PL EN RU

- Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia Wieczorowe

Обучение на польском языке

 

Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia, Magisterskie Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Limit miejsc: 50


Specjalności:

 • Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość
 • Zarządzanie instytucjami finansowymi
   

Specjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 50 kandydatów. 

1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 
II tura - do 17 września 2014 roku

pod adresem https://irk.uw.edu.pl   Zapisz się na studia

2. Składanie dokumentów 
II tura - do 24 września 2014 roku

pod adresem:
 

PUNKT REKRUTACYJNY

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

PARTER bud. C (przy Recepcji)

tel. 022/ 55 34 026, 55 34 100

czynny:

pon.-pt. 10.00-18.00

sob. 10.00-14.00

email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl


Wymagane dokumenty:
 

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjat, inżynier) lub studiów magisterskich dowolnego kierunku, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem(w przypadku osób, które czekają na wydanie dyplomu – zaświadczenie o dokonanej obronie, wydane przez dziekanat właściwych studiów)
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem
 • 3 kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm) 
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony https://irk.uw.edu.pl)
 • poświadczona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego
 • deklaracja płatności
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów
 • podanie o Elektroniczną Legitymację Studencką (do pobrania ze strony https://irk.uw.edu.pl po wgraniu przez Kandydata jego zdjęcia do systemu IRK i akceptacji przez Uniwersytet Warszawski)
 • dowód wpłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (numer konta do wpłaty)
 • UWAGA: w przypadku posiadania legitymacji studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego, Kandydat składa kserokopię tego dokumentu. Podanie i dowód wpłaty za legitymację nie są wówczas wymagane
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią


Uwagi do zdjęcia legitymacyjnego:

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Fotografia ma przedstawiać lewy półprofil, musi być widoczne lewe ucho. 
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.
 • Zdjęcie musi być identyczne z dostarczaną wersją papierową.

 

Zasady kwalifikacji na studia niestacjonarne (wieczorowe):


Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego dowolnego kierunku
Kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • średniej z toku studiów

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną końcową ocenę według powyższych kryteriów. 
W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczana przez wyższą średnią arytmetyczną ocen z toku studiów.

 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy) 

Limit miejsc dla kandydatów z dyplomem zagranicznym, odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym cudzoziemców) - w ramach limitu ogólnego

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Limit miejsc dla kandydatów z dyplomem zagranicznym, odbywających studia na zasadach innych niż obywatele polscy - 20
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym niebędący obywatelami polskimi mają obowiązek przystąpienia do ustnego egzaminu z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim.
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Egzamin odbędzie się 18 września 2014 r. o godzinie 09.00 w pokoju B004, parter, budynek B Wydziału Zarządzania, przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie. 

Dodatkowe informacje dla obcokrajowców 
 

Realizacja zajęć:

Zajęcia na studiach wieczorowych odbywają się od poniedziałku do piątku, równolegle do studiów stacjonarnych. Specjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostaje uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 50 kandydatów.

 

Opłaty za studia wieczorowe:

 

Płatność jednorazowa

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

6.100 zł do 20.10.2014 r.

3.150 zł do 20.10.2014 r.

3.150 zł do 5.03.2015 r.

Rata I w wysokości 825 zł
do 20.10.2014 r.

Raty II-VIII w wysokości 825zł każda do
 5-go każdego miesiąca 
(od listopada do maja z wyjątkiem kwietnia, płatność w kwietniu do 3.04.2015 r.)
 

6.100 zł

6.300 zł

6.600 zł

 

Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny numer konta nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.dak.uw.edu.pl Tytuł wpłaty: czesne za studia MSFRiU wieczorowe oraz imię i nazwisko studenta i rok studiów.

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy
 

1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.

2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesnewłącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.

Kierownik studiów

dr hab. Małgorzata Olszak
Olszak

Dyżury

Sem. zimowy 2016/17 - czwartek 10.30 - 12.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 150 E-mail: kierstdfinan@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534008, 5534166
E-mail:msd@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia w r.ak. 2017/18, od 1.10.2017 r.
pon., śr. 10.00 - 14.00
wt., czw. 12.00 - 17.30
pt. - nieczynny

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001
mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników