PL EN RU

O Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku i jest najstarszą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką kształcącą w zakresie Zarządzania. Jako ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy zajmuje wiodącą pozycję w Polsce oraz wschodniej części Europy. Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych oraz umiędzynarodowienie Wydziału znajdują odzwierciedlenie w rankingach i ocenach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych instytucji, działających na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W parametryzacji jednostek naukowych resort nauki przyznał Wydziałowi kategorię „A”,  Polska Komisja Akredytacyjna oceniając kierunki prowadzone przez Wydział, wystawiła wysokie noty kierunkom studiów. „Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia” otrzymał oceną pozytywną, „Zarządzanie” natomiast najwyższą możliwą notę - wyróżniającą. W 2017 roku Foundation for Management Development (EFMD) przyznał Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego akredytację EQUIS – jedną z 3 najważniejszych akredytacji dla uczelni biznesowych na świecie.

 

Od wielu lat Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wyróżniany jest w międzynarodowym rankingu uczelni wyższych Eduniversal, którego kryteriami są między innymi:  umiędzynarodowienie studiów, posiadane akredytacje, członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych, aktywność pracowników na polu naukowo-badawczym oraz wyniki głosowania rektorów i dziekanów tysiąca szkół biznesu z całego świata. Wydział Zarządzania posiada 5 na 5 tzw. palmes of excellence, przyznawanych najlepszym uczelniom i wydziałom biznesowym. Jest to najwyższa kategoria, w której znajdują się najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, mające globalny zasięg działania. 

 

W ostatnim rankingu Eduniversal, dotyczącym najlepszych szkół biznesowych na świecie, Wydział Zarządzania UW uplasował się na trzecim miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej. Kierunki studiów prowadzone przez Wydział uzyskały również bardzo wysokie lokaty. W ostatnim, krajowym  rankingu szkół wyższych, w kategorii „Zarządzanie”, studia Wydziału Zarządzania UW zostały uznane za najlepsze w Polsce, zajmując po raz kolejny pierwszą lokatę.

 

Liczne atuty Wydziału Zarządzania UW decydują o jego atrakcyjności i znajdują odzwierciedlenie w zainteresowaniu kandydatów na studia, jego ofertą. Obecnie jednostka jest największym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, naukę pobiera tutaj ponad 5500 studentów i słuchaczy. Wydział Zarządzania UW wypromował już ponad 30 tysięcy absolwentów, którzy opuszczają jego mury z dobrą perspektywą zatrudnienia.

 

  •  

 

Zaczątkiem Wydziału był powołany do życia w roku 1972 Instytut Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą przy ul. Długiej 44/50, w Warszawie. Powstał on z inicjatywy grupy wybitnych polskich naukowców, którzy już wtedy widzieli konieczność propagowania w Polsce wiedzy o zarządzaniu, kształceniu kadr oraz prowadzeniu badań naukowych w tej dziedzinie. Do ich grona należeli między innymi:

  • prof. dr hab. Zygmunt Rybicki - ówczesny Rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
  • prof. dr hab. Jerzy Więckowski - pierwszy Dziekan Wydziału Zarządzania,
  • prof. dr hab. Kazimierz Ryć - wybitny ekonomista, sprawujący w latach 1999-2005 funkcję Dziekana.

W 1974 roku Instytut Zarządzania UW zmienił nazwę na Instytut Organizacji i Kierowania Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, który w 1976 roku został przeniesiony na Służew, na ul. Szturmową. Na bazie tego Instytutu w roku 1977 powstał Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rosnące zainteresowanie studiami biznesowymi i powiększająca się liczba studentów, rozpoczynających naukę, spowodowały podjęcie decyzji o poszerzeniu bazy lokalowej wydziału. Rozbudowa i modernizacja zajmowanych początkowo budynków obejmowała między innymi: wzniesienie auli mogącej pomieścić kilkuset słuchaczy, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstanie pełnowymiarowej sali sportowej. Prace w tym zakresie zostały przeprowadzone w latach 2001-2006 a finansowanie inwestycji pochodziło ze środków własnych wspartych dofinansowaniem z Komitetu Badań Naukowych, Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej. Obecnie Wydział Zarządzania dysponuje nie tylko nowoczesną siedzibą, ale przede wszystkim ogromnym potencjałem naukowym i dydaktycznym.  

 

Oferta Wydziału obejmuje edukację na dwóch kierunkach studiów, prowadzonych w języku polskim: Zarządzaniu oraz Zarządzaniu Finansami i Rachunkowości. Zgodnie ze światowymi standardami, kształcenie odbywa się w oparciu o 3-stopniowy podział studiów. W ofercie znajdują się zatem 3-letnie studia I stopnia – licencjackie oraz 2-letnie studia II stopnia - magisterskie. Absolwentom studiów licencjackich i magisterskich proponowane są roczne studia podyplomowe na kilkudziesięciu interesujących specjalnościach. Studia licencjackie dla absolwentów szkół średnich zapewniają program kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych. 

 

Studia II stopnia realizowane są z uwzględnieniem programów wielu specjalności, odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku pracy. Obecnie na studiach magisterskich oferowane są następujące specjalności: Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie ludźmi, Zarządzanie innowacjami i technologiami, Przywództwo i rozwój organizacji, Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami oraz Analityka biznesowa.    

 

Wśród specjalności oferowanych na studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, znajdują się: Rachunkowość i rewizja finansowa, Bankowość i ubezpieczenia, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Doradztwo podatkowe i finanse publiczne, Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne.

 

Na studiach II stopnia prowadzony jest również kierunek wykładany w języku angielskim - International Business Program. Kolejnym anglojęzycznym programem Wydziału jest unikatowy program GlobalMBA, którego zajęcia prowadzone są  w czterech krajach: Niemczech, Polsce, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Program realizowany przez studentów z czterech państw, kończy się uzyskaniem dwóch  dyplomów: MBA z  University of North Florida oraz dyplomu magistra w zakresie zarządzania międzynarodowego z Cologne University of Applied Sciences.  W obu powyższych programach, zajęcia prowadzone są z licznym udziałem cenionych wykładowców z uczelni zagranicznych i są doceniane w liczących się międzynarodowych rankingach szkół biznesu.

 

Kolejnym, nagradzanym w prestiżowych rankingach, programem studiów anglojęzycznych, jest program  Executive MBA@UW, posiadający akredytację międzynarodowego stowarzyszenia AMBA. Wydział Zarządzania UW oferuje również kilkadziesiąt specjalności rocznych studiów podyplomowych, których lista i programy podlegają ciągłej weryfikacji w oparciu o  wyniki badań, pochodzące z rynku pracy. 

 

Uczelnia przygotowuje specjalistów mogących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach oraz administracji państwowej i samorządowej, w zakresie marketingu, finansów i bankowości, rachunkowości i podatków, zarządzania kapitałem ludzkim, e-biznesu, zarządzania nieruchomościami, w firmach polskich, korporacjach międzynarodowych i strukturach Unii Europejskiej. Zatrudnianiem studentów i absolwentów Wydziału zainteresowane są najbardziej renomowane firmy zagraniczne, działające na terenie Polski oraz profesjonalni headhunterzy. Wielu z nich zakłada własne, sprawnie działające firmy, kreując przy tym nowe miejsca pracy.

 

Przedsiębiorczość studentów jest stymulowana w trakcie studiów poprzez udział w zajęciach opartych na praktycznym zastosowaniu wiedzy akademickiej, bowiem wykładowcy uczelni pozostają w stałym kontakcie z realnymi procesami zarządzania, doradzając firmom i organizacjom, opracowując ekspertyzy i dokształcając menedżerów. Wśród nich znajdują się architekci nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce, między innymi twórcy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W toku wieloletniej współpracy kadra naukowa nabyła i doskonaliła umiejętność integrowania wielodyscyplinarnej wiedzy wokół zagadnień współczesnego zarządzania. Integracja dotyczy zarówno prowadzonych na Wydziale prac badawczych, jak i procesu dydaktycznego. Corocznie pracownicy Wydziału wydają kilkaset publikacji naukowych oraz  artykułów w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych. Część z publikacji wydawanych jest w powołanym do życia w 1996 roku,  Wydawnictwie Naukowym WZ UW, którego stałymi pozycjami są również: kwartalnik „Problemy Zarządzania” oraz półrocznik „Studia i materiały”. Międzynarodowemu upowszechnieniu dorobku naukowego pracowników wydziału służą powołane do życia, anglojęzyczne tytuły wydawnicze: Journal of Banking and Financial Economics oraz Faculty of Management Working Paper Series i Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets. Popularyzacja działalności badawczej odbywa się również poprzez organizację i uczestnictwo w konferencjach  naukowych, w Polsce i za granicą.  Część z organizowanych na Wydziale Zarządzania UW konferencji międzynarodowych, ma już charakter cykliczny; wśród nich wymienić można: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych (FUROG), Ochrona zdrowia i gospodarka,  konferencje poświęcone informatycznym aspektom zarządzania.  Doświadczenie dydaktyczne wykładowców Wydziału znajduje uznanie w uczelniach zagranicznych, w których gościnnie prowadzą zajęcia, w ramach stypendiów i umów partnerskich, uczestniczą w konferencjach zagranicznych, stażach naukowych lub prowadzą za granicą badania własne.

 

Z przywilejów wynikających z licznie podpisanych umów o współpracy, oprócz pracowników, korzystają również studenci Wydziału, którzy część studiów realizują w zagranicznych uczelniach. Corocznie blisko 200 osób z Wydziału Zarządzania UW korzysta z oferty edukacyjnej uczelni partnerskich. Jest to konsekwencją pozycji lidera wśród wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli chodzi o liczbę podpisanych i realizowanych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi.

 

Aktualnie Wydział może pochwalić się ponad 80. umowami o współpracy bezpośredniej z uczelniami europejskimi w ramach programu Erasmus+, z licznymi uczelniami z USA, między innymi z University of Illinois, University of North Florida czy LeMoyne College, jak i azjatyckimi, wśród których wymienić można Kyungpook National University (Korea Południowa), czy chińskim Dongbei University of Finance and Economics in Dalian. Sieć nawiązanych kontaktów podlega ciągłej rozbudowie, zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym, z uwzględnieniem coraz bardziej zaawansowanych form współpracy.

 

W celu potwierdzenia wysokiej jakości kształcenia, zgodnego z międzynarodowymi standardami, Wydział Zarządzania przechodzi obecnie procedurę akredytacyjną w cieszącym się wysokim prestiżem, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Szkół Biznesu (AACSB- Association to Advance Collegiate Schools of Business). Od wielu lat studia MBA posiadają akredytację liczącego się na rynku edukacyjnym Stowarzyszenia Studiów MBA (AMBA- Association of MBAs), Wydział jest członkiem Central and East European Management Development Association (CEEMAN), oraz stowarzyszenia European Foundation for Management Development (EFMD) i European University Association, prestiżowej Network of Universities from the Capitas of Europe, posiada akredytację Departamentu Edukacji USA (USA Federal Student Financial Aid Program).

 

Międzynarodowe uznanie Wydziału potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody. Po raz kolejny w 2021 r., w rankingu Eduniversal, prowadzone przez Wydział kierunki studiów uzyskały bardzo wysokie lokaty. W rankingu krajowym Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego po raz kolejny zajął pierwsze miejsce, utrzymując wieloletnią już pozycję lidera. W regionie Europy Wschodniej, Wydział Zarządzania UW zajął trzecie miejsce, uzyskując 345 punktów.

W najnowszym Rankingu Eduniversal Best Masters 2021, kierunek Zarządzanie zajął 1. miejsce w Polsce i  1. miejsce w Europie Wschodniej w kategorii Marketing, kierunek Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia – zajął 1. miejsce w Polsce, 2. w Europie Wschodniej w kategorii Accounting.  Kierunek Zarządzanie – specjalność E-biznes – 1. miejsce w Polsce i 1. w Europie Wschodniej w kategorii E-Business and Digital Marketing, kierunek Zarządzanie, specjalność Zarządzanie ludźmi – 1. miejsce w Polsce i 2. w Europie Wschodniej w kategorii  Human Resource Management oraz kierunek Zarządzanie – 1. miejsce w Polsce i 3. w Europie, w kategorii Business Intelligence and Strategy. Anglojęzyczny kierunek kierunek International Business  Program – 1. miejsce w Polsce i 4. w Europie Wschodniej w kategorii  International Management, kierunek GlobalMBA, prowadzony wraz z uczelniami partnerskimi z Chin, USA oraz Niemiec  – 1. miejsce w Polsce i 1. w Europie Wschodniej w kategorii General Management. Kierunek Zarządzanie Środowiskiem, prowadzony przez Wydział Zarządzania we współpracy z Wydziałem Biologii oraz Wydziałem Chemii UW– 1. miejsce w Polsce i 14. w rankingu światowym, w kategorii  Sustainable Development and Environmental Management. Studia Executive MBA@UW -  zajęły 1. miejsce w Polsce i 1. miejsce w Europie Wschodniej w kategorii Executive MBA.

 

Na szczeblu krajowym, wysoki poziom kształcenia, badań naukowych oraz umiędzynarodowienie Wydziału znajdują odzwierciedlenie w rankingach i ocenach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych instytucji, działających na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W parametryzacji jednostek naukowych resort nauki przyznał Wydziałowi kategorię „A”. Doceniana oferta edukacyjna Wydziału Zarządzania UW, znajduje uznanie wśród kandydatów na studia, osiągających najlepsze wyniki w nauce.

 

Studenci uczelni, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi, rozwijają swoją wrażliwość badawczą oraz zdobywają i doskonalą kwalifikacje zawodowe. Wydział upowszechnia jednocześnie wszechstronną wiedzę i umiejętności organizacyjne w oparciu o doświadczenia płynące z praktyki gospodarczej. Kompetencje praktyczne kształtowane są poprzez działalność kół naukowych i innych organizacji studenckich, jak Samorząd Studencki czy Biuro Karier, które aktywnie współpracują z przedstawicielami świata biznesu. Niezależnie od inicjatyw studenckich, doświadczenie zawodowe umożliwione jest  dzięki działalności Rady Biznesu WZ UW, będącej platformą współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i edukacyjnym oraz praktykami życia gospodarczego w kraju i za granicą.

 

Zdobyta na Wydziale wiedza, poparta doświadczeniem praktycznym, buduje przewagę konkurencyjną studentów i absolwentów na wymagającym rynku pracy.  Dowodem na to jest fakt, że średni czas poszukiwania pracy przez absolwentów WZ UW wynosi tylko 1,3 miesiąca.  

 

Niewątpliwym atutem Wydziału Zarządzania jest również jego infrastruktura. Mieści się on w trzech nowoczesnych budynkach zlokalizowanych w Kampusie Południowym Uniwersytetu Warszawskiego, które wyposażone są m.in. w nowoczesne sale konferencyjne na 350 i 180 osób, sale wykładowe na 90 i 60 słuchaczy, oraz liczne sale seminaryjne. Projektanci zadbali o znakomitą akustykę sali konferencyjnej, dorównującą salom koncertowym, a także o możliwość wykorzystania nowoczesnych urządzeń technicznych jak pełna klimatyzacja, profesjonalne nagłośnienie, montaż telewizji przemysłowej, kabin dla tłumaczy i urządzeń do korzystania z Internetu w czasie prowadzenia obrad i wykładów oraz przeprowadzania transmisji telewizyjnych. W całym kampusie jest dostęp do WiFi.

 

Budynki Wydziału Zarządzania spełniają wszystkie wymogi przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych; udogodnienia znajdują zastosowanie między innymi w pochylniach zewnętrznych, specjalnych dźwigach do przenoszenia pionowego czy pomieszczeniach sanitarnych. Z myślą o osobach niepełnosprawnych, zostały zaprojektowane również obiekty sportowe. Pełnowymiarowa sala sportowa posiada widownię na 170 osób i bogate zaplecze sanitarne. W części sportowej funkcjonują: boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa i dobrze wyposażona siłownia. Wszystkie pomieszczenia zostały nowocześnie oświetlone i klimatyzowane. Iluminacja zewnętrzna budynków Wydziału Zarządzania eksponuje ich walory architektoniczne a pięknie zaprojektowane ogrody, które znajdują się w obszarze kampusu, zachęcają do spacerów i odpoczynku.

 

Pracownicy i studenci Wydziału Zarządzania mają do dyspozycji bogato zaopatrzoną wydziałową bibliotekę fachowych książek i czasopism polskich i zagranicznych, wolny dostęp do internetowych wydań najbardziej liczących się wydawnictw naukowych, jak między innymi: ProQuest, ABI/INFORM, EBSCO i wiele innych.

 

Na terenie Wydziału znajdują się laboratoria komputerowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt ze swobodnym dostępem do Internetu, kawiarenki, stołówka z urozmaiconym, zawsze świeżym i smacznym menu, w dostępnych cenach. Dla studentów stworzono wygodne i przytulne strefy do odpoczynku w przerwach między zajęciami.  W bufetach serwowane są rozmaite przekąski oraz napoje zimne i gorące. Monitory usytuowane w centralnych punktach Wydziału, przekazują obowiązujący plan zajęć, bieżące notowania z Giełdy Papierów Wartościowych oraz oferty pracy i praktyk studenckich.

 

 

A A
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników