PL EN RU

dr

Andrzej Nałęcz

Katedra
Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
Dyżur
B409 Sem. zimowy 2017/18 - piątek 12.00 - 13.00
Telefon
22/ 55 34 124

 

Dr Andrzej Nałęcz - Curriculum Vitae

 

Obecne stanowiska

Od 2008 Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Prawa Administracji Ogólnej.

 

Wcześniejsze stanowiska

2010-2013 Adiunkt na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

 

Wykształcenie

1999-2004 Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

2004 - magister nauk prawnych.

2004-2008 Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

2008 - doktor nauk prawnych.

 

Zainteresowania badawcze

Prawo administracyjne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa telekomunikacyjnego i zagadnień prawnych dostępu i korzystania z Internetu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Udział w konferencjach naukowych

 

Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. Uczestnictwo w obradach.


Regulacja na rzecz konkurencji, konferencja Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Kazimierz Dolny, 24 września 2007 r. Uczestnictwo w obradach, wygłoszenie i publikacja referatu Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej w Problemach Zarządzania.


Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Szklarska Poręba, 21-24 września 2008 r. Uczestnictwo w obradach i publikacja artykułu Uprawnienia dyskrecjonalne administracji - Polska i Unia Europejska w zbiorze pokonferencyjnym.

 

Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny, 19-22 września 2010 r. Publikacja artykułu Zasada proporcjonalności jako zasada ogólna postępowania administracyjnego w zbiorze pokonferencyjnym.


Sankcje administracyjne - blaski i cienie, konferencja z cyklu Łódzkich Spotkań Prawniczych, Łódź, 24 listopada 2010 r. Publikacja artykułu Sankcje administracyjne w świetle Konstytucji RP w zbiorze pokonferencyjnym.


Zagadnienie obywatelstwa na progu XXI wieku - kontynuacja czy zmiana? Konferencja Biura Krajowego UNHCR w Polsce, Instytutu Prawa Międzynarodowego UW oraz Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji MSWiA, Warszawa, 20 stycznia 2011 r. Wraz z T. Nałęczem wygłoszenie referatu Problem obywatelstwa w II RP.


Teoria nauk administracyjnych - aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda, XII Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Paryż, 23-26 września 2011 r. Uczestnictwo w obradach.


Legislacja administracyjna, konferencja z cyklu Łódzkich Spotkań Prawniczych, Łódź, 23 listopada 2011 r. Uczestnictwo w obradach i publikacja artykułu Granice upoważnienia do wydawania aktów prawa miejscowego w orzecznictwie w zbiorze pokonferencyjnym.


Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne, XIII Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Kraków, 20-22 kwietnia 2012 r. Uczestnictwo w obradach i publikacja artykułu Ochrona zwierząt a postęp cywilizacyjny  w zbiorze pokonferencyjnym.


Kryzys Prawa Administracyjnego w Administracji Publicznej?, Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Białystok, 23-26 września 2012 r. Wygłoszenie referatu Uznanie administracyjne a jakość prawa administracyjnego i jego publikacja w zbiorze konferencyjnym.


Odpowiedzialność administracji i w administracji, konferencja z cyklu Łódzkich Spotkań Prawniczych, Łódź, 21 listopada 2012 r. Uczestnictwo w obradach i publikacja artykułu Doręczenia a odpowiedzialność karna w zbiorze pokonferencyjnym.


Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich, konferencja Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 13 grudnia 2012 r. Uczestnictwo w obradach.


Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, konferencja Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, 14-15 marca 2013 r. Wygłoszenie referatu Administracja w Afganistanie i jego publikacja w zbiorze pokonferencyjnym.


Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej - stan obecny i wyzwania, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 9 maja 2013 r. Publikacja artykułu Ochrona praw i wolności jednostki w świetle zasady proporcjonalności w zbiorze pokonferencyjnym.


XIV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej Internacjonalizacja administracji publicznej Lwów - Przemyśl, 9 -12 czerwca 2013 r. Udział w obradach i publikacja artykułu Europejskie standardy postępowania administracyjnego i ich wpływ na prawo Albanii i Chorwacji (w przygotowaniu do druku).


Jawność w samorządzie terytorialnym, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 13 - 14 marca 2014 r. Udział w obradach i publikacja artykułu Zasada ochrony zaufania obywateli a jawność działania samorządu terytorialnego.


XV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Gdańsk - Karlskrona, 13 - 15 czerwca 2014 r. Udział w obradach i publikacja artykułu Organizacja pracy Rady Ministrów i jej organów pomocniczych a wykonywanie zadań w zakresie legislacji (w przygotowaniu do druku).


International Congress of Administrative Law, Science and Justice, Szczecin - Berlin, 21-24 września 2014 r. Udział w obradach i publikacja artykułu Discretionary Powers of Administrative Authorities in Polish Law (w przygotowaniu do druku).


XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego 10 lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej, Szczecin – Berlin, 21-24 września 2014 r. Udział w obradach, wygłoszenie i publikacja referatu Zasady ogólne prawa administracyjnego - wybrane zagadnienia w kontekście europejskim.


Łódzkie Spotkania Prawnicze Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Łódź, 26 listopada 2014 r. Udział w obradach, wygłoszenie i publikacja referatu Zasada ochrony zaufania a stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego (w przygotowaniu do druku).

 

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 5 - 6 marca 2015 r. Udział w obradach i publikacja artykułu Samorząd terytorialny a estetyka przestrzeni publicznej (w przygotowaniu do druku).


Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawnym, konferencja Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 15 czerwca 2015 r. Uczestnictwo w obradach.


XVI Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Łódź 21-23 czerwca 2015 r., wygłoszenie i publikacja referatu Zasada praworządności a samorząd terytorialny (w przygotowaniu do druku).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Publikacje

 

Monografie, artykuły i rozdziały w monografiach

 

Estetyka przestrzeni publicznej w samorządzie terytorialnym, Samorząd Terytorialny, nr 11/2015.

 

Neutralność sieciowa, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 6 (4) 2015.

 

Organizacja pracy Rady Ministrów i jej organów pomocniczych a wykonywanie zadań w zakresie legislacji, Przegląd Naukowy Disputatio, Tom XX, nr 2/2015.

 

Zasada ochrony zaufania a stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego (w:) Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, pod red. M. Stahl, M. Kasińskiego i K. Wlaźlak, Warszawa 2015.

 

Europejskie standardy postępowania administracyjnego i ich wpływ na prawo Albanii i Chorwacji (w:) Internacjonalizacja administracji publicznej, pod red. Z. Czarnika, J. Posłusznego i L. Żukowskiego, Warszawa 2015.

 

Zasada ochrony zaufania obywateli a jawność działania samorządu terytorialnego (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2015.


Administracja terenowa w Afganistanie (w:) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2014.


Zasady ogólne prawa administracyjnego - wybrane zagadnienia w kontekście europejskim (w:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom I, pod red. J. Sługockiego, Wrocław 2014.
Doręczenia a odpowiedzialność karna (w:) Odpowiedzialność administracji i w administracji, pod red. Z. Duniewskiej i M. Stahl, Warszawa 2013.


Ochrona praw i wolności jednostki w świetle zasady proporcjonalności (w:) Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Tom 1, pod red. E. Wójcickiej, Częstochowa 2013.


Prawnoadministracyjne podstawy wsparcia mikroprzedsiębiorców - wybór zagadnień [w:] A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), Mikrofirmy siłą napędową Mazowsza, Warszawa 2013.


Ochrona zwierząt a postęp cywilizacyjny [w:] P. J. Suwaj, J. Zimmermann (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Warszawa 2013.


Uznanie administracyjne a jakość prawa administracyjnego [w:] D. R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko (red.), Jakość prawa administracyjnego, Warszawa 2012.


Granice upoważnienia do wydawania aktów prawa miejscowego w orzecznictwie [w:] M. Stahl, Z. Duniewska (red.), Legislacja administracyjna, Warszawa 2012.


E-government in Poland. Selected Issues with Particular Attention to Mazovia (z R. Lewandowskim) [w:] A. Z. Nowak, M. Szałański (red.), 7 years of Poland's Presence in the European Union. Implications for the Masovian Region, Warsaw 2011.

 

Sankcje administracyjne w świetle Konstytucji RP [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011.


Zasada proporcjonalności jako zasada ogólna postępowania administracyjnego [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, Lublin 2010.


Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej, Wydawnictwo Sejmowe 2010.


Wspieranie inicjatyw lokalnych przez administrację rządową w regionie płockim (z R. Lewandowskim) [w:] M. Szałański, A. Z. Nowak (red.), Społeczne i finansowe uwarunkowania rozwoju regionu płockiego, Warszawa 2010.


Uprawnienia dyskrecjonalne administracji - Polska i Unia Europejska [w:] J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009.


Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej, Problemy Zarządzania z 2007 r., numer specjalny.

 

Kary pieniężne w ustawie o radiofonii i telewizji, Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka z 2006 r., nr 4.


Kary pieniężne w prawie energetycznym, Biuletyn Urzędy Regulacji Energetyki z 2005 r., nr 2.

 

Rozdziały w monografiach i artykuły w przygotowaniu do druku

 

Discretionary Powers of Administrative Authorities in Polish Law, publikacja pokonferencyjna International Congress of Administrative Law, Science and Justice, Szczecin - Berlin, 21-24 września 2014 r.

 

Rozdziały w podręcznikach

 

Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy (w:)  Prawo gospodarcze publiczne, S. Piątek, I. Postuła (red.), Warszawa 2009.


Dział I - Rozdział IV: Źródła prawa administracyjnego, Rozdział VI: Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji publicznej, Rozdział VIII: Administracja centralna, Dział II - Rozdział IV: Uznanie administracyjne, Dział III - Prawo administracyjne a postęp cywilizacyjny (w:) Podstawy prawa administracyjnego, pod red. A. Jaroszyńskiego i M. Możdżenia-Marcinkowskiego, Warszawa 2014.

 

Glosy

 

Materiały wideo na stronie internetowej gazety a stosowanie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 21 października 2015 r. w sprawie C347/14 – New Media Online GmbH, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 7 (4) 2015.

 

Inne

 

Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacji - 2014, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 6 (4) 2015.

 

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników