PL EN RU

Opis studiów podyplomowych - Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzanie Projektem

Opis studiów podyplomowych

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania menedżerskie. W szczególności będzie to wiedza z zakresu najważniejszych obszarów zarządzania projektami: wyznaczanie celów, definiowanie projektu, określanie struktury projektu, planowanie przebiegu realizacji projektu i wykorzystania zasobów, organizowanie wykonawstwa projektów, motywowanie do realizacji projektu, kontrola realizacji projektów, koordynowanie prac projektowych.

Duża część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem technik interaktywnych. Prezentowana wiedza jest poparta zajęciami warsztatowymi nakierowanymi na trenowanie konkretnych umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Zajęcia poprowadzą teoretycy, jak i praktycy, co gwarantuje niezbędną różnorodność.

Program studiów (182 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie do zarządzania projektami, Planowanie, harmonogramowanie i nadzór nad realizacją projektów, Budowanie zespołów/Integracja - warsztaty, Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych, Projekt doradczy-wykład, Projekt doradczy-warsztaty, Budżetowanie projektów, Komunikacja w zespole projektowym, Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami, Analiza otoczenia, Negocjacje, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Organizacja projektów unijnych, Elementy prawa w zarządzaniu projektami, Badania rynku i promocja projektu, Seminarium dyplomowe.

Wśród wykładowców są: prof. Aleksander Chrostowski, prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr hab., prof. ucz. Igor Postuła, dr hab., , dr Andrzej Rutkowski,dr hab. inż. Przemysław Dubel, , dr hab. Agnieszka Postuła, dr Adam Chmielewski, mgr Jan Bełdycki, mgr inż. Artur Jóźwiak.

Sposób zaliczania przedmiotów

Przedmioty zaliczają (indywidualne lub grupowe) prace pisemne lub w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo w ćwiczeniach i warsztatach. Studia kończą się napisaniem oraz obroną projektu doradczego realizowanego w zespołach projektowych.

Sylwetka absolwenta

Studia kierowane są do osób realizujących projekty, członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych oraz osób, które przygotowują się do tego typu prac.

Absolwent posiada wiedzę praktyczną z zakresu skutecznego funkcjonowania zespołów projektowych oraz wykorzystania narzędzi i technik kierowania projektami. Uczestnik zapozna się nie tylko z wiedzą techniczną dotyczącą zarządzania projektem, ale także doświadczy najważniejszych procesów grupowych.

 

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • potrafi definiować zakres projektu
 • potrafi skonstruować umowę stanowiącą podstawę do efektywnego i zgodnego z prawem wykonania projektu
 • umie definiować, etapować i tworzyć harmonogramy projektów, z założeniem liberalnych i agresywnych czasochłonności realizacji zadań
 • słuchacz bierze aktywny udział w pracy zespołowej, prowadzącej do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania projektami
 • potrafi udzielać efektywnej informacji zwrotnej
 • zna międzynarodowe standardy metodyk Project Management, a w szczególności PMBOK, Prince II, PCM, CCPM
 • potrafi wskazać korzyści ze stosowania tych metodyk zarządzania projektami
 • potrafi tworzyć harmonogramy projektów
 • wie jak określać optymalną strukturę zarządzania projektem i tworzyć zespół projektowy
 • wie, jak tworzyć analizę ryzyka w projekcie
 • wie, jak zarządzać portfelem projektów w organizacji
 • zna podstawowe narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie projektami (MS Project 2010)
 • posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania portfelem projektów
 • zna i świadomie wykorzystuje rolę doradcy (wewnętrznego i zewnętrznego) organizacji
 • zna miejsce analizy otoczenia w procesie zarządzania projektem
 • zna podstawowe techniki analizy otoczenia, potrafi wskazać ich zalety oraz ograniczenia w zastosowaniu
 • potrafi zanalizować i opisać przedsięwzięcie gospodarcze w kategoriach pieniężnych
 • identyfikuje istotne przepływy pieniężne będące efektem podejmowanych działań gospodarczych
 • potrafi wyjaśnić zależności między różnymi decyzjami o skutkach finansowych
 • potrafi dokonać analizy i wyboru optymalnych z finansowego punktu widzenia przedsięwzięć inwestycyjnych
 • potrafi przeanalizować i wycenić zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne dla realizacji przedsięwzięć
 • potrafi przeanalizować i wybrać optymalne z finansowego punktu widzenia źródło finansowania przedsięwzięcia
 • zna podstawowe zasady efektywnej komunikacji w zespole
 • zna podstawowe zasady pracy zespołowej oraz potrafi wymienić czynniki zwiększające i ograniczające jej skuteczność
 • wie, co to jest proces grupowy, jakie wynikają z niego potrzeby członków zespołu i jak na nie odpowiadać, aby zespół działał efektywnie
 • rozumie, jakie czynniki determinują rozwój rynku wewnętrznego w podziale na regiony i subregiony Unii Europejskiej
 • posiada wiedzę na temat zasad współfinansowania z funduszy strukturalnych UE
 • rozumie, jakie czynniki determinują prawidłowy proces przygotowania projektu
 • umie wyjaśnić zależność pomiędzy okresem programowania a rozwojem rynku wewnętrznego oraz określić skutki interwencjonizmu finansowego
 • jest w stanie wyjaśnić zasady aplikacji oraz prowadzenia projektów współfinansowanych z funduszy UE biorąc pod uwagę zarówno aspekt metodologiczny jak i finansowy
 • posiada większą samodzielność w zakresie zastosowania wiedzy teoretycznej do oceny bieżącej sytuacji gospodarczej przez wykorzystanie omawianych przykładów empirycznych
 • umie zdefiniować cele i wymagania w projekcie oraz udoskonalić zawartość SIWZ
 • umie stworzyć dokumenty SOW, WBS, KZ, HRF, harmonogram i kosztorys
 • umie przeprowadzić analizę interesariuszy projektu
 • potrafi zidentyfikować ograniczenia i spodziewane źródła problemów przy realizacji projektów oraz przeprowadzić analizę ryzyka projektowego
 • umie dokonać świadomego wyboru sposobu wyceny projektu
 • umie zaprezentować publicznie wyniki prowadzonych analiz
 • posiada umiejętności budowania zespołów, rozwoju i zarządzania nimi oraz komunikowania interpersonalnego
 • potrafi współpracować w zespole w sposób zwiększający szansę na osiągnięcie celu projektowego; stosuje konstruktywne zachowania lidera zespołu projektowego gwarantujące skuteczność jego działania potrafi tworzyć zaawansowane i adekwatne plany projektów
 • jest świadomy istnienia wirtualnego synchronizatora tempa realizacji portfela projektów oraz potrafi posługiwać się narzędziami poszukiwania i diagnozowania wirtualnego synchronizatora tempa realizacji portfela projektów
 • potrafi zarządzać zasobami ograniczającymi w projekcie
 • posiada umiejętności analityczne dotyczące otoczenia firmy
 • posiada umiejętności syntezy danych pochodzących z różnych źródeł
 • ma świadomość właściwych stylów, zachowań i postaw menedżerów projektowych
 • jest otwarty na krytykę 
 • umiejętnie radzi sobie w sytuacjach konfliktowych, potrafi rozwiązywać konflikty
 • posiada podstawowe umiejętności negocjacyjne, w tym skuteczne komunikowanie się, efektywna perswazja i inne

 

Kierownik studiów

dr hab. Agnieszka Postuła
Postuła

Dyżury

Sem. zimowy 2021/22 - poniedziałek 10.00 - 11.30

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 128 E-mail: apostula@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C223
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00

soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu),

niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników