy oceny

Punkty

1

Zgodność zainteresowań naukowych Kandydata z profilem seminarium doktoranckiego

30

2

Aktywność naukowa i publikacyjna kandydata

10

3

 

Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem, sprawdzającej sprawność intelektualną w odpowiadaniu na pytania, motywację poznawczą, orientację kandydata w literaturze naukowej, badaniach naukowych…

30

4

Znajomość języka angielskiego

10

5

Rekomendacje (zbierane od wskazanych przez kandydata osób bezpośrednio przez Komisję Rekrutacyjną)

20

 

 

 

Program studiów

Program studiów doktoranckich można scharakteryzować w 7 punktach:

 1. Główny ciężar kształcenia w przygotowanym programie spoczywa na seminariach doktoranckich i zajęciach rozwijających warsztat metodologiczny doktoranta.
 2. W programie położono nacisk na odchodzenie od formuły tradycyjnych wykładów - wszystkie zajęcia będą wymagać aktywności doktorantów (elementy wykładowe nie powinny przekraczać 50% czasu). Doktoranci będą mieli możliwość zdalnego uczestnictwa w zajęciach.
 3. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych, objętych programem studiów doktoranckich, umożliwia doktorantowi zdobycie 45 punktów ECTS.
 4. Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi 90 godzin (6 ECTS), przy czym doktorant może wybierać wśród zajęć rozwijających umiejętności zawodowe lub dydaktyczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych).
 5. Doktoranci na pierwszym roku obowiązkowo uczestniczą w zajęciach „Dydaktyka szkoły wyższej” prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny (15h, 5 ECTS).
 6. W programie uwzględnione są praktyki dydaktyczne, w wymiarze co najmniej 30 godzin.
 7. EFEKTY KSZTAŁCENIA osiągane w wyniku realizacji programu studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW zgodne z charakterystykami I stopnia (uniwersalnymi) i II stopnia (specyficznymi) Polskiej Ramy Kwalifikacji (poziom 8)

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

 

Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na ścieżce angielskiej współfinansowanych przez grant POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16 „Zarządzanie wielokulturowe w erze globalizacji”
Semestr Przedmiot  Seminarium z elementami wykładowymi ECTS
 
1 Seminarium doktoranckie 18 2
1 Analiza badań ilościowych 15 2
1 Metodyka pracy naukowej   (korzystanie z baz danych + prawo autorskie) 15 1
1 Wykłady kierunkowe: ekonomia 1 lub finanse1 15 1
1 Wykłady kierunkowe : zarządzanie1 15 1
2 Seminarium doktoranckie 18 2
2 Wykłady kierunkowe: ekonomia 2 lub finanse2 15 1
2 Wykłady kierunkowe: zarządzanie 2 15 2
2 Dydaktyka szkoły wyższej 15 5
2 Analiza badań jakościowych 15 2
2 zajęcia fakultatywne  15 1
2 Praktyka dydaktyczna 30 1
Ogółem  na 1 roku: 201 21
3 Seminarium doktoranckie 18 2
3 Metody badania wpływu uwarunkowań kulturowych 15 2
3 zajęcia fakultatywne  15 1
4 Seminarium doktoranckie 18 2
4 zajęcia fakultatywne  15 1
4 Praktyka dydaktyczna 30 1
Ogółem na 2 roku 111 9
5 Seminarium doktoranckie 18 2
5 zajęcia fakultatywne  15 1
6 Seminarium doktoranckie 18 2
6 zajęcia fakultatywne  15 1
6 Praktyka dydaktyczna 30 1
Ogółem na 3 roku 96 7
7 Seminarium doktoranckie 15 3
7 zajęcia fakultatywne  15 1
8 Seminarium doktoranckie 15 3
8 Praktyka dydaktyczna 30 1
Ogółem  na 4 roku 75 8
  RAZEM 483 45

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA OSIĄGANE W WYNIKU REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UW

 

W ZAKRESIE WIEDZY:

 

 1. zna światowy dorobek naukowy z zakresu wybranej dyscypliny (nauki o nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse) oraz wynikające z niego implikacje dla praktyki;
 2. posiada szczegółową wiedzę teoretyczną dotyczącą obszaru prowadzonych badań opartą na publikacjach naukowych poświęconych najnowszym osiągnięciom nauki w tym obszarze;
 3. posiada podstawową wiedzę obejmującą metodykę prowadzenia badań naukowych oraz prawny i etyczny kontekst działalności naukowej;
 4. potrafi zidentyfikować pytania badawcze wynikające z zapotrzebowania zgłaszanych przez praktyków zarządzania, ekonomistów i finansistów;
 5. posiada podstawową wiedzę dotyczącą przygotowywania publikacji naukowych i prezentowania wyników badań;
 6. posiada podstawową wiedzę w zakresie metod i technik procesu dydaktycznego;
 7. posiada podstawową wiedzę w zakresie pozyskiwania, prowadzenia i zarządzania projektami badawczymi z uwzględnieniem aspektów finansowych i prawnych tych projektów;
 8. posiada podstawową wiedzę w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wyników badań z uwzględnieniem aspektu ochrony własności intelektualnej;

 

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

 1. potrafi skutecznie poszukiwać najnowszych informacji naukowych z różnych źródeł, dokonywać ich selekcji, interpretacji oraz syntezy;
 2. potrafi krytycznie ocenić rezultaty badań oraz ich wkład w rozwój wybranej dyscypliny (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse) oraz określić przydatność i możliwość wykorzystania osiągnięć teoretycznych w praktyce;
 3. potrafi praktycznie stosować i doskonalić metody badawcze właściwe dla wybranej dyscypliny (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse);
 4. potrafi dostrzegać, formułować i rozwiązywać problemy naukowe w wybranej dyscyplinie (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse), w tym podejmować wyzwania badawcze prowadzące do tworzenia innowacyjnych rozwiązań;
 5. potrafi napisać dobrze udokumentowane opracowanie, którego poziom spełnia kryteria publikacji w najwyżej cenionych czasopismach naukowych w wybranej dyscyplinie (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse);
 6. potrafi poprawnie metodologicznie zaplanować i zrealizować własny projekt badawczy, także dotyczący zagadnień interdyscyplinarnych;
 7. potrafi uczestniczyć w wymianie doświadczeń i idei, także w środowisku międzynarodowym (posługując się sprawnie co najmniej jednym językiem obcym - uznając język angielski jako podstawowy język wymiany naukowej) reprezentującym różne dziedziny;
 8. potrafi zaprezentować w sposób zrozumiały swoje pomysły i wyniki używając właściwych argumentów w dyskusji naukowej;
 9. potrafi stosować nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób metodyczny;
 10. potrafi upowszechniać wyniki prac badawczych i w miarę możności transferować je do sfery gospodarczej i społecznej;
 11. potrafi samodzielnie planować własny rozwój oraz inspirować rozwój innych osób.

 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

 1. wykazuje krytyczne podejście do wyników własnej pracy twórczej i ich wpływu na rozwój dyscypliny, rozumiejąc potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych;
 2. ma świadomość ważkości profesjonalnego zachowania i etycznej postawy w kreowaniu etosu środowiska naukowego i zawodowego;
 3. myśli i działa w sposób niezależny, twórczy i przedsiębiorczy, wykazuje inicjatywę w tworzeniu nowych idei i nowatorskich rozwiązań, dąży do odkrywania nowych metod badań naukowych;
 4. angażuje się w najwyższej jakości kształcenie specjalistów wybranej dyscypliny (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse) oraz inne działania sprzyjające rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego ceniącego rolę nauki;
 5. przejawia chęć do upowszechniania wiedzy w społeczeństwie, m.in. poprzez środki masowego przekazu i współpracę ze szkolnictwem powszechnym w zakresie wyjaśniania osiągnięć nauki i techniki, w sposób powszechnie zrozumiały, z wykorzystaniem różnych punktów widzenia.

 

DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO UZYSKANIA WYSPECYFIKOWANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Określone efekty kształcenia powinny być osiągnięte w wyniku realizacji częściowo zindywidualizowanego programu studiów, obejmującego:

 1. pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego, zmierzającą do realizacji celów badawczych, a następnie uzyskania stopnia naukowego doktora;
 2. aktywny udział w zajęciach o charakterze podstawowym dla dziedziny nauk ekonomicznych, o wysokim stopniu zaawansowania;
 3. aktywny udział w zajęciach związanych z wybraną dyscypliną (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse) o wysokim stopniu zaawansowania i prezentujących najnowsze osiągnięcia nauki;
 4. aktywny udział w zajęciach budujących ogólne umiejętności zawodowe z uwzględnieniem umiejętności prowadzenia badań;
 5. aktywny udział w zajęciach budujących ogólne umiejętności komunikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 6. praktyki dydaktyczne;
 7. aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty akademickiej krajowej i międzynarodowej;
 8. wypełnienie wymagań związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego.

 

SPOSOBY OCENY UZYSKANYCH EFEKTÓW

 1. Ocena opiekuna naukowego (promotora) w zakresie zadań szczegółowych;
 2. Zaliczenia z zajęć obligatoryjnych;
 3. Zaliczenia z zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne i zawodowe;
 4. Egzaminy doktorskie;
 5. Ocena roczna opiekuna naukowego (promotora);
 6. Opinie recenzentów publikacji, wniosków grantowych, aplikacji konferencyjnych autorstwa doktoranta;
 7. Ocena roczna kierownika studiów doktoranckich.
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników