PL EN RU

Opis studiów podyplomowych - Zarządzanie Zaoczne Zarządzanie Projektem (Project Management)

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania menedżerskie. W szczególności będzie to wiedza z zakresu najważniejszych obszarów zarządzania projektami: wyznaczanie celów, definiowanie projektu, określanie struktury projektu, planowanie przebiegu realizacji projektu i wykorzystania zasobów, organizowanie wykonawstwa projektów, motywowanie do realizacji projektu, kontrola realizacji projektów, koordynowanie prac projektowych.

Duża część zajęć zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem technik interaktywnych. Zaprezentowana wiedza zostanie poparta zajęciami warsztatowymi, nakierowanymi na  trenowanie konkretnych umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Zajęcia poprowadzą teoretycy jak i praktycy, co gwarantuje niezbędną różnorodność.

 

Sylwetka kandydata

Osoby zarządzające projektem lub przygotowujące się do prowadzenia projektów.
 
Sylwetka absolwenta
Studia kierowane są do osób realizujących projekty, członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych oraz osób, które przygotowują się do tego typu prac.

Absolwent posiada wiedzę praktyczną z zakresu skutecznego funkcjonowania zespołów projektowych oraz wykorzystania narzędzi i technik kierowania projektami. Uczestnik zapozna się nie tylko z wiedzą techniczną dotyczącą zarządzania projektem, ale także doświadczy najważniejszych procesów grupowych.

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • potrafi definiować zakres projektu
 • potrafi skonstruować umowę stanowiącą podstawę do efektywnego i zgodnego z prawem wykonania projektu
 • umie definiować, etapować i tworzyć harmonogramy projektów, z założeniem liberalnych i agresywnych czasochłonności realizacji zadań
 • słuchacz bierze aktywny udział w pracy zespołowej, prowadzącej do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania projektami
 • potrafi udzielać efektywnej informacji zwrotnej
 • zna międzynarodowe standardy metodyk Project Management, a w szczególności PMBOK, Prince II, PCM, CCPMpotrafi wskazać korzyści ze stosowania tych metodyk zarządzania projektami
 • potrafi tworzyć harmonogramy projektów
 • wie jak określać optymalną strukturę zarządzania projektem i tworzyć zespół projektowy
 • wie, jak tworzyć analizę ryzyka w projekcie
 • wie, jak zarządzać portfelem projektów w organizacji
 • zna podstawowe narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie projektami (MS Project 2010)
 • posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania portfelem projektów
 • zna i świadomie wykorzystuje rolę doradcy (wewnętrznego i zewnętrznego) organizacji
 • zna miejsce analizy otoczenia w procesie zarządzania projektem
 • zna podstawowe techniki analizy otoczenia, potrafi wskazać ich zalety oraz ograniczenia w zastosowaniu
 • potrafi zanalizować i opisać przedsięwzięcie gospodarcze w kategoriach pieniężnych
 • identyfikuje istotne przepływy pieniężne będące efektem podejmowanych działań gospodarczych
 • potrafi wyjaśnić zależności między różnymi decyzjami o skutkach finansowych
 • potrafi dokonać analizy i wyboru optymalnych z finansowego punktu widzenia przedsięwzięć inwestycyjnych
 • potrafi przeanalizować i wycenić zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne dla realizacji przedsięwzięć
 • potrafi przeanalizować i wybrać optymalne z finansowego punktu widzenia źródło finansowania przedsięwzięcia
 • zna podstawowe zasady efektywnej komunikacji w zespole
 • zna podstawowe zasady pracy zespołowej oraz potrafi wymienić czynniki zwiększające i ograniczające jej skuteczność
 • wie, co to jest proces grupowy, jakie wynikają z niego potrzeby członków zespołu i jak na nie odpowiadać, aby zespół działał efektywnie
 • rozumie, jakie czynniki determinują rozwój rynku wewnętrznego w podziale na regiony i subregiony Unii Europejskiej
 • posiada wiedzę na temat zasad współfinansowania z funduszy strukturalnych UE
 • rozumie, jakie czynniki determinują prawidłowy proces przygotowania projektu
 • umie wyjaśnić zależność pomiędzy okresem programowania a rozwojem rynku wewnętrznego oraz określić skutki interwencjonizmu finansowego
 • jest w stanie wyjaśnić zasady aplikacji oraz prowadzenia projektów współfinansowanych z funduszy UE biorąc pod uwagę zarówno aspekt metodologiczny jak i finansowy
 • posiada większą samodzielność w zakresie zastosowania wiedzy teoretycznej do oceny bieżącej sytuacji gospodarczej przez wykorzystanie omawianych przykładów empirycznych
 • umie zdefiniować cele i wymagania w projekcie oraz udoskonalić zawartość SIWZ
 • umie stworzyć dokumenty SOW, WBS, KZ, HRF, harmonogram i kosztorys
 • umie przeprowadzić analizę interesariuszy projektu
 • potrafi zidentyfikować ograniczenia i spodziewane źródła problemów przy realizacji projektów oraz przeprowadzić analizę ryzyka projektowego
 • umie dokonać świadomego wyboru sposobu wyceny projektu
 • umie zaprezentować publicznie wyniki prowadzonych analiz
 • posiada umiejętności budowania zespołów, rozwoju i zarządzania nimi oraz komunikowania interpersonalnego
 • potrafi współpracować w zespole w sposób zwiększający szansę na osiągnięcie celu projektowego; stosuje konstruktywne zachowania lidera zespołu projektowego gwarantujące skuteczność jego działaniapotrafi tworzyć zaawansowane i adekwatne plany projektów
 • jest świadomy istnienia wirtualnego synchronizatora tempa realizacji portfela projektów oraz potrafi posługiwać się narzędziami poszukiwania i diagnozowania wirtualnego synchronizatora tempa realizacji portfela projektów
 • potrafi zarządzać zasobami ograniczającymi w projekcie
 • posiada umiejętności analityczne dotyczące otoczenia firmy
 • posiada umiejętności syntezy danych pochodzących z różnych źródeł
 • ma świadomość właściwych stylów, zachowań i postaw menedżerów projektowych
 • jest otwarty na krytykę 
 • umiejętnie radzi sobie w sytuacjach konfliktowych, potrafi rozwiązywać konflikty
 • posiada podstawowe umiejętności negocjacyjne, w tym skuteczne komunikowanie się, efektywna perswazja i inne

Kierownik studiów

dr hab. Agnieszka Postuła
Postuła

Dyżury

Sem. zimowy 2021/22 - poniedziałek 10.00 - 11.30

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 128 E-mail: apostula@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C223
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia od 21 października 2020 r.:
kontakt wyłącznie mailowy.
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników