PL EN RU

Opis studiów podyplomowych - Zarządzanie Zaoczne Ogólnomenedżerskie

Celem studiów jest poszerzenie i unowocześnienie wiedzy oraz umiejętności sprawnego zarządzania uczestników w warunkach gospodarki rynkowej. Wykorzystując najlepsze praktyki Wydziału Zarządzania oraz ogromne doświadczenie naszych wykładowców, zaprojektowaliśmy skuteczny program przygotowujący słuchaczy do budowania i wdrażania wygrywających strategii.

 

Dlatego w trakcie całego kursu zaprezentujemy Państwu wiedzę z zakresu zarządzania finansowego, prawa, zarządzania ludźmi, zarządzania strategicznego i informatyzacji. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod treningu menedżerskiego, tzn. symulacji, gier decyzyjnych i innych metod aktywizujących.


Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent zna najważniejsze uwarunkowania procesu kierowania organizacją. Interdyscyplinarny program studiów obejmuje między innymi zarządzanie, kierowanie ludźmi, rachunkowość, finanse, prawo.

Z założenia w ramach studium słuchacz otrzymuje zarówno wiedzę ogólną, dającą podstawy do samodzielnej refleksji i interpretacji jak i tzw. najlepsze praktyki - oparte na konkretnych doświadczeniach firm i ich menedżerów. Dzięki temu absolwent nie tylko potrafi wskazać najważniejsze problemy z jakimi stykają się menedżerowie, ale również dysponuje narzędziami ich rozwiązywania. Uczestnicy studiów są przygotowywani do tego aby identyfikować najważniejsze szanse i zagrożenia towarzyszące pracy menedżera i nabywać umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. Wiedza dostarczana słuchaczom sprawia, iż potrafią oni samodzielnie zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesów organizacji a także pola potencjalnych zmian organizacyjnych. Umiejętności warsztatowe nabywane w trakcie studium są również bardzo przydatne w procesie przedsiębiorczym - tworzeniu i rozwijaniu własnych firm.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 
Po ukończeniu studium Absolwent:

 • Zna najważniejsze problemy, z którymi stykają się w swojej pracy menedżerowie
 • Zna podstawowe techniki zarządzania ludźmi
 • Wie, w jaki sposób wprowadzać zmiany organizacyjne
 • Potrafi wskazać kluczowe elementy biznesplanu
 • Zna i potrafi stosować najważniejsze techniki analiz strategicznych
 • Potrafi wyznaczyć strategię firmy i organizacji non profit
 • Zna i umie wyznaczyć oraz zinterpretować najważniejsze wskaźniki finansowe dla organizacji gospodarczych
 • Wie, jakie są najważniejsze instrumenty marketingowe i potrafi się nimi posługiwać
 • Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu Public Relations
 • Posiada wiedzę na temat planowania finansowego
 • Zna zakres i najważniejsze problemy prawa gospodarczego publicznego
 • Potrafi wskazać kluczowe zagadnienia i zinterpretować podstawowe zapisy prawa podatkowego
 • Zna najważniejsze formy prowadzenia działalności gospodarczej, wie jakie są zalety i wady każdej z nich
 • Opanował podstawy rachunkowości i rachunkowości zarządczej
 • Zna relacje między najważniejszymi instytucjami finansowymi gospodarki
 • Wie, jakie są podstawowe wymogi prawa pracy
 • Umie zidentyfikować potrzebę zmian w organizacji, zgromadzić niezbędne zasoby potrzebne do wprowadzenia zmiany i przezwyciężyć opór
 • Potrafi zdiagnozować bieżącą sytuację organizacji i dobrać adekwatne do sytuacji narzędzia zarządzania
 • Poprawnie stosuje terminologię związaną z naukami o zarządzaniu
 • Rozumie możliwe skutki i ograniczenia polityki makroekonomicznej
 • Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
 • Potrafi samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji
 • Posiada umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonania ich analizy ekonomicznej
 • Potrafi dokonać oceny stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa
 • Potrafi rozpoznawać podstawowe instytucje prawne w gospodarce i administracji oraz posługiwać się źródłami prawa
 • Posiada podstawową umiejętność interpretacji przepisów prawa administracyjnego, finansowego cywilnego i pracy
 • Potrafi zastosować podstawowe metody i procedury w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • Posiada umiejętność projektowania i stosowania narzędzi i technik zarządzania ludźmi i oceny wyników
 • Potrafi zaprojektować podstawowe narzędzia marketingowe dla konkretnego przedsięwzięcia
 • Posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu
 • Potrafi wykorzystywać w praktyce podstawową wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i realizuje potrzebę kształcenia się przez całe życie, współdziałając w tym obszarze z innymi osobami podnosi swoje kwalifikacje,
 • Ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu zarządzania dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych i zjawisk zachodzących w organizacjach, co w konsekwencji powoduje, że uzupełnia swoją wiedzę menedżerską i umiejętności zarządzania
 • Doskonali umiejętności komunikacji - potrafi sprawnie porozumieć się przy użyciu terminologii ze specjalistami z dziedziny zarządzania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
 • Ma świadomość etycznych konsekwencji swoich decyzji z własnego i społecznego punktu widzenia; przy podejmowaniu decyzji obok kryteriów ekonomicznych bierze pod uwagę kryteria etyczne
 • Potrafi współpracować zarówno z uczestnikami swojego zespołu i organizacji jak i podmiotami zewnętrznymi
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, zarówno przy prowadzeniu własnej firmy jak i w pracy najemnej
 • Potrafi rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania w ramach zespołu
 • Rozwija umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Posiada podstawowe umiejętności negocjacyjne, w tym skuteczne komunikowanie się, efektywna perswazja i inne

 

Sylwetka kandydata

Kadry kierownicze spółek, małych i średnich przedsiębiorstw, placówek oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej oraz organów administracji centralnej i samorządowej, osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych, członkowie rad nadzorczych.

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Pasieczny

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek 12.00 - 14.00, począwszy od 19 października 2017 r.

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 180 E-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 14.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników