PL EN RU

Opis - Zarządzanie Zaoczne Doradztwo Organizacyjne

Podstawowym celem niniejszych studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej doradztwa organizacyjnego konsultantom wewnętrznym i zewnętrznym. Studia są odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczno-gospodarcze, które wymagają od menedżerów i decydentów na różnych szczeblach diagnozowania i rozwiązywania realnych problemów organizacyjnych. Przedsiębiorstwa działając w burzliwym otoczeniu muszą się mierzyć z nowymi wyzwaniami i na bieżąco na nie odpowiadać. Studia mają na celu przygotowanie absolwenta do umiejętnego rozpoznawania tych wyzwań, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej otoczeniu, oraz reagowania na pojawiające się problemy w efektywny sposób. Na dalszych etapach słuchacze są przygotowywani do tworzenia właściwej strategii organizacji, która ma na celu pokazanie możliwości pracy nad rozwiązaniem problemów i ukierunkowaniem prac na tory dalszego rozwoju.

Istotna część zajęć zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem technik interaktywnych. Zaprezentowana wiedza zostanie poparta zajęciami warsztatowymi nakierowanymi na trenowanie konkretnych umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Zajęcia poprowadzą zarówno teoretycy jak i praktycy, co gwarantuje niezbędną różnorodność.
 
Sylwetka absolwenta i zakładane efekty kształcenia

Studia kierowane są do osób, którym w pracy zawodowej niezbędna jest wiedza i umiejętności, służące rozwiązywaniu bieżących problemów wewnątrzorganizacyjnych i w otoczeniu organizacji, zarówno instytucjonalnych jak i kulturowych. Dedykowane są także tym kierownikom / pracownikom, którzy w oparciu o analityczne i twórcze myślenie rozwiązują realne problemy w organizacjach. Studia uczą skutecznego wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności w pracy zespołowej.
Studia mają za zadanie przygotować uczestników do sprawnego zarządzania organizacją, planowania i implementowania przewidzianych zmian, a także do radzenia sobie w sytuacji dynamicznie zmieniającego się otoczenia organizacyjnego. Warsztatowy charakter studiów zapewnia duży wkład nie tylko w rozwój wiedzy absolwenta, ale także w kształtowanie odpowiednich umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • wie, jak przygotować i napisać raport doradczy
 • zna powiązania teorii z praktyką zarządzania strategicznego; potrafi identyfikować elementy obu płaszczyzn i skutecznie wykorzystywać zebraną wiedzę w projektach doradczych; rozumie warunki i trudności w realizacji takich projektów
 • rozumie zasady funkcjonowania organizacji, w których wykonywana jest usługa doradcza
 • wie, kto reprezentuje organizację, kto podejmuje wiążące decyzje w jej imieniu, zna zasady odpowiedzialności za zobowiązania organizacji
 • identyfikuje działania z poziomu operacyjnego, strategicznego i taktycznego oraz ocenia zgodność wewnętrzną i zewnętrzną funkcji personalnej
 • zna najważniejsze problemy towarzyszące projektowaniu i wdrażaniu procesów zmian w organizacjach
 • zna miejsce analizy otoczenia w procesie zarządzania projektem, podstawowe techniki analizy otoczenia, potrafi wskazać ich zalety oraz ograniczenia w zastosowaniu
 • wie jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisywania, analizowania i usprawniania procesów biznesowych
 • zna metody diagnozy działalności marketingowo-handlowej przedsiębiorstwa w procesie zarządzania firmą
 • umie odszukać, zebrać dane rynkowe w oparciu o które podejmowane są decyzje biznesowe
 • zna kluczowe obszary związane z audytem w szczególności finansowym
 • zna podstawowe pojęcia związane ze strukturą organizacji, założenia kompleksowego podejścia do diagnozy i projektowania oraz typową procedurą projektową
 • umie zrealizować konkretne role konsultantów
 • umie przekazać efekty własnej pracy
 • potrafi kreować pozytywny wizerunek własny i wizerunek firmy w oczach odbiorcy
 • potrafi skonstruować umowę stanowiącą podstawę do efektywnego i zgodnego z prawem wykonania usługi doradczej
 • umie wykorzystać w praktyce wybrane analizy organizacji
 • potrafi opisać system personalny pod względem jego cech diagnostycznych, opracować cel diagnozy, perspektywę i adekwatne do tego mierniki
 • potrafi ustalić w oparciu o diagnozę podstawowych procesów funkcji personalnej: rekrutacji i selekcji, wynagradzania, szkolenia i oceniania pracowników, czy sposób zarządzania zasobami ludzkimi, wspiera efektywne realizowanie celów biznesowych firmy
 • umie wskazać najważniejsze punkty krytyczne procesu projektowania i wdrażania zmian w organizacjach i potrafi zidentyfikować szanse i zagrożenia, a także kluczowych sprzymierzeńców i przeciwników
 • potrafi wskazać zalety i ograniczenia podstawowych technik analizy otoczenia w praktyce
 • umie rozpoznawać procesy biznesowe
 • umie charakteryzować podejście procesowe w poszczególnych koncepcjach zarządzania i rozróżniać je
 • potrafi stosować wiedzę do oceny procesów zachodzących we współczesnych organizacjach
 • umie konstruować mapy procesów i wskazać występujące między nimi powiązania
 • umie dokonywać rozróżnienia pomiędzy zasadami i narzędziami zarządzania
 • potrafi przeprowadzić praktycznie diagnozę spójności strategii marketingowej firmy
 • potrafi, na podstawie określonych założeń, wskazać mankamenty i nieprawidłowości w organizacji z punktu widzenia ryzyk tej organizacji i środowiska kontroli
 • potrafi przeanalizować i opisać przedsięwzięcie gospodarcze w kategoriach pieniężnych
 • identyfikuje istotne przepływy pieniężne będące efektem podejmowanych działań gospodarczych
 • wyjaśnia zależności między różnymi decyzjami o skutkach finansowych
 • potrafi zanalizować i wybrać optymalne z finansowego punktu widzenia przedsięwzięcie inwestycyjne
 • potrafi przeanalizować i wycenić zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne dla realizacji przedsięwzięć
 • potrafi przeanalizować i wybrać optymalne z finansowego punktu widzenia źródło finansowania przedsięwzięcia
 • potrafi zdiagnozować fazy procesu grupowego oraz procesy zachodzące w grupie w tych fazach
 • potrafi wskazać typowe błędy i wyzwania związane z projektowaniem struktury organizacyjnej
 • potrafi wskazać, w jaki sposób i w jakiej kolejności powinny odbywać się działania związane ze zmianą projektu/tworzeniem nowego projektu struktury organizacyjnej
 • zna podstawy teoretyczne metodologii badań jakościowych organizacji
 • w ramach pracy grupowej wskazuje czynniki determinujące ryzyka organizacji i wybranych obszarów badania
 • potrafi, wykorzystując wiedzę, odnaleźć specyficzne regulacje i zastosowania w zdiagnozowaniu problemu oraz rozwiązania tegoż problemu
 • zna wybrane koncepcje budowania zespołu
 • posiada wiedzę dotyczącą komunikacji w zespole i możliwych zakłóceń
 • posiada umiejętność komunikowania się w grupie i jest świadomy trudności z tym związanych
 • zna role grupowe i świadomie wykorzystuje je w budowaniu efektywnego zespołu
 • jest świadomy zalet pracy grupowej
 • potrafi zaplanować etapy pracy z grupą, zna jej specyfikę

Kierownik studiów

dr Agnieszka Postuła
Postuła

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - poniedziałek 10.00 - 11.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 128 E-mail: apostula@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 16.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników