PL EN RU

Opis - Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia, Wieczorowe

Cele ogólne kształcenia

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia mają na celu:

 • wykształcenie absolwenta posiadającego  podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i dyscyplinach pokrewnych oraz mającego świadomość konieczności ciągłego poszerzania zdobytej wiedzy
 • wykształcenie absolwenta posiadającego  umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej w charakterze specjalisty w dziedzinie finansów, rachunkowości lub ubezpieczeń oraz do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, zarówno w kraju, jak i zagranicą
 • zapewnienie studentowi dostępu do podstawowej wiedzy dotyczącej warsztatu badawczego, w tym rozwinięcie umiejętności umożliwiających prowadzenie analiz finansowych i wyciąganie prawidłowych wniosków na podstawie tych analiz
 • przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia badań oraz do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych, prowadzonych na kierunkach ekonomicznych, zarówno w kraju, jak i zagranicą

 

Sylwetka absolwenta

 

 Absolwent w zakresie WIEDZY:

 • Identyfikuje pojęcia i kategorie związane z ekonomią, finansami,  rachunkowością i ubezpieczeniami
 • Zna i rozumie współzależności między finansami, a sferą realną gospodarki
 • Ma ogólną wiedzę na temat rachunkowości finansowej, w tym objaśniania, interpretacji i stosowania podstawowych zasad rachunkowości finansowej
 • Zna ogólne zasady rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
 • Zna podstawowe zasady wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym poszczególnych kategorii bilansowych i wynikowych
 • Identyfikuje elementy i funkcje  systemu finansowego, w tym sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 • Zna i rozróżnia podstawowe metody analizy ekonomicznej, w tym podstawowe metody analizy finansowej banków
 • Zna zasady sporządzania biznesplanu dla różnych typów jednostek gospodarczych
 • Zna uwarunkowania prawne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zna podstawowe źródła finansowania działalności gospodarczej i projektów inwestycyjnych, w tym źródła finansowania pochodzące z Unii Europejskiej
 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą analiz ilościowych i narzędzi statystycznych

 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne oraz  ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw  i całości gospodarki
 • Potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego i ocenić jego kondycję finansową, wykorzystując różne narzędzia, głównie informatyczne oraz merytorycznie uzasadnić sformułowaną ocenę
 • Sprawnie księguje typowe operacje gospodarcze i sporządza proste sprawozdania finansowe z wykorzystaniem systemów informatycznych
 • Ustala koszty działalności gospodarczej dla różnych wariantów decyzyjnych
 • Potrafi ocenić skutki finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie
 • Ocenia rzetelność danych finansowych oraz analiz ekonomicznych
 • Potrafi opracować i przygotować biznesplan
 • Potrafi przeprowadzić prezentację wyników własnych analiz i ocen wraz z argumentacją, zarówno pisemną, jak i ustną
 • Potrafi formułować proste problemy badawcze, osadzając je w literaturze przedmiotu, i ich rozwiązanie z wykorzystaniem odpowiednich metod  badawczych, w tym metod ilościowych
 • Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku specjalistyczną terminologią z zakresu finansów, rachunkowości i ubezpieczeń

 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

 • Wykazuje otwartość na pracę zespołową, przyjmując w zespołach różne role, i docenia inicjatywy w zakresie jej organizowania
 • Wykazuje potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, na studiach drugiego stopnia
 • Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne, społeczne oraz na różnice kulturowe

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach sektora finansowego (bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych)
 • przedsiębiorstwach sektora niefinansowego prywatnego (np. przedsiębiorstwa o różnej skali działalności, tj. np. sektor MŚP), zarówno produkcyjnych, jak i usługowych
 • instytucjach sektora publicznego (np. w instytucjach administracji rządowej)

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: księgowy, analityk bankowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk rynkowy, analityk finansowy, itp.  Absolwent studiów pierwszego stopnia wykonuje na tych stanowiskach pracę mniej zaawansowaną, wymagającą podstawowej wiedzy i umiejętności (np. jako asystent głównego księgowego, młodszy referent, młodszy specjalista, itp.). W celu zapewnienia awansu zawodowego, będzie musiał rozwijać swoje kwalifikacje podejmując kursy, studia podyplomowe lub studia II stopnia.

 

Kierownik studiów

dr hab., prof. ucz. Małgorzata Olszak
Olszak

Dyżury

Sem. zimowy 2021/22 - informacja w ogłoszeniach wykładowcy

Kontakt

Tel: E-mail: ma.olszak@uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C213
Telefon: (22) 5534004, 5534173, 5534007
E-mail: dsm@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: godz. 10.00 -14.00

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników