PL EN RU

Program studiów - Zarządzanie Zaoczne Rachunkowość Międzynarodowa


Program studiów (188 godz.) obejmuje następujące zagadnienia:

 

Wprowadzenie do problematyki rachunkowości międzynarodowej

 • MSR i MSSF, GAP, regulacje międzynarodowe a polskie prawo bilansowe, regulacje w Unii Europejskiej
 • Proces implementacji MSSF I KIMSF do porządku prawnego UE

 

Sprawozdawczość finansowa jednostek i jej uwarunkowania

 • Prezentacja sprawozdań finansowych - MSR 1 w tym propozycje zmian
 • Rachunek przepływów pieniężnych – MSR 7
 • Zasady (polityka) rachunkowości - MSR 8
 • Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji MSR 29
 • Śródroczna sprawozdawczość finansowa – MSR 34 
 • Zysk przypadające na jedną akcję - MSR 33
 • Segmenty operacyjne MSSF 8
 • Zdarzenia następujące po dniu bilansowym – MSR 10 
 • Zastosowanie MSSF – MSSF 1 – przejście na MSSF

 

Uwarunkowania wyceny

 • Skutki zmian kursów wymiany walut obcych – MSR 21
 • Koszty finansowania zewnętrznego – MSR 23 
 • Wycena wg wartości godziwej w świetle MSSF 13

 

Wycena i ujęcie typowych składników

 • Zapasy – MSR 2
 • Rzeczowe aktywa trwałe – MSR 16
 • Wartości niematerialne i prawne – MSR 38 
 • Leasing – MSR 17
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży – MSSF 5
 • Nieruchomości inwestycyjne – MSR 40 
 • Utrata wartości aktywów – MSR 36 
 • Przychody – MSR 18
 • Ujmowanie dotacji - MSR 20
 • Świadczenia pracownicze – MSR 19
 • Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe – MSR 37
 • Podatek dochodowy – MSR 12

 

Ujęcie inwestycji finansowych w MSR

 • Instrumenty finansowe - ujawnianie – MSR 32
 • Instrumenty finansowe - wycena – MSR 39 
 • Instrumenty finansowe - prezentacja – MSSF 7
 • Rachunkowość zabezpieczeń, jako szczególny rodzaj rachunkowości
 • Instrumenty finansowe wg zmian proponowanych przez MSSF 9 i projekty powiązane
 • Płatności w formie akcji własnych – MSSF 2

 

Sprawozdawczość skonsolidowana

 • Połączenia jednostek – MSSF 3
 • Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych – MSR 24
 • Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe – MSR 27
 • Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych – MSR 28
 • Zmiany w raportach i procedurach konsolidacji w świetle MSSF 10, MSSF 11,
 • MSSF 12

 

Zagadnienia specjalne

 • Umowy o usługę budowlaną – MSR 11 
 • Rolnictwo – MSR 41
 • Umowy ubezpieczeniowe – MSSF 4
 • Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych – MSR 26
 • Poszukiwania i ocena zasobów mineralnych – MSSF 6

Przegląd aktualnych zmian i projektów przygotowywanych przez RMSR

Uwarunkowania sytemu informacyjnego rachunkowości na potrzeby sprawozdawczości MSR/MSSF

Seminarium dyplomowe
 

 

Sposób zaliczania przedmiotów

Na zakończenie studiów słuchacze przygotowują pracę dyplomową oraz przed komisją zdają egzamin końcowy ustny z ogólnej tematyki dotyczącej regulacji zawartych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Kierownik studiów

doc. dr Jan Rak

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - środa 19.30 - 21.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 179 E-mail: jrak@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 16.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników