PL EN RU

Rekrutacja - Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia Dzienne

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej od 5 czerwca do 10 lipca 2017 roku pod adresem: https://irk.uw.edu.pl  Zarejestruj się na studia!
 2. Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych od 20 do 24 lipca 2017 r. pod adresem:

PUNKT REKRUTACYJNY
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
PARTER bud. C (przy Recepcji)
tel. 022/ 55 34 100
czynny:
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjat, inżynier) lub studiów magisterskich dowolnego kierunkucelem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem (W przypadku osób, które czekają na wydanie dyplomu – zaświadczenie o dokonanej obronie, wydane przez dziekanat właściwych studiów wraz z zobowiązaniem do dostarczenia dyplomu  i suplementu, niezwłocznie po jego wystawieniu)
 • 1 kolorowa fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm) 
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony https://irk.uw.edu.pl)
 • poświadczona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów
 • podanie o Elektroniczną Legitymację Studencką (do pobrania ze strony https://irk.uw.edu.pl po wgraniu przez Kandydata jego zdjęcia do systemu IRK i akceptacji przez Uniwersytet Warszawski)
 • dowód wpłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (numer konta do wpłaty)
 • UWAGA: w przypadku posiadania legitymacji studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego, Kandydat składa kserokopię tego dokumentu. Podanie i dowód wpłaty za legitymację nie są wówczas wymagane
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych zdobyty za granicą oraz cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia dodatkowych dokumentów - szczegóły.


Uwagi do zdjęcia legitymacyjnego:

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.
 


Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne (dzienne):

 

 

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego dowolnego kierunku, bez konieczności uzupełnienia różnic programowych.


Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, obejmujacy zakres zagadnień z ekonomii i finansów. 

Egzamin wstępny na stacjonarne Magisterskie Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń odbędzie się 13 lipca 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie. Na egzamin należy stawić się z dowodem osobistym, do sali wyznaczonej przez system IRK, godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

Literatura do egzaminu:

 • 1. "Wprowadzenie do finansów i rachunkowości", red. Marian Górski, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2010
 • 2. "Mikroekonomia w zarysie", Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2010

 

 


Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
 

 

Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.


Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

UWAGA: Kandydaci, rekrutujący się na studia na zasadach innych niż obywatele polscy, powinni dokonać rejestracji na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na tzw. ścieżkę "C".


Dodatkowe informacje dla obcokrajowców


Deklaracja płatności dla kandydatów podejmujacych studia na zasadach innych niż obywatele polscy

 

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, starający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów równoległych na Wydziale Zarządzania, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku lub specjalności ze średnią z toku studiów nie niższą niż 4,5. Studenci rejestrują się w systemie IRK na studia równoległe, na kierunku Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia oraz dodatkowo w Punkcie Rekrutacyjnym na Wydziale Zarządzania składają podanie wraz z opinią dziekana ds. studenckich macierzystej jednostki oraz zaświadczenie o uzyskanej średniej z dotychczasowego toku studiów na macierzystym kierunku.
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.

 

 


Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia na Wydział Zarządzania UW na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz średnią z toku studiów nie niższą niż 4,5. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. Studenci, chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, proszeni są o kontakt z kierownikiem Magisterskich Studiów Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń.

 

Kierownik studiów

dr hab. Małgorzata Olszak
Olszak

Dyżury

Sem. zimowy 2016/17 - czwartek 10.30 - 12.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 150 E-mail: kierstdfinan@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534008, 5534166
E-mail:msd@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia w terminie 19.06.2017 - 30.09.2017
pon. - czw. - 10.00 - 14.00
pt. - nieczynny

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników