PL EN RU

Opis - International Business Program, Dzienne

Kierunek: Zarządzanie międzynarodowe – International Business Program (IBP)

Studia II stopnia, stacjonarne, płatne

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Profil ogólnoakademicki

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne

Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Język wykładowy: angielski

 

Cele programu studiów:

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe - IBP, mają na celu wykształcenie absolwenta znającego w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania, a w szczególności zarządzania międzynarodowego oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak ekonomia (ekonomia międzynarodowa), finanse (finanse międzynarodowe) i nauki prawne (prawo międzynarodowe). Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zarządzania, w szczególności w jego aspekcie międzynarodowym, oraz z dyscyplin pokrewnych, zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy, w tym na rynkach międzynarodowych. Posiada umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych funkcjonowaniem organizacji oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego, na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w otoczeniu regionalnym i globalnym.

Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki w aspekcie międzynarodowym oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku angielskim. Studia przygotowują do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy oraz do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

 

Specjalności:

 • Zarządzanie globalne (Global Management)
 • Międzynarodowe zarządzanie finansami (International Financial Management)

Rekrutacja studentów na zadeklarowaną specjalność studiów, będzie dokonywana na podstawie listy rankingowej, tworzonej w czasie rekrutacji na kierunek studiów.

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • Posiada wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną.
 • Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne).
 • Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnych typach organizacji oraz w otaczającym ich świecie, wykorzystuje teorię zarządzania i dyscyplin uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji (operacyjne, marketingowe, finansowe, zarządzanie personelem) i ich integracji w ramach strategii organizacji.
 • Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania prawne funkcjonowania organizacji i całej gospodarki, w tym, w kontekście międzynarodowym.
 • Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki w kontekście międzynarodowym, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
 • Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.

 

Absolwent  w zakresie umiejętności:

 • Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, w tym w kontekście międzynarodowym, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody.
 • Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji
 • i całości gospodarki, w tym w kontekście globalnym, stosując właściwy dobór źródeł.
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki krajowej, a także globalnej oraz komunikatywnie je prezentować w języku angielskim, wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne.
 • Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową, w tym zespołów międzynarodowych i międzykulturowych.
 • Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.

 

Absolwent w  zakresie kompetencji społecznych:

 • Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki, w tym, w kontekście globalnym.
 • Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym.
 • Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • korporacjach transnarodowych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, działających na rynkach międzynarodowych,
 • administracji państwowej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • administracji samorządowej,
 • organizacjach niedochodowych.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: analityk, specjalista, starszy specjalista, menedżer średniego szczebla, kierujący zespołem projektowym itd. Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu stanowi podstawę i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i osiągania awansu zawodowego. Awans ten wymaga nie tylko doświadczenia zawodowego, ale i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, studiach podyplomowych czy specjalistycznych kursach.

 

Kierownik studiów

dr hab., prof. ucz. Katarzyna Dziewanowska
Dziewanowska

Dyżury

Sem. letni 2020/21 - informacje w ogłoszeniach wykładowcy

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 023 E-mail: kdziewanowska@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C218
Telefon: (22) 5534138
E-mail: ibp@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia od 21 października 2020 r.:
kontakt wyłącznie mailowy.
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników