PL EN RU

Opis - Zarządzanie Dzienne

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 

Specjalności:

Specjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 50 kandydatów.

Cele ogólne kształcenia

 

Program i przekazywane treści na studiach drugiego stopnia oparte są w dużym stopniu na badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i czołowych uczelniach na świecie. Celem przyjętej koncepcji kształcenia jest również zaangażowanie studentów w procesy badawcze.

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie mają na celu:

 • Przekazanie  pogłębionej wiedzy z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu poszczególnych funkcji (marketing, operacje, finanse, zarzadzanie kadrami, itd.),  z uwzględnieniem istotnych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i świadomości postępu nauki oraz potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczności stałego podnoszenia  kompetencji zawodowych i osobistych, a także posiada umiejętność inspirowania do tego innych
 • Rozwinięcie wiedzy specjalistycznej, która daje dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej, w tym  w charakterze menedżera średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach niedochodowych, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w kraju lub zagranicą
 • Włączanie studentów w badania naukowe prowadzone na Wydziale Zarządzania, poprzez pogłębianie umiejętności stosowania adekwatnych metod badawczych, i przygotowanie studentów do kontynuowania  kształcenia na studiach trzeciego stopnia, prowadzonych na kierunkach ekonomicznych, zarówno w kraju, jak i zagranicą

 

Sylwetka absolwenta

 

 Absolwent w zakresie WIEDZY:

 • Ma rozszerzoną  wiedzę o miejscu nauki zarządzania w systemie nauk oraz o jej komplementarności z innymi dyscyplinami naukowymi
 • Ma  pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem
 • Zna i rozumie procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami. Umie je zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych
 • Umie przeprowadzić złożone analizy wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji
 • Posiada właściwą wiedzę o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym
 • Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą poszczególnych funkcji w organizacji: operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarzadzania kadrami
 • Ma wiedzę dotyczącą tworzenia i realizacji strategii na poziomie organizacji i biznesu. Umie ją dostosować do różnych typów organizacji i sytuacji decyzyjnych.
 • Zna zaawanasowane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach
 • Ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych analiz ilościowych i procedur statystycznych
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • Zna metody badawcze niezbędne do rozwiązywania problemów badawczych i podstawowe narzędzie ułatwiające ich stosowanie

 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw  i całości gospodarki oraz wzajemne relacje między nimi
 • Identyfikuje problem związany z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, analizuje proponowane rozwiązania i proponuje konkretne rozwiązania oraz wskazuje sposoby przeprowadzenia procedury ich rozstrzygnięcia
 • Potrafi wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw oraz krytycznie analizować jej skuteczność i przydatność
 • Uzasadnia w sposób kompetentny i komunikatywny zaproponowane rozwiązania i poddaje je krytyce
 • Samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze naukowej i aktach prawnych, także w językach obcych
 • Formułuje problem badawczy i hipotezy, osadzając je w adekwatnej literaturze przedmiotu, dobiera metody do jego rozwiązania oraz przeprowadza analizę służącą jego rozwiązaniu
 • Prezentuje swoje poglądy w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej, osadzając je w adekwatnej literaturze przedmiotu
 • Posiada pogłębione umiejętności przygotowywania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł
 • Umie posługiwać się językiem obcym  na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie stosować specjalistyczną terminologię z zakresu zarządzania w języku obcym i  brać udział w wystąpieniach ustnych w języku obcym

 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

 • Wykazuje inicjatywę i zaangażowanie w pracę zespołową
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 • Sprawnie porozumiewa się przy użyciu terminologii ze specjalistami z tej dziedziny, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów. Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne w organizacji oraz na kwestie społeczne i na różnice kulturowe; Wykazuje otwartość na samodzielnie aktualizowanie i poszerzanie swojej wiedzy i realizuje potrzebę uczenia się przez całe życie, współdziałając w tym obszarze z innymi osobami, a także inspirując je do podnoszenia swoich kwalifikacji, na podstawie źródeł krajowych i zagranicznych,  w tym dąży do podejmowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy m.in. w :

 • Przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych
 • Firmach usługowych, w tym – w korporacjach międzynarodowych
 • W administracji państwowej
 • W instytucjach samorządowych
 • Własnej firmie
 • Organizacjach niedochodowych

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się starszy specjalista, analityk, menedżer niższego szczebla (kierownik zespołu, koordynator, doradca itd.)  Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych, posiada wiedzę umożliwiającą pracę zarówno w biznesie, jak i administracji. Wszechstronna wiedza umożliwia łatwą adaptację absolwentów do wymogów  zróżnicowanych pracodawców, w tym korporacji zagranicznych. Stanowi podstawę osiągania dalszego awansu zawodowego. Absolwent posiada też podstawową wiedzę niezbędną przy tworzeniu i prowadzeniu własnej firmy.

 

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Pasieczny

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek 12.00 - 14.00, począwszy od 19 października 2017 r.

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 180 E-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534008, 5534166
E-mail:msd@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia w r.ak. 2017/18, od 1.10.2017 r.
pon., śr. 10.00 - 14.00
wt., czw. 12.00 - 17.30
pt. - nieczynny

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników