PL EN RU

Opis - Zarządzanie Zaoczne Rachunkowość Międzynarodowa

Celem studiów jest wypełnienie niszy rynkowej w zakresie rachunkowości międzynarodowej oraz odpowiedź na większe zapotrzebowanie na wiedzę z Rachunkowości międzynarodowej. Studia prowadzone są w trybie zaocznym. Skierowane są do osób posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości i chcących tę wiedzę rozszerzyć o zagadnienia rachunkowości międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.


Sylwetka kandydata
Studia są przeznaczone dla osób znających zasady rachunkowości i zawodowo związanych z rachunkowością i finansami. Pozwolą one na uzupełnienie istotnej części wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów dysponuje szeroką wiedzą z zakresu współczesnej rachunkowości międzynarodowej, stosowanej w jednostkach wykorzystujących MSR i MSSF dla celów sprawozdawczości finansowej. Przedstawienie MSR/MSSF poprzez prezentację zarówno regulacji prawnych jak i omawiane w trakcie zajęć studia przypadków ułatwia absolwentowi samodzielne aplikowanie zasad rachunkowości międzynarodowej w rozwiązaniach stosowanych w systemach finansowo – księgowych poszczególnych przedsiębiorstw. Uzyskana wiedza pozwala również na rozszerzenie podejścia analitycznego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSFF.

Absolwent

  • Zna zasady ujmowania i wyceny aktywów, pasywów, przychodów i kosztów wg regulacji MSSF/MSR. Potrafi dokonać wyboru najbardziej właściwej metody ujmowania i wyceny po początkowym ujęciu wskazanych pozycji sprawozdania finansowego, zna zasady związane ze sprawozdaniami finansowymi: rocznym i śródrocznym wg MSR, zna problematykę takich zagadnień jak: umowy o usługę budowlaną, rolnictwo, rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych, poszukiwania i ocena zasobów mineralnych
  • Potrafi wskazać i zinterpretować różnice i podobieństwa w zakresie regulacji krajowych i międzynarodowych
  • Ma wiedzę na temat zasad ujmowana i wyceny aktywów i pasywów zgodnie z regulacjami MSR
  • Nabywa umiejętność wyceny wg MSSF Instrumentów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów obrotowych, należności i zobowiązań finansowych i niefinansowych, inwestycji w nieruchomości, przychodów, świadczeń pracowniczych, utraty wartości aktywów, aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rezerw itd. 
  • Potrafi samodzielnie przekształcić dane do sprawozdania finansowego sporządzone zgodnie z zasadami MSSF, przygotować noty objaśniające
  • Wykazuje się umiejętnościami zastosowania technik wyceny instrumentów finansowych, konsolidacji sprawozdania finansowego
  • Potrafi wskazać zasady ujmowania w sprawozdaniu zmian polityki rachunkowości i zmian danych szacunkowych, zdarzeń po dniu bilansowym
  • Potrafi wskazać zakres aktualnych zmian i projektów przygotowywanych przez RMSR oraz posiada umiejętność wyszukania informacji o zmianach, które będą następowały już po zakończeniu studiów
  • Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doszkalania się w zakresie zmian MSSF
  • Umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności w zakresie tematyki rachunkowości międzynarodowej

Kierownik studiów

doc. dr Jan Rak

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - środa 19.30 - 21.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 179 E-mail: jrak@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 16.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników