PL EN RU

Rekrutacja - Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Internetowa Rejestracja Kandydatów

 

Nazwa studiów podyplomowych

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Kierownik studiów podyplomowych

dr Zofia Skrzypczak

skrzypczak@wz.uw.edu.pl

 

Adres studiów podyplomowych, numer telefonu

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

tel. 0 22 55 34 181 / 0 22 55 34 032

e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

http://www.wz.uw.edu.pl/

Zajęcia będą prowadzane w kampusie „Służew” Uniwersytetu Warszawskiego – w salach Wydziału Zarządzania.

Dni i godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00

soboty 9.00-15.00 ( w dni zjazdu), niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)

Czas trwania studiów podyplomowych

dwa semestry, rok akademicki

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry)

Tryb studiów niestacjonarny, Zjazdy odbywają się przeciętnie co dwa tygodnie w trybie: sobota-niedziela

Koszt za całość studiów podyplomowych

Wysokość opłat oraz terminy i zasady ich wnoszenia:

Czesne w roku akademickim 2023/24 wyniesie od  8 500 PLN do 9 200 PLN.

 

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy:

• Zakład pracy, który pokrywa czesne za słuchacza wnosi opłaty w jednej lub dwóch ratach.

• Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

• Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.

Przy płatności indywidualnej: indywidualny numer  konta  generowany  po  immatrykulacji  studenta  do  USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Immatrykulacja w aplikacji USOS umożliwia przenoszenie danych kandydatów na studia z systemu IRK do USOS.

 

Przy płatności przez zakład pracy zgodnie z umową trójstronną.

 

Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2023 r.

Limit miejsc

Limit miejsc: 50

Minimalna liczba uczestników wymagana do uruchomienia studiów podyplomowych: 25.

 

Termin rekrutacji

od 06 czerwca 2023 roku 

 

Harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji, termin ogłoszenia wyników:

 • rejestracja w IRK - od 06.06.2023 r. 

Sylwetka kandydata

Obecna i przyszła kadra menedżerska oraz specjaliści z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia a także osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.

Opis rekrutacji

Zasady rekrutacji, w tym wymagane dokumenty:

 

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat,  inżynier  i  magister). 
 • Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej  Rejestracji  Kandydata  (IRK)  i wypełnienie wymaganych danych. O przyjęciu kandydata na studia decyduje komisja rekrutacyjna powołana i upoważniona przez kierownika studiów podyplomowych. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.
 • Zakwalifikowani kandydaci składają komplet dokumentów:
  • podanie o przyjęcie na studia,
  • CV,
  • odpis  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych,
  • zobowiązanie  do  ponoszenia  kosztów odpłatności.
 • W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille
  • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski
  • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

 • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/ współfinansowane przez osobę trzecią)

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej w kwocie  85 zł na indywidualne konto widoczne w systemie IRK w trakcie trwania tury rejestracji, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek studiów.

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  po  zakwalifikowaniu kandydata  w  systemie  IRK.

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3, pok. C108, 02-678 Warszawa w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą listem poleconym (decyduje data nadania dokumentów w placówce  pocztowej).

 

Kierownik studiów

dr Zofia Skrzypczak

Dyżury

Sem. zimowy 2022/23 - informacje w ogłoszeniach wykładowcy

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 158 E-mail: skrzypczak@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C223
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu
Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00

soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu),

niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników