PL EN RU

Opis - Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia, Zaoczne

Studia niestacjonarne (zaoczne) – limit miejsc 550

Czas trwania: 2 lata – 4 semestry
 

Studia na kierunku „Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia” przeznaczone są dla osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata, magistra lub równorzędny każdego kierunku. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach I stopnia w zakresie finansów i rachunkowości jak również poszerzają wiedzę kierunkową poprzez wybór jednej z dwóch specjalności: "Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość" oraz "Zarządzanie instytucjami finansowymi". Specjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 60 kandydatów.

 

Cele ogólne kształcenia

Studia drugiego  stopnia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia mają na celu:

 • wykształcenie absolwenta posiadającego pogłębioną wiedzę z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i dyscyplin pokrewnych, oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania finansami podmiotów gospodarczych (w tym podmiotów sektora finansowego), z uwzględnieniem istotnych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie
 • rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i świadomości postępu nauki, oraz potrzeby ciągłego doskonalenia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w procesie kształcenia zarówno w kraju, jak i zagranicą
 • wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę specjalistyczną, która daje dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej, w tym  w charakterze eksperta lub menedżera w danej dziedzinie finansów, rachunkowości lub ubezpieczeń oraz do zdobywania uprawnień zawodowych certyfikowanych lub licencjonowanych w kraju lub zagranicą
 • włączanie studentów w badania naukowe prowadzone na Wydziale Zarządzania, poprzez pogłębianie umiejętności stosowania adekwatnych metod badawczych i przygotowanie studentów do kontynuowania  kształcenia na studiach trzeciego stopnia, prowadzonych na kierunkach ekonomicznych, zarówno w kraju, jak i zagranicą

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent w zakresie WIEDZY zna i rozumie:

 • w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska oraz dotyczące ich teorie, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną  z zakresu dyscypliny finanse, ich miejscu w systemie nauk społecznych i powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

 • w  pełni, terminologię używaną w obszarze dyscypliny finanse, rozumie jej źródła oraz  zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

 • zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej i rozumie mechanizmy ich działania również w kontekście współpracy międzynarodowej

 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi:

 • prawidłowo interpretować i wyjaśniać procesy gospodarcze i zjawiska finansowe oraz wzajemne relacje między tymi procesami i zjawiskami oraz właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów gospodarczych i zjawisk finansowych w obszarze finansów lub w ramach wybranej subdyscypliny finansów (finanse spółek, finanse publiczne, skarbowość, bankowość, ubezpieczenia, finanse międzynarodowe, rynek finansowy) oraz potrafi stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować, dobierać krytycznie dane, metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT), formułować własne i twórcze opinie i je właściwie prezentować

 • sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu dyscypliny finanse, w obszarze zjawisk właściwych dla rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansowego, w tym pośredników finansowych obejmujących banki i zakłady ubezpieczeń

 • kierować pracą zespołu, w tym analizować proponowane rozwiązania konkretnego problemu z zakresu dyscypliny finanse oraz podejmować rozstrzygnięcia w tym zakresie, a także dawać przykład w zakresie realizacji uczenia się przez całe życie

 • komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę oraz przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i kongresowym, dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu finansów i rachunkowości, lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także rożnych źródeł i nowoczesnych technologii

 • posługiwać się językiem obcym w zakresie finansów i rachunkowości, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii

 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent jest gotów do:

 • krytycznej oceny odbieranych treści z zakresu dyscypliny finanse oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

 • uczestnictwa w przygotowywaniu projektów politycznych, gospodarczych i obywatelskich, uwzględniających  interes publiczny i wrażliwych na kwestie społeczne

 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy przy wykorzystaniu wiedzy z dyscypliny finanse  oraz wykazywania inicjatywy i samodzielności w działaniach zawodowych

 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sposób profesjonalny i etyczny (odpowiedzialny społecznie i ekologicznie) i aktywnego propagowania takich postaw.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach sektora finansowego (bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych)
 • sektora niefinansowego prywatnego (np. przedsiębiorstwa o różnej skali działalności, tj. np. sektor MŚP), zarówno produkcyjnych, jak i usługowych
 • instytucjach sektora publicznego (np. w instytucjach administracji rządowej)

 

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: księgowy, analityk bankowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk rynkowy, analityk finansowy, itp.  Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych (np. specjalista lub starszy specjalista, doradca klienta, doradca finansowy, itp.). Po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych  i odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak makler giełdowy, doradca inwestycyjny lub broker ubezpieczeniowy, czy też posługiwania się certyfikatami FRM, PRM, CFA, etc.

 

Kierownik studiów

dr hab., prof. ucz. Małgorzata Olszak
Olszak

Dyżury

Sem. zimowy 2021/22 - informacja w ogłoszeniach wykładowcy

Kontakt

Tel: E-mail: ma.olszak@uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534006
E-mail: msm@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: godz. 10.00 -14.00

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników