PL EN RU

Rekrutacja - Zarządzanie Dzienne

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 

Specjalności:

 

 1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej:
  II tura od 2 sierpnia do 9 września 2018 roku pod adresem: https://irk.uw.edu.pl  Zarejestruj się na studia!
 2. Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych: 17-19 września 2018 r. pod adresem:

PUNKT REKRUTACYJNY
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
PARTER bud. C (przy Recepcji)
tel. 022/ 55 34 100
czynny:
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjat, inżynier) lub studiów magisterskich dowolnego kierunkucelem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem (W przypadku osób, które czekają na wydanie dyplomu – zaświadczenie o dokonanej obronie, wydane przez dziekanat właściwych studiów wraz z zobowiązaniem do dostarczenia dyplomu  i suplementu, niezwłocznie po jego wystawieniu )
 • 1 kolorowa fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm) 
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony https://irk.uw.edu.pl)
 • poświadczona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów
 • podanie o Elektroniczną Legitymację Studencką (do pobrania ze strony https://irk.uw.edu.pl po wgraniu przez Kandydata jego zdjęcia do systemu IRK i akceptacji przez Uniwersytet Warszawski)
 • dowód wpłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (numer konta do wpłaty)
 • UWAGA: w przypadku posiadania legitymacji studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego, Kandydat składa kserokopię tego dokumentu. Podanie i dowód wpłaty za legitymację nie są wówczas wymagane
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych zdobyty za granicą oraz cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia dodatkowych dokumentów - szczegóły.


Uwagi do zdjęcia legitymacyjnego:

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.
 

 

Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne (dzienne):

 

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego dowolnego kierunku, bez konieczności uzupełnienia różnic programowych. 


Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, obejmujacy zakres zagadnień z ekonomii, finansów i zarządzania. 

Egzamin wstępny na stacjonarne Magisterskie Studia Menedżerskie odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie. Na egzamin należy stawić się z dowodem osobistym, do sali wyznaczonej przez system IRK, godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

Literatura do egzaminu:

 1. "Wprowadzenie do finansów i rachunkowości", red. Marian Górski, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2010
 2. "Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność", red. Jerzy Bogdanienko, Włodzimierz Piotrowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013
 3. "Mikroekonomia w zarysie", Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2010

 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

 

Dodatkowe informacje dla obcokrajowców


Deklaracja płatności dla kandydatów podejmujacych studia na zasadach innych niż obywatele polscy

 

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia na Wydział Zarządzania UW na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie oraz średnią z toku studiów nie niższą niż 4,5. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. Studenci, chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, proszeni są o kontakt z kierownikiem Magisterskich Studiów Menedżerskich.

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Pasieczny

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek 12.00 - 14.00, począwszy od 19 października 2017 r.

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 180 E-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534008, 5534166
E-mail:msd@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia od 1.10.2018 r.
poniedziałek, środa - 10.00 - 14.00
wtorek, czwartek - 12.00 - 17.30
piątek - nieczynny

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników