PL EN RU

Opis - Zarządzanie Dzienne

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 

Specjalności:

Specjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 50 kandydatów.

Cele ogólne kształcenia

 

Program i przekazywane treści na studiach drugiego stopnia oparte są w dużym stopniu na badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i czołowych uczelniach na świecie. Celem przyjętej koncepcji kształcenia jest również zaangażowanie studentów w procesy badawcze.

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie mają na celu:

 • Przekazanie  pogłębionej wiedzy z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu poszczególnych funkcji (marketing, operacje, finanse, zarzadzanie kadrami, itd.),  z uwzględnieniem istotnych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i świadomości postępu nauki oraz potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczności stałego podnoszenia  kompetencji zawodowych i osobistych, a także posiada umiejętność inspirowania do tego innych
 • Rozwinięcie wiedzy specjalistycznej, która daje dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej, w tym  w charakterze menedżera średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach niedochodowych, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w kraju lub zagranicą
 • Włączanie studentów w badania naukowe prowadzone na Wydziale Zarządzania, poprzez pogłębianie umiejętności stosowania adekwatnych metod badawczych, i przygotowanie studentów do kontynuowania  kształcenia na studiach trzeciego stopnia, prowadzonych na kierunkach ekonomicznych, zarówno w kraju, jak i zagranicą

 

Sylwetka absolwenta

 

 Absolwent w zakresie WIEDZY:

 • Zna i rozumie ogólną metodologię badań w zakresie dyscypliny zarządzanie
 • Zna i rozumie zasady, procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami w stopniu zaawansowanym, związane z: analizowaniem, planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem i koordynowaniem w odniesieniu do całej organizacji i poszczególnych funkcji (operacyjna, marketingowa, finansowa, zarządzanie personelem)
 • Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnorodnych typach organizacji i w otaczającym je świecie

 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

 • Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny zarządzania i nauk komplementarnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami (operacyjna, marketingowa, finansowa, zarządzanie personelem) w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji
 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim
 • Potrafi planować, organizować pracę własną oraz zespołową
 • Posiada zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji

 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

 • Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji
 • Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych
 • Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy m.in. w :

 • Przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych
 • Firmach usługowych, w tym – w korporacjach międzynarodowych
 • W administracji państwowej
 • W instytucjach samorządowych
 • Własnej firmie
 • Organizacjach niedochodowych

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się starszy specjalista, analityk, menedżer niższego szczebla (kierownik zespołu, koordynator, doradca itd.)  Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych, posiada wiedzę umożliwiającą pracę zarówno w biznesie, jak i administracji. Wszechstronna wiedza umożliwia łatwą adaptację absolwentów do wymogów  zróżnicowanych pracodawców, w tym korporacji zagranicznych. Stanowi podstawę osiągania dalszego awansu zawodowego. Absolwent posiada też podstawową wiedzę niezbędną przy tworzeniu i prowadzeniu własnej firmy.

 

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Pasieczny

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek 12.00 - 14.00, począwszy od 19 października 2017 r.

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 180 E-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534008, 5534166
E-mail:msd@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia od 1.10.2018 r.
poniedziałek, środa - 10.00 - 14.00
wtorek, czwartek - 12.00 - 17.30
piątek - nieczynny

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników