PL EN RU

Rekrutacja - Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania dla Twórców, Artystów, Animatorów Kultury

Internetowa Rejestracja Kandydatów

 

Nazwa studiów podyplomowych

Zarządzanie dla Twórców, Artystów, Animatorów Kultury

Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Kierownik studiów podyplomowych

dr Robert Pietrusiński

Robert@wz.uw.edu.pl

 

mgr Maria Kujcys- Sołobodowska

Koordynator Studiów

dossiermk@poczta.onet.pl

tel. Kom.: 602 768 287

 

 

Adres studiów podyplomowych, numer telefonu

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

tel. 0 22 55 34 181 / 0 22 55 34 032

e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

http://www.wz.uw.edu.pl/

Zajęcia będą prowadzane w kampusie „Służew” Uniwersytetu Warszawskiego – w salach Wydziału Zarządzania.

Dni i godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00

soboty 9.00-15.00 ( w dni zjazdu), niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)

Czas trwania studiów podyplomowych

1 rok, dwa semestry

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia będą organizowane w systemie zaocznym (niestacjonarnym): w co drugą sobotę miesiąca na żywo lub zdalnie w zależności od sytuacji epidemicznej.

Koszt za całość studiów podyplomowych

 

Wysokość opłat oraz termin i zasady ich wnoszenia:

Czesne w roku akademickim 2023/24 wyniesie od 5 300 PLN do 5 700 PLN.

 

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy:

• Zakład pracy, który pokrywa czesne za słuchacza wnosi opłaty w jednej lub dwóch ratach.

• Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

• Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.

Przy płatności indywidualnej: indywidualny numer  konta  generowany  po  immatrykulacji  studenta  do  USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Immatrykulacja w aplikacji USOS umożliwia przenoszenie danych kandydatów na studia z systemu IRK do USOS.

 

Przy płatności przez zakład pracy zgodnie z umową trójstronną.

 

 

Sposób zaliczania przedmiotów

Test egzaminacyjny z programu studiów. Praca menedżerska na ocenę nt. „BIZNESPLAN” dla przedsięwzięcia artystycznego lub „STRATEGIA DZIAŁANIA” dla instytucji / organizacji kultury.

Sylwetka absolwenta

Słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, profesjonalne kwalifikacje zawodowe menedżerskie oraz umiejętności niezbędne do:

 

 • planowania karier własnych i podwładnych pracowników
 • podniesienia poziomu kultury osobistej
 • budowania autorytetu i dyscypliny w środowisku swojej działalności przy jednoczesnym pozyskiwaniu z jego strony zaufania,  szacunku i sympatii
 • budowania wzajemnie korzystnych relacji z otoczeniem, za pomocą kampanii i działań
 • public relations
 • budowania i umocnienia więzi emocjonalnej z Uniwersytetem Warszawskim
 • efektywnego prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć kulturalnych
 • założenia i prowadzenia własnej firmy (np. impresariatu artystycznego)
 • skonstruowania biznesplanu, strategii działania i planu promocji dla przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji kultury
 • pozyskiwania źródeł finansowania z funduszy polskich i UE
 • zarządzania instytucjami kultury, organizacjami artystycznymi i NGO
 • zarządzania projektem artystycznym
 • zarządzania zmianami w czasie kryzysu, czyli budowania systemu zachowań twórczych w firmie
 • stosowania w praktyce technik innowacyjnych, których istotą są pobudzanie twórczości i wdrażanie innowacji
 • praktykowania reguł sztuki marketingu w tym form i technik promocji oraz sponsoringu
 • orientowania się w problematyce prawa kultury w tym prawa autorskiego i medialnego
 • orientowania się w tematyce prawa handlowego, gospodarczego i podatkowego
 • podjęcia skutecznych negocjacji w interesach zawodowych itp

 

Studia PSM ART. umożliwiają artystom i animatorom kultury zdobyć nowy dla nich zawód menedżera. Współdziałają z Biurem Karier, Klubem Absolwentów UW oraz wieloma instytucjami i organizacjami kultury.

 

Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2023 r.

Limit miejsc

Limit miejsc: 50

Minimalna liczba uczestników wymagana do uruchomienia studiów podyplomowych: 25.

 

Termin rekrutacji

 

od 16 czerwca 2023 roku

 

Harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji, termin ogłoszenia wyników:

 • rejestracja w IRK - od 06.06.2023

Sylwetka kandydata

Artyści, twórcy, animatorzy kultury i menedżerowie instytucji kultury, pracownicy domów kultury, galerii sztuki, muzeów, teatrów, bibliotek, wydawnictw, pracownicy mediów i organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń).

 

Opis rekrutacji

Zasady rekrutacji w tym wymagane dokumenty:

 

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat,  inżynier i magister). 
 • Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej  Rejestracji  Kandydata  (IRK) i wypełnienie wymaganych danych. O przyjęciu kandydata na studia decyduje komisja rekrutacyjna powołana i upoważniona przez kierownika studiów podyplomowych. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.
 • Zakwalifikowani kandydaci składają komplet dokumentów:
  • podanie o przyjęcie na studia,
  • CV,
  • odpis  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych,
  • zobowiązanie  do  ponoszenia  kosztów odpłatności.
 • W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille
  • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski
  • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

 

 • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/ współfinansowane przez osobę trzecią)

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej w kwocie  85 zł na indywidualne konto widoczne w systemie IRK w trakcie trwania tury rejestracji, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek studiów.

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  po  zakwalifikowaniu kandydata  w  systemie  IRK.

 

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3, pok. C108, 02-678 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą listem poleconym (decyduje data nadania dokumentów w placówce  pocztowej).

Kierownik studiów

doc. dr Robert Pietrusiński
Pietrusiński

Dyżury

Sem. zimowy 2022/23 - czwartki godz. 19 - 20 na zoom z wyjątkiem 8 12 , 22 12 i 19 01 w tych dniach dyżur od godz. 20.30. Link do zoom na stronie w wiadomościach.

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 024 E-mail: robert@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C223
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00
soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu), niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)

Kontakt do koordynatora tego kierunku studiów:
p. Maria Kujcys-Sołobodowska,
tel.:602 768 287, dossiermk@poczta.onet.pl
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników