PL EN RU

- Zarządzanie Dzienne

Обучение на польском языке

 

Zarządzanie, Magisterskie Studia Menedżerskie
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Limit miejsc: 250
Limit miejsc dla kandydatów z maturą zagraniczną, odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym cudzoziemców) - w ramach limitu ogólnego
Limit miejsc dla kandydatów z maturą zagraniczną, odbywających studia na zasadach innych niż obywatele polscy - 10
Limit miejsc na studia stacjonarne równoległe - 10
Limit miejsc na zasadzie przeniesienia - 10

1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej od 9 czerwca do 11 lipca 2014 r. pod adresem https://irk.uw.edu.pl    
Zarejestruj się na studia

2. Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych na studia od 21 do 23 lipca 2014 r. pod adresem: 

 

PUNKT REKRUTACYJNY

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

PARTER bud. C (przy Recepcji)

tel. 022/ 55 34 026, 55 34 100

czynny:

pon.-pt. 10.00-18.00

sob. 10.00-14.00

email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjat, inżynier) lub studiów magisterskich dowolnego kierunku, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem(w przypadku osób, które czekają na wydanie dyplomu – zaświadczenie o dokonanej obronie, wydane przez dziekanat właściwych studiów)
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem
 • 3 kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm) 
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony https://irk.uw.edu.pl)
 • poświadczona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów
 • podanie o Elektroniczną Legitymację Studencką (do pobrania ze strony https://irk.uw.edu.pl po wgraniu przez Kandydata jego zdjęcia do systemu IRK i akceptacji przez Uniwersytet Warszawski)
 • dowód wpłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (numer konta do wpłaty)
 • UWAGA: w przypadku posiadania legitymacji studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego, Kandydat składa kserokopię tego dokumentu. Podanie i dowód wpłaty za legitymację nie są wówczas wymagane
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią


Uwagi do zdjęcia legitymacyjnego:

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Fotografia ma przedstawiać lewy półprofil, musi być widoczne lewe ucho. 
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.
 • Zdjęcie musi być identyczne z dostarczaną wersją papierową.

 

Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne (dzienne):

 

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego dowolnego kierunku.
Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu, obejmujacy zakres zagadnień z ekonomii, finansów i zarządzania. 

Egzamin wstępny na stacjonarne Magisterskie Studia Menedżerskie odbędzie się 17 lipca 2014 r. o godz. 09.00 w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie. Na egzamin należy stawić się z dowodem osobistym, do sali wyznaczonej przez system IRK, godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

Literatura do egzaminu:

 1. "Wprowadzenie do finansów i rachunkowości", red. Marian Górski, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2010
 2. "Organizacja i zarządzanie w zarysie", red. Jerzy Bogdanienko, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2010
 3. "Mikroekonomia w zarysie", Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2010

 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym ( w tym cudzoziemcy)

 

Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.


Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

 Dodatkowe informacje dla obcokrajowców


INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

Zasady kwalifikacji na studia równoległe
Limit miejsc: 10


Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, starający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów równoległych na Wydziale Zarządzania, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku lub specjalności ze średnią z toku studiów nie niższą niż 4,75. Studenci rejestrują się w systemie IRK na studia równoległe, na kierunku Zarządzanie oraz dodatkowo w Punkcie Rekrutacyjnym na Wydziale Zarządzania składają podanie wraz z opinią dziekana ds. studenckich macierzystej jednostki.
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia
Limit miejsc: 10


Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia na Wydział Zarządzania UW na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku Zarządzanie oraz średnią z toku studiów nie niższą niż 4,75. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych.

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Pasieczny

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek 12.00 - 14.00, począwszy od 19 października 2017 r.

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 180 E-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534008, 5534166
E-mail:msd@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia w r.ak. 2017/18, od 1.10.2017 r.
pon., śr. 10.00 - 14.00
wt., czw. 12.00 - 17.30
pt. - nieczynny

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001
mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników