PL EN RU

Rekrutacja - International Business Program, Dzienne

International Business Program
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Forma studiów: studia stacjonarne w języku angielskim; studia płatne
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 

 

 1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej od 6 czerwca do 5 lipca 2022 r. Po kliknięciu w ten link zarejestruj się na studia!
 2. Egzamin pisemny: 14 lipca 2022 r.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna: 15 lipca 2022 r.
 4. Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych: 20, 21, 22 lipca 2022 r.

 

ZDALNY PUNKT REKRUTACYJNY CZYNNY BĘDZIE OD 7 CZERWCA 2021 R.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Budynek B, parter
tel. 022/ 55 34 100
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 • Punkt rekrutacyjny prowadzi działalność zdalną. Pytania dotyczące rekrutacji na studia proszę kierować mailowo lub telefonicznie. Dyżury telefoniczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 10-16. Na pytania mailowe odpowiadamy na bieżąco.
 • Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na studia, będą przyjmowane w formie papierowej, w terminach podanych w systemie IRK. Szczegóły organizacji przyjmowania dokumentów zostaną przekazane kandydatom, poprzez system IRK.

 

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia magisterskie stacjonarne:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
  UWAGA: lista dokumentów honorowanych przez UW znajduje się pod poniższym linkiem


  Kompetencje językowe kandydatów, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, sprawdzane są w drodze testu online, który odbędzie się 13 lipca 2022.

  Maksymalna liczba punktów do uzyskania z testu wynosi 20 punktów.

  Próg kwalifikacji wynosi 10 punktów.

  Punkty z testu językowego nie są wliczane do wyniku końcowego kandydata. Potwierdzenie kompetencji kandydata do odbywania studiów w języku angielskim jest warunkiem dopuszczenia do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS,


  UWAGA: fotografia musi być wprowadzona do systemi IRK w odpowiednim formacie - wymogi publikowane są w systemie IRK. Zdjęcie musi być następnie zaakceptowane przez Komisję Rekrutacyjną, prosimy więc o wgrywanie zdjęć do systemu jak najszybciej. Zdjęcia nie spełniające warunków podanych w systemie IRK będą odrzucane a wydruk dokumentów przez kandydata, nie będzie możliwy.

 • dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł) – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (numer konta do wpłaty); kandydaci będący studentami UW, posiadający ELS UW, nie wyrabiają drugiej legitymacji,

 • w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie, należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokumenty (wzór upoważnienia),

  UWAGA! Dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane osobiście, przez kandydata.
 • oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym, wydrukowane z systemu IRK i podpisane.

 

Cudzoziemcy – dodatkowo:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

Od kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą, dodatkowo:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille, (więcej informacji na ten temat),
 • tłumaczenie przysięgłe na język angielski dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w innym języku niż angielski lub polski) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument,
  Wzór zaświadczenia – do pobrania tutaj.

       

 

Opis postępowania kwalifikacyjnego

 

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe.

Etap 1
Kandydaci przystępują do egzaminu pisemnego w formie testu obejmującego podstawową wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii zgodnie z opublikowaną listą zagadnień. Egzamin odbywa się w języku angielskim.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 50.
Próg kwalifikacji wynosi 25 punktów.
Egzamin odbędzie się 14 lipca 2022 r.

Etap 2
Kandydaci, którzy zdali test, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku angielskim. Rozmowa sprawdza kompetencje komunikacyjne kandydatów (odpowiednie słownictwo i efektywna interakcja), a także umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Dotyczy zagadnień, których lista zostanie ogłoszona na stronie IRK w terminie podanym w uchwale rekrutacyjnej.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 10.
Próg kwalifikacji wynosi 5 punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 15 lipca 2022 r.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata i skutkuje przyznaniem mu 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na końcowy wynik z postępowania kwalifikacyjnego składa się suma punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie.

 

 

******************************************************************************************

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia (rekrutacja w tym trybie dotyczy wyłącznie kandydatów studiujących w uczelniach innych, niż UW)

 • Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia, na Wydziale Zarządzania UW, na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych, magisterskich, na kierunku Zarządzanie, Zarządzanie międzynarodowe, Finanse międzynarodowe oraz średnią z toku studiów nie niższą niż 4,5.
 • W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.
 • Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych.
 • Studenci chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, powinni zarejestrować się w systemie IRK i wgrać do sytemu następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2021/22, w uczelni innej niż UW,
  • kartę przebiegu studiów,
  • zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów,
  • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią.
  • honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
   UWAGA: lista dokumentów honorowanych przez UW znajduje się pod poniższym linkiem

 

Postępowanie rekrutacyjne kandydatów na studia, w trybie przeniesienia z innej uczelni:

 1. Rejestracja na studia w trybie przeniesienia, w terminie: 06.06.2022 - 11.09.2022.
  UWAGA: rejestracja odbywa się w systemie IRK, w części dotyczącej przeniesienia z innej uczelni a nie w części dotyczacej rekrutacji otwartej.
  Link do rejestracji kandydatów w trybie przeniesienia z innej uczelni znajduje się w poniższym miejscu.
 2. Wgranie do systemu IRK wymaganych w rekrutacji, następujących dokumentów:
 • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2021/22, w uczelni innej niż UW,
 • karta przebiegu studiów,
 • zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów,
 • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią.
 • honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
  UWAGA: lista dokumentów honorowanych przez UW znajduje się pod poniższym linkiem

 

3. Kandydaci, którzy ne posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do testu online.
Test odbędzie się 20 września 2022 r.

 

4. Sprawdzenie wyników rekrutacji oraz przeczytanie komunikatów od Komisji Rekrutacyjnej WZ UW, znajdujących się na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK.

 

5. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie studiów. Wymagane dokumenty to:

 • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2021/22, w uczelni innej niż UW
 • karta przebiegu studiów
 • zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów
 • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią
 • honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
  UWAGA: lista dokumentów honorowanych przez UW znajduje się pod poniższym linkiem,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS,


  UWAGA: fotografia musi być wprowadzona do systemi IRK w odpowiednim formacie - wymogi publikowane są w systemie IRK. Zdjęcie musi być następnie zaakceptowane przez Komisję Rekrutacyjną, prosimy więc o wgrywanie zdjęć do systemu jak najszybciej. Zdjęcia nie spełniające warunków podanych w systemie IRK będą odrzucane a wydruk dokumentów przez kandydata, nie będzie możliwy.

 • dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł) – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (numer konta do wpłaty); kandydaci będący studentami UW, posiadający ELS UW, nie wyrabiają drugiej legitymacji,

 • w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie, należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokumenty (wzór upoważnienia),

  UWAGA! Dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane osobiście, przez kandydata.
 • oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym, wydrukowane z systemu IRK i podpisane.

 

Cudzoziemcy – dodatkowo:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,


Od kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą, dodatkowo:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille, (więcej informacji na ten temat),
 • tłumaczenie przysięgłe na język angielski dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w innym języku niż angielski lub polski) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument,
  Wzór zaświadczenia – do pobrania tutaj.

 

UWAGA: opłaty za studia w roku 2022/23 zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Opłaty za studia (za rok studiów)

Płatność jednorazowa

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

4000 EUR

 

I rata - 2.100 EUR

II rata - 2.100 EUR

Raty I - VIII - 550 EUR

4.000 EUR

4.200 EUR

4.400 EUR

 • Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny nr konta bankowego, nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
 • Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.uw.edu.pl
 • Tytuł wpłaty: czesne za studia, imię i nazwisko Studenta, rok studiów, IBP.

Kierownik studiów

dr hab., prof. ucz. Katarzyna Dziewanowska
Dziewanowska

Dyżury

Sem. letni 2020/21 - informacje w ogłoszeniach wykładowcy

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 023 E-mail: kdziewanowska@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C218
Telefon: (22) 5534138
E-mail: ibp@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia od 21 października 2020 r.:
kontakt wyłącznie mailowy.
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników