PL EN RU

Opis - Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia Dzienne

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 

Studia na kierunku „Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia” przeznaczone są dla osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata, magistra lub równorzędny każdego kierunku. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach I stopnia w zakresie finansów i rachunkowości jak również poszerzają wiedzę kierunkową poprzez wybór jednej z dwóch specjalności: "Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość" oraz "Zarządzanie instytucjami finansowymi". Specjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 50 kandydatów.

 

Cele ogólne kształcenia

Studia drugiego  stopnia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia mają na celu:

 • wykształcenie absolwenta posiadającego pogłębioną wiedzę z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i dyscyplin pokrewnych, oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania finansami podmiotów gospodarczych (w tym podmiotów sektora finansowego), z uwzględnieniem istotnych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie
 • rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i świadomości postępu nauki, oraz potrzeby ciągłego doskonalenia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w procesie kształcenia zarówno w kraju, jak i zagranicą
 • wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę specjalistyczną, która daje dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej, w tym  w charakterze eksperta lub menedżera w danej dziedzinie finansów, rachunkowości lub ubezpieczeń oraz do zdobywania uprawnień zawodowych certyfikowanych lub licencjonowanych w kraju lub zagranicą
 • włączanie studentów w badania naukowe prowadzone na Wydziale Zarządzania, poprzez pogłębianie umiejętności stosowania adekwatnych metod badawczych i przygotowanie studentów do kontynuowania  kształcenia na studiach trzeciego stopnia, prowadzonych na kierunkach ekonomicznych, zarówno w kraju, jak i zagranicą

 

Sylwetka absolwenta

 

 Absolwent w zakresie WIEDZY:

 • Ma pogłębioną wiedzę z zakresu finansów,  rachunkowości i ubezpieczeń  jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
 • Zna terminologię specyficzną dla dyscypliny finanse
 • Ocenia rolę polityki makroekonomicznej państwa, dla funkcjonowania podmiotów prywatnych sektora niefinansowego i finansowego
 • Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod analizy ekonomicznej oraz metody wyceny różnych typów jednostek gospodarczych i ich roli w podejmowaniu decyzji ekonomiczno-finansowych przez podmioty gospodarcze
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcji poszczególnych elementów rynku finansowego, tj. pośredników finansowych, instytucji kredytowych, zakładów ubezpieczeń, instrumentów finansowych oraz koncepcji regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym
 • Ma pogłębioną wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i sprawozdań finansowych wszystkich jednostek gospodarczych, w tym pośredników finansowych szczegółowych zasad wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym wybranych zagadnień
 • Ma pogłębioną wiedzę w zakresie interpretacji i stosowania instrumentów rachunkowości zarządczej (w tym rachunku kosztów)
 • Ma wiedzę na temat wpływu przepisów prawnych (w tym podatkowych) na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Rozumie rolę analizy, identyfikowania, oceniania i przewidywania konsekwencji ryzyka podejmowanego w działalności podmiotów gospodarczych, w tym pośredników finansowych
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • Zna metody badawcze niezbędne do rozwiązywania problemów badawczych i podstawowe narzędzie ułatwiające ich stosowanie

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

 • Przeprowadza pogłębione analizy ekonomiczno-finansowe, w tym oparte na instrumentach rachunkowości zarządczej i finansowej oraz potrafi sformułować na ich podstawie wnioski i rekomendacje
 • Wykorzystuje i integruje wiedzę teoretyczną z zakresu finansów oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu przeprowadzania analiz ekonomicznych korzystając z zaawansowanych narzędzi analitycznych i technologicznych
 • Określa makroekonomiczne skutki polityki gospodarczej państwa, w tym polityki pieniężnej, fiskalnej oraz skutki przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej
 • Identyfikuje i mierzy poziom ryzyka finansowego i potrafi sformułować na tej podstawie wnioski i rekomendacje
 • Uzasadnia w sposób kompetentny i komunikatywny zaproponowane rozwiązania i poddaje je krytyce
 • Samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze naukowej i aktach prawnych, także w językach obcych
 • Formułuje problem badawczy i hipotezy, osadzając je w adekwatnej literaturze przedmiotu, dobiera metody i  przeprowadza analizę służącą do jego rozwiązania
 • Potrafi w formie pisemnej przedstawić swoje poglądy i znaleźć ich potwierdzenie w  literaturze przedmiotu, także obcojęzycznej

 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

 • Wykazuje inicjatywę i zaangażowanie w pracę zespołową, przyjmując w zespołach ludzkich różne role oraz wyraża akceptację dla pracy w zespołach interdyscyplinarnych
 • Sprawnie porozumiewa się przy użyciu terminologii finansowej ze specjalistami z tej dziedziny, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
 • Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne w dziedzinie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń oraz na kwestie społeczne i na różnice kulturowe
 • Wykazuje otwartość na samodzielnie aktualizowanie i poszerzanie swojej wiedzy i realizuje potrzebę uczenia się przez całe życie, współdziałając w tym obszarze z innymi osobami, a także inspirując je do podnoszenia swoich kwalifikacji, na podstawie źródeł krajowych i zagranicznych,  w tym dąży do podejmowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach sektora finansowego (bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych)
 • sektora niefinansowego prywatnego (np. przedsiębiorstwa o różnej skali działalności, tj. np. sektor MŚP), zarówno produkcyjnych, jak i usługowych
 • instytucjach sektora publicznego (np. w instytucjach administracji rządowej)

 

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: księgowy, analityk bankowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk rynkowy, analityk finansowy, itp.  Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych (np. specjalista lub starszy specjalista, doradca klienta, doradca finansowy, itp.). Po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych  i odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak makler giełdowy, doradca inwestycyjny lub broker ubezpieczeniowy, czy też posługiwania się certyfikatami FRM, PRM, CFA, etc.

 

 

Kierownik studiów

dr hab. Małgorzata Olszak
Olszak

Dyżury

Sem. zimowy 2016/17 - czwartek 10.30 - 12.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 150 E-mail: kierstdfinan@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534008, 5534166
E-mail:msd@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia w r.ak. 2017/18, od 1.10.2017 r.
pon., śr. 10.00 - 14.00
wt., czw. 12.00 - 17.30
pt. - nieczynny

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników