PL EN RU

Прием - Zarządzanie Dzienne

Обучение на польском языке

 

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Limit miejsc: 300

1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
od 9 czerwca do 2 lipca 2014 roku pod adresem: https://irk.uw.edu.pl  Zarejestruj się na studia
2. Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych od 14 do 16 lipca 2014 r. pod adresem:
PUNKT REKRUTACYJNY
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
PARTER bud. C (przy Recepcji)
tel. 022/ 55 34 100
czynny:
pon.-pt. 10.00-16.00
sob. 10.00-14.00
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uw.edu.pl
 • potwierdzona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
 • 3 kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm)
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK jego fotografii oraz jej akceptacji przez Uniwersytet Warszawski
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (numer konta do wpłaty)
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią


Uwagi do zdjęcia legitymacyjnego:

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Fotografia ma przedstawiać lewy półprofil, musi być widoczne lewe ucho. 
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.
 • Zdjęcie musi być identyczne z dostarczaną wersją papierową.


Opis postępowania kwalifikacyjnego
 
Kandydaci z nową maturą, zdawaną w latach 2005-2014
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 

Przedmiot obowiązkowy

Przedmiot obowiązkowy

Przedmiot obowiązkowy

Język polski (P)

 

 poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

Matematyka (M)

(matura 2005-2009,
brak wyniku = 0 pkt.)


poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

Jeden język obcy  (J)


do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

(a)     waga = 30% (b) waga = 35% (c) waga = 35%

 

Przy sporządzeniu listy osób przyjętych, zostaną zakwalifikowani wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali min. 40% ogólnej liczby punktów.

Sposób obliczania wyniku końcowego: (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

 

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi.


Kandydaci ze starą maturą

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów, zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej. Wynik końcowy kandydata to średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen z egzaminu dojrzałości, przeliczonych na punkty rekrutacyjne. Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny. Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100%
ocena 5 = 90%
ocena 4 = 75%
ocena 3 = 50%
ocena 2 = 30%

 

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100%
ocena 4 = 85%
ocena 3 = 40%

 

 

 

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

Przy sporządzeniu listy osób przyjętych, zostaną zakwalifikowani wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali min. 40% ogólnej liczby punktów.

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 

 


 

Przedmiot obowiązkowy Przedmiot obowiązkowy Przedmiot obowiązkowy

Język polski (P)
albo język A1 z grupy 1*
 


poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1


Matematyka (M)poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1
 

Jeden język obcy  (J)
do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

 


poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1

(a)     waga = 30% (b) waga = 35% (c) waga = 35%

 

 

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Przy sporządzeniu listy osób przyjętych, zostaną zakwalifikowani wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali min. 40% ogólnej liczby punktów.

Przyjmuje się, że poziom niższy – standard level, zwany dalej „SL” przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level, zwany dalej „HL” – poziomowi rozszerzonemu, z zastrzeżeniem gdy w przypadku języków (ojczystego i obcych) za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL); w przypadku matematyki za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL.

Sposób obliczania wyniku końcowego: (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)


W = a * P + b * M + c * J


gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
 

Przedmiot obowiązkowy Przedmiot obowiązkowy Przedmiot obowiązkowy
Język polski (P)
albo język L1 z grupy 1*


poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1
Matematyka (M)poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1
 

Jeden język obcy  (J)
do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

 


poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1

(a)     waga = 30% (b) waga = 35% (c) waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

W przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+ 3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki 5+3.
Przy sporządzeniu listy osób przyjętych, zostaną zakwalifikowani wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali min. 40% ogólnej liczby punktów.

Sposób obliczania wyniku końcowego: (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)


W = a * P + b * M + c * J


gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych oraz kandydatom z Maturą Europejską, którzy posiadają wynik z języka obcego na poziomie L2+3 przelicza się wynik z języka obcego na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:
 

R = D x 4/3

gdzie:
D - oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
R - oznacza wynik poziomu rozszerzonego
Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%.

Kandydaci z maturą zagraniczną
Limit miejsc dla kandydatów z maturą zagraniczną, odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym cudzoziemców) - w ramach limitu ogólnego
Limit miejsc dla kandydatów z maturą zagraniczną, odbywających studia na zasadach innych niż obywatele polscy - 10


 

Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 
Przedmiot obowiązkowy
Język oryginalny matury lub egzaminów równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce
Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
Przedmiot obowiązkowy
Język obcy nowożytny
waga = 30%
waga = 35% 
waga = 35%

 


Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Wyniki matury lub egzaminów równoważnych są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju i przyrównane do skali ocen, obowiązującej w Polsce. W przypadku braku wyniku matury lub egzaminu równoważnego z wymaganego w rekrutacji przedmiotu, kandydat otrzymuje 0 punktów.
Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi mają obowiązek przystąpienia do ustnego egzaminu z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim.
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Egzamin odbędzie się 3 lipca 2014 roku o godz. 09.00 w pokoju B004 (parter, budynek B) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.
 

 

Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy
Przedmiot obowiązkowy
Język oryginalny matury lub egzaminów równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce
Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
Przedmiot obowiązkowy
Język obcy nowożytny
waga = 30%
waga = 35% 
waga = 35%

Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
 

Wyniki matury lub egzaminów równoważnych są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju i przyrównane do skali ocen, obowiązującej w Polsce. W przypadku braku wyniku matury lub egzaminu równoważnego z wymaganego w rekrutacji przedmiotu, kandydat otrzymuje 0 punktów.
Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do ustnego egzaminu z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim.
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Egzamin odbędzie się 3 lipca 2014 roku o godz. 09.00 w pokoju B004 (parter, budynek B) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.

Dodatkowe informacje dla obcokrajowców


Ulgi w postępowaniu rekrutacyjnym
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej
 • Olimpiady Geograficznej
 • Olimpiady Matematycznej
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiady Przedsiębiorczości

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej


Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują:
LAUREACI następujących olimpiad językowych szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego
 • Ogólnopolskiej  Olimpiady Języka Niemieckiego - z języka niemieckiego
 • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego – z języka hiszpańskiego


FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej  Olimpiady Historycznej – z historii
 • Olimpiady Geograficznej – z geografii
 • Olimpiady Matematycznej – z matematyki
   

Zasady kwalifikacji na studia równoległe
Limit miejsc - 10
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o podjęcie pierwszego roku studiów równoległych na Wydziale Zarządzania muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku lub specjalności ze średnią z toku studiów nie niższą niż 4,75. Studenci rejestrują się w systemie IRK na studia równoległe na kierunku Zarządzanie oraz dodatkowo w punkcie rekrutacyjnym składają podanie wraz z opinią dziekana ds. studenckich macierzystej jednostki. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia
Limit miejsc - 10

Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku Zarządzanie oraz średnią z toku studiów nie niższą niż 4,75.
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych.

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Pasieczny

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek 12.00 - 14.00, począwszy od 19 października 2017 r.

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 180 E-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534008, 5534166
E-mail:msd@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia w r.ak. 2017/18, od 1.10.2017 r.
pon., śr. 10.00 - 14.00
wt., czw. 12.00 - 17.30
pt. - nieczynny

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001
mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników